eDreams ODIGEO levererar starkt ekonomiskt resultat för tredje året i rad

Barcelona, 27 juni 2018

eDreams ODIGEO (www.edreamsodigeo.com), Europas största on-lineresebyrå och en av Europas ledande e-handelsbolag, redovisade i dag sitt resultat för tolvmånadersperioden som avslutades den 31mars 2018.

RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT – VIKTIGA SIFFROR  

●      En stabil tillväxt av intäktsmarginalen på 5 % till 508,6 mn euro, trots strategibyte. Justerad EBITDA-tillväxt på 10 % till 118,3 mn euro

●      Bokningarna för 12 mån.: + 3 % jämfört med föregående år, justerat för försäljning av affärsresor och paketrundresor för företag

●      Satsningarna på intäktsdiversifiering tar fart och ger resultat

  • Intäktsdiversifieringskvoten ökade till 35 % (från 30 %)
    -        Intäktsmarginalen för kompletterande flygrelaterade produkter ökade till 49 % på årsbasis
    -        Intäktsmarginalen för Dynamiska paket ökade till 24 % på årsbasis  
  • Produktdiversifieringskvoten ökade till 56 % (från 45 %) 
  • Stark tillväxt inom mobilbokningar, som nu motsvarar 35 % av alla flygbiljettsbokningar för räkenskapsåret 2018 (34 % under 4:e kv. 2018 jmf. med 30 % under 4:e kv. 2017)  

●      Nettoskuldsättningsgraden gick från 2,7 till 2,1 under de senaste 12 månaderna. 


Dana Dunne, VD för eDreams ODIGEO kommenterar:
 

”Vi har uppnått ett mycket bra ekonomiskt resultat för tredje året i rad och gjort framsteg när det gäller alla våra nyckeltal. Det är tydligt att vår strategi, dvs. att investera i företaget och införa de byggstenar som leder till tillväxt, fungerar. Vi har stärkt vår position som ledare på den europeiska onlinemarknaden för nöjesresor. Som föregångare inom mobilitet och teknik fortsätter vi att fokusera på att uppfylla kundernas skiftande behov, samtidigt som vi levererar långsiktiga fördelar för företaget.” 

”Framöver kommer vår unika skala och diversifieringsstrategi att göra det möjligt för oss att dra full nytta av en attraktiv makromiljö, där fler och fler kunder använder sig av nätet för att hitta de bästa och mest bekväma resealternativen. Eftersom vi har branschens främsta app ligger vi bäst till för att kunna serva den växande grenen för resebokningar via mobilen. Och med en miljard internetsökningar varje månad fortsätter vi att vara förstahandsvalet för resebokningar.” 

Översikt över resultatet 

eDreams ODIGEO åstadkom ett stabilt ekonomiskt resultat för räkenskapsåret 2018, med 5 % tillväxt av intäktsmarginalen och 10 % tillväxt av den justerade EBITDA. Som väntat påverkades de bokningsrelaterade förändringarna under året av kärnmarknaden och den icke-flygrelaterade delen av verksamheten, till följd av en påskyndad investering i förändringen av vår intäktsmodell, övergången till mobil teknik samt försäljningen av vår verksamhet inom affärsresor och paketrundresor för företag. 

Vi beräknar att effekten av försäljningen av affärsresor och paketrundresor för företag landar på cirka 219 000 bokningar. Bortsett från denna faktor framgår det att bokningarna har ökat med 3 %. 

Resultatet för räkenskapsåret 2018 visar att förändringen av vår affärsmodell ger önskat resultat. Vår strategi för intäktsdiversifiering fortsätter att ha en positiv inverkan på verksamheten genom att öka intäkterna utöver flygbiljetter, som har en högre marginal och genererar större vinst för företaget. 

Den här utvecklingen avspeglas i våra nyckeltal. Vi har ökat vår produktdiversifieringskvot och intäktsdiversifieringskvot från 45 % resp. 30 % (4:e kv. FY 2017) till 56 % resp. 35 % (4:e kv. FY 2018). Det var främst dynamiska paket och kompletterande produkter som gav god tillväxt för intäktsmarginalen under räkenskapsåret 2018, upp 24 % respektive 49 %. Fortsatta investeringar i mobil teknik gav också 21 % tillväxt inom mobilbokningarna för året, där mobilbokningar nu står för 35 % av de sammanlagda flygbokningarna (34 % för 4:e kv. 2018 jmf. med 30 % för 4:e kv. 2017), vilket är en bra bit över branschgenomsnittet. 

Under räkenskapsåret 2018 gjorde vi avsevärda framsteg när det gällde att minska bolagets skuldsättningsgrad. Bruttoskuldsättningen minskade från 4,0 ggr i mars 2017 till 3,6 ggr i mars 2018, vilket gav oss gott om takhöjd i förhållande till vårt skuldsättningsavtal. Rörelsekapitalet under det fjärde kvartalet var högt trots effekterna av att påsken inföll i mars i stället för i april som 2017, med ett kassainflöde på 110 miljoner euro. Vår nettoskuldsättningsgrad minskade också från 2,7 ggr i mars 2017 till 2,1 ggr i mars 2018. Vi betalade också ut 10 miljoner euro av de utestående 2021-obligationerna i förskott, vilket minskade kapitalbeloppet från 435 till 425 miljoner euro. 

