Tankefel ger fel fokus i infrastrukturplaneringen

Inriktningen är rätt, men det finns allvarliga tankefel och därmed fel fokus i planeringen. Det anser TransportGruppen och Sveriges Transportindustriförbund i sitt gemensamma remissvar på regeringens långsiktiga planer för infrastrukturen i Sverige för åren 2010 – 2019.

– Vi menar att trafikens infrastruktur tillmäts alltför liten vikt i politiken säger Maria Nygren, vice VD i TransportGruppen. Men i avvaktan på de stora greppen ställer vi oss bakom huvudinriktningen i regeringens underlag, dvs. satsningar på underhåll, koncentration på flaskhalsar och prioritering av planerade åtgärder i de större stråken, förtydligar hon.

Organisationerna pekar i svaret på ett antal brister och tankefel i inriktningsunderlaget. Ett exempel är att det är transportnäringens kunder, dvs. varuägarna och resenärerna, som styr utbudet av transporter, men att den insikten ofta saknas. Detsamma gäller EU-perspektivet på infrastrukturen. När det gäller transporternas klimatpåverkan understryker organisationerna att beslut om åtgärder måste fattas på rätt nivå (nationell, europeisk respektive global) och att styrmedel inte får vara konkurrenssnedvridande. En ensidigt högre svensk koldioxidskatt skulle
t ex få begränsad effekt på utsläppen, men vara mycket negativ för de svenska företagens konkurrenskraft.

– Transporterna är samhällets blodomlopp och har alltid uppvisat ett mycket starkt samband med BNP-utvecklingen, framhåller Stefan Back, förbundsdirektör i Sveriges Transportindustriförbund och tillägger: Transporterna är helt nödvändiga för Sveriges förmåga att bedriva handel. Den politiskt betingade idén att minska transporterna bortser från detta viktiga faktum och är helt fel. Fokus måste i stället vara på att minska de skadliga effekterna.

– Det är också mycket viktigt att besluten utformas i dialog med näringslivet, så att företagen får rätt incitament för att fortsätta arbetet med att utveckla ett kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart transportsystem, understryker Stefan Back.

– Alla transportslag behövs, vart och ett för sig och i kombinationer. Därför behövs också en politisk helhetssyn och inte åtgärder som ställer olika transportslag emot varandra, avslutar Maria Nygren.


För mer information och kommentarer: Maria Nygren tel: 08-762 71 07, 070-590 94 90, e-post: maria.nygren@transportgruppen.se eller Stefan Back, tel: 08-442 43 81, 070-578 79 09,
e-post: stefan.back@swedfreight.se

Om oss

Transportgruppen består av åtta arbetsgivarförbund inom transportsektorn; Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar samt Sveriges Transportindustriförbund. Ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Dokument & länkar