Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2007

• Fortsatt börsuppgång och stigande räntor gynnade AP3s portfölj under första halvåret. Resultatet uppgick till 14,5 mdkr, motsvarande en avkastning på 6,8 procent efter kostnader. Före kostnader var avkastningen 6,9 procent.

• Fondkapitalet uppgick den 30 juni 2007 till 227,7 mdkr, vilket var en ökning med 15,5 mdkr jämfört med årsskiftet 2006/2007.

• Avkastningen på den marknadsnoterade portföljen uppgick till 6,5 procent före kostnader. Den aktiva avkastningen (meravkastning jämfört med index) uppgick till 0,4 procent.

• Fondens valutaexponering uppgick till 9,2 procent vid halvårsskiftet.

• Sedan starten 2001 har fonden skapat en avkastning om totalt 74,4 mdkr motsvarande en årlig real avkastning (avkastning rensat för inflation) om 4,4 procent. Fondens mål om en real avkastning på 4 procent per år har därmed uppnåtts med marginal. Inklusive nettoinflöden har fondkapitalet ökat med 93,7 mdkr.

En fullständig halvårsrapporten för 2007 kan laddas ned från www.ap3.se.


För mer information kontakta:
- Hans Lindberg, Chefsstrateg, telefon 08-555 17 155, hans.lindberg@ap3.se

- Christina Kusoffsky Hillesöy, informationschef, telefon: 08-555 17 123, christina.hillesoy@ap3.se

Om oss

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 14 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. www.ap3.se finns mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare.

Dokument & länkar