Ett styrkeår i en osäker värld – AP3s långsiktiga mål har överträffats med råge

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2012

  • Fondens resultat uppgick till 22 638 (-5 483) mkr.
  • Fondkapitalet uppgick den 31 december 2012 till 232 956 miljoner kronor, en ökning med 18 850 miljoner kronor jämfört med årsskiftet 2011. För 2012 var nettot mellan pensionssystemets inbetalningar och utbetalningar negativt vilket innebar att AP3 betalade ut 3 788 miljoner kronor för att täcka betalningsunderskottet i pensionssystemet.
  • AP3s totalavkastning uppgick till 10,7 procent före kostnader och 10,7 procent efter kostnader. Riskklass Aktier gav det största positiva bidraget, 8,8 procentenhete, till fondens avkastning.
  • Året präglades fortsatt av skuldkrisen i södra Europa och budgetstupet i USA tillsammans med svag konjunktur. Trots osäkerheten i världen steg de flesta finansiella tillgångar i värde under året, till följd av stimulanser och uttalanden från centralbankerna i USA, EU och Japan.
  • Fonden har den senaste tioårsperioden, 2003-2012, skapat en nominell avkastning om 6,7 procent per år, vilket innebär att AP3s avkastning har överstigit inkomstindex, dvs det index som används för uppräkning av pensionsrätterna i pensionssystemet. Inkomstindex uppgår under samma period till 3,5 procent per år.
  • AP3 har skapat en real avkastning, dvs rensad för inflation, om 5,3 procent per år under den senaste tioårsperioden och har därmed överträffat sitt långsiktiga avkastningsmål om 4 procent real avkastning per år.

”Vi hade en god värdeutveckling i vår portfölj och nådde en avkastning på 10,7 procent. Vi har dessutom bidragit till pensionssystemet med god marginal genom en årlig avkastning på 6,7 procent de senaste 10 åren”, säger Kerstin Hessius, VD AP3.

”Merparten av våra strategiska beslut tidigare år bar frukt under 2012. Detta trots att räntorna legat på rekordlåga nivåer, vilket innebar att en betydande del av portföljen, nämligen det lagstadgade kravet om att hålla 30 procent i räntebärande papper med låg kreditrisk, har haft en relativt låg avkastning.”

”Under 2012 genomförde eller tecknade vi avtal om fastighetsinvesteringar motsvarande 7,5 miljarder kronor. Det ledde till att AP3 blev den största nettoinvesteraren i fastigheter i Sverige under 2012”, tillägger Kerstin Hessius.

AP3s årsredovisning 2012 kan laddas ned från www.ap3.se.

För mer information kontakta:
Kerstin Hessius, VD, telefon: 08-555 17 100, kerstin.hessius@ap3.se
Christina Kusoffsky Hillesöy, Chef kommunikation och hållbara investeringar, telefon: 0709-517 223 christina.hillesoy@ap3.se

AP3 är en av fem AP-fonder som förvaltar det svenska pensionssystemets buffertkapital. AP-fonderna har två roller, dels en buffertroll för att jämna ut perioder av löpande över– eller underskott i pensionssystemet och dels rollen att bidra till finansiell stabilitet i pensionssystemet. De fem AP-fondernas kapital utgör cirka 10% av pensiosnsystemets totala tillgångar. AP3s förvaltade kapital per 31 december 2012 uppgick till 232 956 miljoner kronor. På www.ap3.se finns mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare.

Taggar:

Om oss

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 14 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. www.ap3.se finns mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare.

Prenumerera

Dokument & länkar