Koncernen redovisade mycket goda likvida medel, som uppgick till 171,5 mn euro, en ökning med 20 % på årsbasis, vilket främjades av en god operativ prestanda trots investeringar i förändringen av vår intäktsmodell och vårt fokus på lönsamhet. 

Översiktlig resultaträkning  

12 mån. 12 mån. 12 mån.
mars var. mars var. mars
(i miljoner euro) 2018 18 vs 17 2017 17 vs 16 2016
Intäktsmarginal 508.6 5% 486.6 5% 463.3
Justerad EBITDA 118.3 10% 107.3 12% 95.8
Poster av engångskaraktär (21.0) 126% (9.3) (11%) (10.5)
EBITDA 97.3 (1%) 98.0 15% 85.3
EBIT 71.8 (7%) 76.9 15% 67.0
Nettointäkt 19.7 88% 10.5 (16%) 12.4
Justerat resultat 32.3 2% 31.6 57% 20.1

Genomgång av verksamheten efter land 

Bokningar och intäktsmarginal gick ned med – 4 % respektive – 3 % på våra kärnmarknader (Spanien, Italien och Frankrike) under räkenskapsåret 2018. Förändringen i bokningarna berodde främst på investeringar i omvandlingen av vår intäktsmodell och försäljningen av icke-kärnverksamhet. Trots detta hamnade intäktsmarginalen på 263,2 miljoner euro, tack vare en ökning av intäktsmarginalen per bokning med 1 %. Detta var ett resultat av verksamhetsgenomförande och förmågan att utnyttja skalfördelar och förmånligare villkor i ett antal leverantörsavtal.

Expansionsmarknadernas bokningar ökade med 5 procent som ett resultat av investeringar inom företaget liksom intäktsdiversifiering och trots de negativa effekter som nämnts. Justerat för försäljningen av affärsreseverksamheten ökade bokningarna med 10 % under räkenskapsåret 2018.

Intäktsmarginalen för expansionsmarknaderna ökade mycket kraftigt, upp 13 % till 245,3 mn euro under räkenskapsåret 2018. Den här tillväxten främjades av en bokningsökning och en förbättring av intäktsmarginalen på 8 % per bokning under räkenskapsåret 2018. 

Genomgång av verksamheten efter affärsområde 

Inom vår flygreseverksamhet främjades antalet bokningar av vårt strategiska byte av intäktsmodell, vilket gör att vi positionerar oss väl för långsiktig, hållbar tillväxt. Justerat för försäljningen av affärsresor och paketrundresor för företag ökade antalet bokningar med 3 %. Vi fortsätter att göra investeringar för att kunna skala upp, bli mer flexibla, förbättra affärsmodellen och skapa en bättre kundupplevelse. 

Intäktsmarginalen för flygresor ökade med 6 %, till 405,5 mn euro under räkenskapsåret 2018, något som främjades av en förbättring av intäktsmarginalen per bokning på 4 %. Tillväxten berodde på förbättrad operativ prestanda, ändrade leverantörsvillkor, förmåga att utnyttja skalfördelar och genomförande av strategin för intäktsdiversifiering. Resultatet dämpades delvis av förändringen av vår intäktsmodell, däribland en ökad öppenhet avseende prissättningen i vissa länder. 

Bokning av annat än flygrelaterade produkter ökade med 4 %. Det berodde på försäljningen av verksamheten inom affärsresor och paketrundresor för företag, investeringen i ändringen av vår intäktsmodell och övergången till mobil teknik. Bokningsresultatet påverkades även negativt av icke-strategiska produkter, bland annat traditionella paketrundresor samt tågverksamheten. Det gick bra för Dynamiska paket, ett strategiskt fokusområde för verksamheten (upp 34 % under 4:e kv. FY 2018). 

Intäktsmarginalen för annat än flygrelaterade produkter ökade med 1 % under räkenskapsåret 2018, tack vare en ökning på 4 % av vår intäktsmarginal per bokning. Detta avspeglade betydande förbättringar av vår verksamhet kring Dynamiska paket, där intäktsmarginalen ökade med 24 % och 47 % för räkenskapsåret 2018 resp. för 4:e kv. FY 2018, liksom övergripande förbättringar på produktsidan och operativt, samt reviderade leverantörsvillkor. 

Strategiuppdatering 

Vår ändrade affärsmodell har gett resultat under året, både strategiskt och ekonomiskt. Vår ställning som ledare på den europeiska onlinemarknaden för nöjesresor ger oss ovärderliga insikter om kunderna, något som vi har utnyttjat för att göra nya landvinningar inom mobilitet och teknik samt underbygga vår strategiska omvandling. 

Vi har vägt upp den här skalförändringen med hög flexibilitet. Det gör det möjligt för företaget att genomdriva och leverera nya koncept snabbt och kostnadseffektivt. Under räkenskapsåret 2018 införde vi över 6 000 nya funktioner i våra produkter på de olika plattformarna för eDreams ODIGEO. 

