Kvartalsrapport 3, 1 juli 2015 till 30 september 2015

33% lönsam organisk tillväxt

 • Omsättning 11,286 kkr (1 juli-30 september, 3 månader)
 • Omsättningstillväxt på 33% för kvartalet
 • EBITDA marginal 16,9 %
 • Marknaden för fiberoptiska nät är fortsatt het

Kvartalsrapport 3, 1 juli 2015 till 30 september 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 11,286 kkr vilket motsvarar en omsättningsökning på 33%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1,911 kkr vilket motsvarar en EBITDA marginal på 16,9%.
 • Rörelseresultat uppgick till 1,563 kkr.
 • Nettoresultatet uppgick till 1,070 kkr vilket motsvarar en vinst per aktie om 0,07 kr/aktie.
 • Transtema Group AB bildades i november 2014. Koncernen har i år ett förlängt bokslutsår (1 december 2014-31 december 2015, 13 månader). Då detta är koncernens första räkenskapsår lämnas inga jämförelsesiffror. Skattekostnaden är schabloniserad.
 • Ungefärliga jämförelsesiffror är framräknade från underliggande rörelsedrivande bolags historiska ekonomiredovisningar. Då dessa inte tidigare redovisat pågående arbete löpande över året har förenklingar och uppskattningar i dessa jämförelsetal varit nödvändiga. Det rörelsedrivande bolaget Transtema AB omsatte föregående räkenskapsår, 2014, 48.7 mkr med ett rörelseresultat på 10 mkr.

Perioden 1 december 2014 till 30 september 2015 (10 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 44,667 kkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 7,947 kkr vilket motsvarar en EBITDA marginal på 17,8%.
 • Rörelseresultat uppgick till 6,807 kkr.
 • Nettoresultatet uppgick till 4,846 kkr vilket motsvarar en vinst per aktie om

0,32 kr/aktie.

 • Inga jämförelsesiffror har tagits fram då detta är koncernens första räkenskapsår. Räkenskapsåret är förlängt I kvartalsrapport 1 (daterad 29 maj 2015) så avgavs också perioden 1 januari-31 mars (3 mån) för att möjliggöra jämförelser med framtida rapporter för nästkommande år. Omsättningen för 1 januari-30 september (9 mån) är 39 022 kkr vilket motsvarar en tillväxt för 9 månaders perioden på 26%. EBITDA resultatet för 9 månader (1 jan-30 sept) är 6 754 kkr.

VD har ordet

”Vår positiva utveckling fortsätter på en stark marknad”

Vår positiva utveckling har fortsatt under tredje kvartalet. Efterfrågan från våra kunder är stark och vi gör ett bra jobb med att leverera projekt med hög kvalitet. Vårt arbete med utveckling av organisationen fortsätter med rekrytering, kompetensutveckling och processutveckling. Vi har nu även etablerat oss i Skåne med egen personal baserad i Malmö för att kunna tillgodose våra kunders behov. Vi ser att efterfrågan på vår kompetens inom design, byggnation och drift av kommunikationsnät fortsätter att öka.

Vi har trots semesterperioden i juli och augusti kunnat leverera fina tillväxtsiffror under kvartalet. Transtema levererar bättre än vad vi förväntat oss, men vårt delägda bolag Relink ligger efter i sina planer. Vi arbetar med att förbättra Relinks resultat framöver.

Vi har uttalat att vi också vill växa genom förvärv för att snabbare expandera och bli en nationell leverantör. Vi har under perioden fört flera och ingående diskussioner med andra bolag. Flera av dessa, i samtliga fall entreprenörsdrivna bolag, skulle komma att passa väl in i Transtema koncernen vid ett framtida eventuellt förvärv. Förvärven kommer att bli av då såväl vi, som säljaren ser att det finns en fin framtid tillsammans. Till gagn såväl för Transtemas aktieägare som för Säljaren av bolaget.

Vi är en premiumleverantör i branschen där vår leveranskvalitet och professionalism skall vara utmärkande för vårt erbjudande. Vi arbetar hårt för att säkerställa att vi fortsätter att vara den bästa leverantören i branschen.

Jag ser framför mig en fin avslutning på året och ett expansivt 2016!

Magnus Johansson
VD och koncernchef Transtema Group AB”

Verksamheten

Koncernen Transtema Group består av det helägda rörelsedrivande bolaget Transtema AB och det delägda (51%) Relink Networks. Koncernen bildades i sin nuvarande form under 2014 medan Transtema AB har funnits sedan 1990-talet. Koncernen särredovisar inte dotterbolagens resultat.

