Kommuniké från årsstämma 2018

Transferator AB har idag avhållit årsstämma i Stockholm.

Stämmans beslut i sitt väsentligaste var:

  • att fastställa balans- och resultaträkningar,
  • att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 28 648 956 kronor, balanseras i ny räkning,
  • att ge samtliga ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017,
  • omval av ledamöterna Jakob Johansson (ordf), Fredrik Vojbacke, Guntis Brands samt Henrik Halvorsen. Omval av sittande revisor Per Strömberg.
  • att ge styrelsen bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier (oavsett aktieslag), konvertibler eller teckningsoptioner, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid av bolagsstämma beslutade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Dock får en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inte överstiga 20 000 000 aktier, oavsett aktieslag. Styrelsens bemyndigande skall även i detta hänseende omfatta rätt att besluta om kontantemission, apportemission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.
  • Stämman beslutade att ändra villkor avseende utgivna optionsprogram av aktier serie A (14 a) och aktier av serie B (14 b) (Optionsprogram 2017/2020 enligt följande. Nya villkoret §3 ska vara: Optionsinnehavare ska ha rätt att teckna en ny aktie i Bolaget per teckningsoption under tiden fr.o.m. den 14 februari 2019 till och med den 28 februari 2019. Teckningskursen ska vara 1,20 kronor per aktie. Vidare beslutades att villkoren för överlåtelse av teckningsoptionerna ändrades till följande: Styrelsen ska vid överlåtelse av teckningsoptionerna kalla aktieägarna till en ny bolagsstämma i Bolaget som ska besluta att godkänna att Dotterbolaget, vid ett eller flera tillfällen, får överlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor, till ett pris som skall fastställas utifrån det lägsta av marknadspris på optioner med liknande villkor alternativt ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av optionsprismodellen Black & Scholes, till styrelseledamot eller ledande befattningshavare i Bolaget i enlighet med de villkor och riktlinjer som följer av ny kallelse till bolagsstämma och i övrigt förfoga över teckningsoptionerna för att fullgöra de åtaganden som följer av Optionsprogram 2017/2020.

Handlingar relaterade till den aktuella årsstämman samt detaljerade villkor för optionsprogrammet finns att tillgå på www.transferator.com.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Om oss

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Prenumerera

Dokument & länkar