Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2011

  • Första halvåret 2011 präglades av skuldkrisen i Europa, politiska omvälvningar i Nordafrika och Mellanöstern, jordbävningen i Japan och svagare tillväxttakt i USA. Sammantaget medförde det oro och en svag utveckling på de finansiella marknaderna.

  • Resultatet för första halvåret 2011 uppgick till 3 449 (4 034) mkr, motsvarande en avkastning på 1,6 (2,0) procent före kostnader och 1,6 (1,9) procent efter kostnader.
  • Fondkapitalet uppgick den 30 juni 2011 till 224 094 mkr, vilket var en ökning med 3 265 mkr jämfört med årsskiftet 2010/2011.
  • Fondkapitalets förändring har påverkats marginellt av utbetalningar till pensionssystemet om 184 mkr.
  • Fonden har sedan 2001 skapat en nominell avkastning om 4,0 procent per år vilket innebär att AP3s avkastning sedan start har överstigit inkomstindex, dvs det index som används för uppräkning av pensionsrätterna i pensionssystemet. Fonden har skapat en real avkastning, dvs inflationsrensad avkastning, om 2,3 procent per år sedan 2001.
  • Sedan rapportperiodens utgång har turbulensen på de svenska och globala aktie- och räntemarknaderna ökat väsentligt. Utvecklingen har haft en negativ påverkan på fondkapitalet.

    - Osäkerhet präglade de finansiella marknaderna under första halvåret. Diversifieringen i portföljen har bidragit positivt, där framförallt onoterade aktier och fastigheter utvecklats starkt medan fondens valutaexponering inte varit gynnsam för resultatet, säger Kerstin Hessius, VD AP3.

AP3 publicerar idag även sin årliga ägarrapport. Rapporten innehåller en redogörelse för hur fonden arbetar med ägarfrågor i sin svenska och globala portfölj samt vilka frågor som varit i fokus på bolagsstämmorna.

AP3s halvårsrapport 2011 samt AP3s ägarrapport kan laddas ned från www.ap3.se.

AP3 är en av fem AP-fonder som förvaltar det svenska pensionssystemets buffertkapital. AP-fonderna utgör en buffert för att jämna ut perioder av löpande över– eller underskott i pensionssystemet. Tillsammans med Första, Andra, Fjärde och Sjätte AP-fonden utgör det förvaltade kapitalet cirka 10 procent av de framtida pensionsåtagandena. Vårt uppdrag från riksdagen är att skapa bästa möjliga avkastning till en låg risknivå. På www.ap3.se hittar du information om vårt uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare.

Om oss

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 14 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. www.ap3.se finns mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare.