Kommuniké från Årsstämman 2018 i Transiro Int AB (publ)

Stockholm 2018-05-17

Idag 2018-05-17 höll Transiro Int AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag.

● Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag. För verksamhetsåret 2017 ska ingen utdelning ske.

● Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

● Stämman beslutade enligt styrelsens förslag följande styrelse: Nyval av tre ledamöter enligt följande - Jonas Litborn, Anna Lassi och Robert Jensen och omval av Thomas Edselius. Stephan Knowles, Fredrik Wallstén och Tobias Beckman avtackades för sin tid som styrelseledamöter i bolaget. Jonas Litborn valdes till ordförande.

● Stämman beslutade om nyval revisorsfirma Ernst & Young AB med revisor Per Karlsson som huvudansvarig. Ericsson & Lejonhird revisionsbyrå AB med huvudrevisor Camilla Malmgren avtackades för den gångna tiden.

● Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ersättning om totalt 300 000 kronor skall fördelas lika mellan styrelsens ledamöter. Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

● Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen enligt styrelsens förslag.

● Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till kommande årsstämma besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsstämman begränsar med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant. Motivet Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Samt möjliggöra för bolaget genom teckningsoptioner att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer.

● Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till antagande av incitamentsprogram, samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för incitamentsprogrammet till verkställande direktören och ledande befattningshavare.

● Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman, se bolagets hemsida, www.transiro.com, eller under nyheter på NGMs hemsida.

Styrelsen Transiro Int AB
För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD Transiro - Johan Eriksson
Telefon: 070-372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Styrelseordförande Transiro - Jonas Litborn
Tel: 070-640 07 40
E-post: ir@transiro.com

Om Transiro
Transiro skapar smarta och branschanpassade produkter för orderhantering av transporter. Genom att utveckla och förbättra alla delar av orderhanteringen sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Med den senaste funktionaliteten alltid tillgänglig och en dynamiska anpassad prismodell kan transportföretag, oavsett storlek, utnyttja kraften i Transiros produkter från dag ett och skala sina kostnader i takt med sin egen tillväxt av fordon. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens lösningar – idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com

Om oss

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com

Prenumerera

Dokument & länkar