Transtema levererar tjänster och lösningar till kunder som efterfrågar ett brett tekniskt kunnande inom nätverk och kommunikation. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden Nät, som projekterar, bygger och underhåller passiva kommunikationsnät och Teknik, som installerar och sköter driften av aktiv nätverksutrustning.

Koncernen har byggt upp en stabil affärsplattform och utvecklas nu från en lokal aktör i västra Sverige till en nationell leverantör.

Marknaden

Marknaden för nätverksinfrastruktur har en god underliggande tillväxt då det ökade kraven på bredbandskommunikation ökar från såväl konsument som företag. Marknaden förväntas vara god i många år framåt.

Koncernens finansiella mål:

Lönsamhet: Koncernen har som mål att leverera en EBITDA marginal (rörelseresultat före avskrivningar) på minst 15%. Målet mäts på årsbasis.

Tillväxt: Koncernen eftersträvar en genomsnittlig tillväxt på 15-20% per år från och med bokslutsåret 2015. Tillväxten mäts över 5 års-perioder. Tillväxten kommer både från organisk tillväxt och förvärv.

Finansiell stabilitet: Koncernen skall ha en soliditet på minst 30 %.

Vid förvärv kan riktade nyemissioner komma att användas. Det är styrelsens inriktning att begränsa utspädning i möjligaste mån med hänsyn taget till bolagets finansiella styrka. Den viktigaste måttstocken vid utvärdering av nya förvärv, förutom rent affärsmässiga, är utvecklingen av vinsten per aktie för koncernen. Allt för att skapa mesta möjliga aktieägarvärde.

Utsikter för innevarande bokslutsår:

Marknaden för fiberoptiska kommunikationsnät kommer att vara en tillväxtmarknad i många år framåt.

Styrelsen ser positivt på de närmaste åren.

Bolaget upplever viss säsongsvariation där det första kvartalet normalt är det sämsta medan det fjärde kvartalet är det bästa.

Bolaget lämnar inte några prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till kommunikén

Koncernen har vid rapporttidens utgång 30 st anställda.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets finansiella ställning och likviditet är god. Likvida medel uppgick per den 30 september till 20,246 mkr. Dessutom finns ett outnyttjad beviljat checkkreditutrymme på 500 kkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartal 3 (1 juli-30 september) uppgick till 3,012 kkr.

Verksamheten och dess organiska tillväxt är självfinansierad.

Soliditeten uppgår vid periodens utgång till 60 %.

Moderbolaget

Moderbolagets finansiella ställning och likviditet är god. Under perioden har den långfristiga förvärvskredit som uppkommit vid bildandet av koncernen på ursprungligen 10 mkr amorterats ytterligare med 833 tkr och är vid periodens utgång 7 500 kkr.

Moderbolaget har ingen extern försäljning.

Aktien

Bolagets aktie är listat på Aktietorget under tickern TRANS.

Totalt antal aktier i Bolaget är efter spridningsemissionen är 15 200 000 aktier. Börsvärdet var vid utgången av perioden (30 sept ) ca 97 mkr. Stängningskurs var 6,35 kronor.

Den extra bolagsstämman den 21 november 2014 har givit Styrelsen bemyndigande att, med eller utan företrädesrätt, emittera upptill 4 000 000 st aktier vid förvärv och/eller finansiering av verksamheten. Utav detta bemyndigande återstår 1 800 000 aktier efter ovanstående spridningsemission.

Inga utestående optionsprogram finns i Bolaget.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké den 26 februari
Årsstämma den 26 maj 2016

Denna rapport har varit inte varit föremål för revisorernas granskning.

Mölndal 23 november 2015

Magnus Johansson
Verkställande Direktör
Transtema Group AB
Org nr 556988-0411
Flöjelbergsgatan 12
Mölndal
Tel: 031-7468300

För eventuella frågor angående bokslutskommuniké kontakta:
Magnus Johansson Verkställande Direktör [031-7468300]

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom infrastruktur för data- och telekommunikation. Transtema arbetar med planering, utbyggnad och drift av bredbandsnät innehållande optofiber, radio och fastighetsnät. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag som har behov av professionell infrastruktur för bredbandskommunikation. Koncernen består av de rörelsedrivande bolagen Transtema AB och Relink Networks AB (ägs till 51%). Transtema AB omsatte år 2014 48,7 mkr med en EBIT på 10 mkr. Antal anställda i koncernen ca 30. Transtema Group AB är listat på Aktietorget med tickern TRANS.

Om oss

Transtema levererar tjänster och lösningar till kunder som efterfrågar ett brett tekniskt kunnande inom nätverk och kommunikation.

Prenumerera

Dokument & länkar