TRAVEAS AB DELÅRSRAPPORT JULI-SEPT 2015

Med satsningen på en egen golfvertikal så fortsätter vi levererar på Traveas strategi och inriktning mot ett renodlat sportmediabolag.”

Sammanfattning januari-sept 2015

Nettoomsättning: 16,4 mkr (12 mkr), tillväxt: 36%

Rörelseresultat, EBITDA: -377 tkr (326 tkr)

Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT: -1977 tkr (-343 tkr)

Resultat per aktie efter utspädning: -0,06 kr (-0,02 kr)

Sammanfattning juli-sept 2015

Nettoomsättning: 4,1 mkr (3,3 mkr), tillväxt: 24%

Rörelseresultat, EBITDA: -888 tkr (-111 tkr)

Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT: -1425 tkr (-353 tkr)

Resultat per aktie efter utspädning: -0,04 kr (-0,02 kr)

Jämförande tal från 2014 inom parantes. Siffrorna för perioden jan-sept 2015 baserar sig på Traveas som koncern. Jämförbara siffror för perioden jan-sept 2014 baserar sig på Traveas som enskilt bolag

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET TREDJE KVARTALET OCH EFTER PERIODENS SLUT

Traveas

- Traveas lämnar tidningen Svensk Golf

- Traveas effektiviserar och sänker kostnaderna. Full effekt efter årsskiftet.

- SvenskaFans och Hockeysverige i ny TV-satsning

- Traveas och Svenska Golfförbundet ingår nytt 4-års avtal för GIT-mailen

- FanTV lanserar Copa90 – en av världens största webbTV-kanaler inom fotboll

Läs mer om senaste nytt på http://www.traveas.com.

Bästa aktieägare!

Det tredje kvartalet har varit en händelserik period. Å ena sidan har vi haft en bra annonsmarknad för SvenskaFans och FanTV. Detta i kombination med att vi utvecklat flera spännande produkter som hockey TV-satsningen Powerplay tillsammans med HockeySverige.se.och ett partnerskap med Copa 90 som är en av världens största webbTV-kanaler inom fotboll. Denna typ av satsningar ökar intresset på våra sajter. Genom mer trafik kan vi skapa bättre annonsintäkter.

Samtidigt så har vi ömsesidigt kommit överens med Egmont att avsluta vårt annonsförsäljningsuppdrag för tidningen Svensk Golf, golf.se och Golfguiden. Traveas strategi är att ta positionen som det ledande digitala sportmedia bolaget i Sverige. Idag äger och/eller driver Traveas nyhetsdriva sportsajter såsom SvenskaFans.com, FanTV, SvenskaRaceFans, Tennis.se och den egna golfsatsningen Golfing.se. Golfing.se var bland annat tidigare i år officiell mediapartner till golftävlingen Nordea Masters. Inom ramen för Traveas golfvertikal så har bolaget även ett säljuppdrag för tidningen Norsk Golf och sajten norskgolf.no. Under perioden har Traveas även ingått ett nytt fyraårsavtal med Svenska Golfförbundet om SGFs bekräftelsemail. Totalt når Traveas över 700 000 golfare i Norden på egen hand och ser därför en stor potential och bättre lönsamhet i att utveckla vårt golferbjudande på egen hand.

Som en följd av detta och i kombination med en övergripande översyn av Traveas organisation så har vi minskat vår personalstyrka med sex personer framförallt kopplat till vårt uppdrag med Egmont. I kombination med det så bedömer vi att vi kommer att ha motsvarande nettointäkter inom vår golfvertikal 2016 som i år men nu med betydligt lägre personalkostnader. Traveas får full effekt av dessa besparingar från årsskiftet.

Vad gäller det finansiella resultatet för perioden så ligger netto-omsättningen på 4,1 mkr och för perioden jan-sept om 17 mkr vilket är en tillväxt mot 2014 om 36%. EBITDA resultatet är sämre än förväntat. Anledningen till det kan framförallt härledas till periodfördelning av provisionsfakturering för golfuppdraget och inte att grundaffären går dåligt.

Traveas har kvar säljuppdraget av Svensk Golf till årsskiftet. Perioden okt-dec är den stora försäljningsperioden inför 2016 för tidningen Svensk Golf och den försäljningen har vi rättigheterna till och har rätt att tillgodoräkna oss under perioden. Inför det fjärde kvartalet ligger därför vår prognos om ett positivt EBITDA resultat fast vilket borgar för ett positivt EBITDA resultat för helåret.

Genom ovanstående förändringar så fortsätter Traveas leverera på vår strategi och inriktning mot ett renodlat sportmediabolag med en större del egna medier. Detta är bara början på vår resa att bli Sveriges främsta Sportmediabolag.

Gustaf Karling

Verkställande Direktör

Traveas AB (publ)

TRAVEAS OMSÄTTNING, RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING UNDER JULI-SEPT 2015

Nettoomsättning

Nettoomsättningen ökade under perioden med 24%, till 4,1 mkr (3,3 mkr).

Rörelseresultat

Rörelseresultatet försämrades under perioden till EBITDA --888tkr (-111 tkr), EBIT -1425 tkr (-353 tkr).

EBITDA resultatet var sämre än förväntat på grund av att vissa intäkter har omfördelats över kvartalsperioderna,

Kassaflöde

Kassaflödet uppgick under perioden till 660 tkr (-39 tkr).

Eget kapital och soliditet

Vid utgången av perioden har Traveas en soliditet om 39%.

Finansiell ställning

Traveas har en hanterbar likviditet för befintlig rörelse.

Marknadsutsikter

Traveas har goda marknadsutsikter baserat på den position som bolaget har/håller på och skapar mot målgruppen sportintresserade. Med den grund som nu har lagts, med en stor räckvidd genom de sportsajter som bolaget äger och representerar i kombination med en annonsbörs under eget varumärke, bedömer ledning och styrelse att bolaget har stora möjligheter att utvecklas fortsatt positivt (se mer under VD-ord).

Aktien och aktieägare

Per avstämningsdagen den 30 sept 2015 var 37 269 641 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Efter tredje kvartalets utgång har Traveas 312 aktieägare.

Personal

Antal anställda uppgick vid periodens slut till 18 personer.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Traveas revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2015, 26 februari, 2016

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Karling
Verkställande Direktör
Tel: 0707-66 26 80
E-post: gustaf@traveas.com

Om oss

Traveas AB är moderbolaget till två verksamheter, Traveas Media och Traveas Technology. Traveas Media är ett säljbolag i mediabranschen. Därtill är vi även en outsourcing-partner för hela processen kopplad till att sälja tryckta och digitala annonser i media såsom annonshantering, kampanjuppföljning och affärsutveckling. Med vår erfarenhet och kunskap hjälper vi våra kunder (mediaägare och publicister) att bli ledande mediakanaler i sitt slag. Vår mission; Att förvandla innehåll till värden. Traveas Technology erbjuder molnbaserade tjänster för så kallad "Sales & Marketing Automation". Via plattformen The Ancillarator hjälper vi våra kunder att öka försäljningen i befintliga säljkanaler samt att driva merförsäljning av kompletterande och relevanta produkter och tjänster via olika digitala kommunikationskanaler såsom e-post, mobil, appar, webb, sociala medier etc.

Dokument & länkar