Vår mobilinriktade metod har hjälpt oss utveckla den ledande appen i branschen. Sammanlagt 35 % av bokningarna skedde via mobila enheter under räkenskapsåret 2018 (34 % under 4:e kv. FY 2018) – långt före branschgenomsnittet på 24 %. Vi ligger bäst till på marknaden i fråga om att dra nytta av den här tillväxten. Tillväxten för mobila lösningar väntas bidra till 87 % av den sammanlagda tillväxten för branschen från 2017 till 2020, och vi ligger redan före eftersom vi ser att mobilanvändningen kommer att utgöra den främsta trafikkällan för räkenskapsåret 2019. 

Våra strategiska satsningar under de senaste två åren för att öka öppenheten och ge bredare tillgång till ett utbud av produkter och tjänster visar sig ha varit framgångsrika. Genom att helt förändra vår intäktsmodell i fråga om prissättning har vi sett förbättringar av omvandlingsfrekvenserna, och pilottester visar en ökning av lojaliteten hos vår kundbas, som har reagerat positivt på prisändringarna. 

Vi har byggt upp vår icke-flygrelaterade del av verksamheten genom att diversifiera våra intäkter genom att utöka till innovativa, flygrelaterade funktioner, och tillväxten för intäktsmarginalen för Dynamiska paket uppgick till 24 % på årsbasis. 

Den här förändringen har ett nära samband med den fortsatta tillväxten för försäljningen av traditionella och nyskapande, flygrelaterade kompletterande produkter, där intäktsmarginalen nådde en ökning på 49 % på årsbasis. 

Dessa båda strategiska förändringar har lett till påtagliga fördelar för verksamheten och våra kunder, genom att vi har kunnat bygga starkare relationer. Kunderna får ett mer omfattande, transparent erbjudande, medan vi på eDreams ODIGEO har stärkt verksamheten genom att befästa vår ställning som förstahandsvalet för resebokningar. 

Prognos 

Under räkenskapsåret 2019 kommer vi att fortsätta att investera i och bygga vidare på det som är en mycket hållbar och attraktiv verksamhet, tack vare den långsiktiga investeringen i kundvärde och förändringen av vår intäktsmodell, som omfattar ökad öppenhet avseende prissättningen i vissa länder. 

Under 2019 kommer vi också att fortsätta genomföra vår strategi som fokuserar på följande punkter: 

●      Utveckla vår prissättning och kommunikation av prissättningen

●      Erbjuda ett spännande utbud av innovativa produkter och tjänster som förstahandsval för resenärerna

●      Förbättra vår produktdiversifieringskvot och därigenom vår intäktsdiversifieringskvot

●      Påskynda övergången till mobil teknik, vilket påverkar resultatet på kort sikt men förbättrar vår strategiska ställning och långsiktiga attraktionskraft. 

Under räkenskapsåret 2019 kommer vi att fortsätta investera och accelerera den här strategiska förändringen av vår intäktsmodell. 

Det innebär att vi väntar oss följande mål för räkenskapsåret 2019: 

●      Bokningar: – 4 % till nolltillväxt jmf. m. bokningarna under räkenskapsåret 2018

●      Intäktsmarginal: + 509 mn euro

●      Justerad EBITDA: 118 mn euro

Med tanke på investeringarna i den förändrade intäktsmodellen väntar vi oss en mycket svag tillväxt av intäktsmarginalen och en minskning av antalet bokningar och den justerade EBITDA under den första halvan av räkenskapsåret, följt av en förbättring under räkenskapsårets andra hälft. 

Riktlinjerna för räkenskapsåret 2020 är följande:

● Justerad EBITDA: 130 euro till 145 miljoner euro

 Länk till the Financial Results Video: https://youtu.be/ZOjqu8HawTc 


Om eDreams ODIGEO 

eDreams ODIGEO är ett av världens största onlinereseföretag och ett av Europas största e-handelsföretag. Under sina ledande varumärken för nätresebyråer – eDreams, GO Voyages, Opodo, Travellink och metasökmotorn Liligo – erbjuder företaget de bästa erbjudandena på reguljärflyg från 530 flygbolag, hotell, kryssningar, biluthyrning, Dynamiska paket, semesterpaket och reseförsäkringar för att göra resandet lättare, mer tillgängligt och prisvärt för mer än 18,5 miljoner kunder som betjänas på 43 marknader. eDreams ODIGEO är börsnoterat på den spanska börsen. 

Taggar:

Om oss

Travellink är en av Nordens ledande onlineresebyråer med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. För 17 år sedan var vi pionjärer på resor online. Idag är vi marknadsledande och en del av Europas största onlineresegrupp eDreams ODIGEO, representerat i 43 länder. Travellink har marknadens snabbaste och kraftfullaste bokningsfunktion med störst utbud av flyg, hotell, hyrbilar och kombinationer av flyg och hotell. I utbudet finns 600 flygbolag, över 1,7 miljoner hotell och 40 000 destinationer över hela världen. Alltid till bästa möjliga pris, högsta kvalitet och bästa service.