Delårsrapport januari - september 1999

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1999 *Rörelseresultat 670 MSEK (560) *Resultat efter finansnetto 643 MSEK (474) *Operativt kassaflöde 564 MSEK (19) Koncernen Nettoomsättning, resultat och lönsamhet Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 18 320 MSEK (18 576). Nedgången beror på utförsäljning av verksamheter inom Sektor Övrigt. Industrisektorn ökade sin nettoomsättning med 12 procent jämfört med samma period förra året, huvudsakligen som en konsekvens av gjorda förvärv. Koncernens rörelseresultat blev 670 MSEK (560). Avkastningen på operativt sysselsatt kapital var 8,2 procent (6,1). Det i tidigare rapporter omnämnda omstruktureringsprogrammet för Industrisektorn på totalt 250 MSEK har belastat jämförelsestörande poster med 72 MSEK under perioden. Övriga delar av programmet väntas kostnadsföras under årets sista kvartal. Resultat efter finansiella poster uppgick till 643 MSEK (474). Nettoresultatet ökade till 447 MSEK (306) och vinst per aktie efter full konvertering och exklusive jämförelsestörande poster blev 4:30 SEK (2:45). SPP har under oktober meddelat att 242 MSEK av överkonsolidering har allokerats till företag inom Trelleborgkoncernen. SPP har ännu ej deklarerat hur och när dessa medel blir tillgängliga. Balansräkning, kassaflöde och investeringar Koncernens nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 2 625 MSEK jämfört med 3 287 MSEK vid årets början. Soliditeten var 48,8 procent (53,9). Kassaflödet förbättrades under det tredje kvartalet, främst från rörelsen inom Industrisektorn. Operativt kassaflöde var för perioden 564 MSEK (19). Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av september till 1 312 MSEK (790). Innehavet av preferensaktier i Boliden Ltd ingår med 524 MSEK. Marknadsvärdet på dessa aktier den 30 september 1999 översteg det bokförda värdet med drygt 350 MSEK. Bruttoinvesteringarna under perioden var 607 MSEK (575). INDUSTRISEKTORN Nettoomsättningen inom Industrisektorn ökade med 12 procent till 6 512 MSEK (5 797) under de tre första kvartalen 1999, huvudsakligen som en konsekvens av gjorda förvärv. Rörelseresultatet uppgick under samma period till 457 MSEK (430). Trenden från första halvåret kvarstår med en stark försäljningsutveckling gentemot den nordamerikanska fordons-industrin men en fortsatt svag efterfrågan från allmänindustri och infrastruktur. Ett antal större beställningar har erhållits från bland annat DaimlerChrysler, vilket kommer att resultera i ett genombrott för Trelleborg Automotives mexikanska enheter där en kapacitetsutbyggnad säkerställer kvalitet och tillgång på kvalificerade blandningar. Industrisektorns ökade fokusering på lantbruksdäck har mottagits positivt av marknaden och det nya radialdäcks-sortimentet TM800 fortsätter att stärka Trelleborg Wheel Systems marknadsposition. Trelleborg Building Systems fortsätter sin europeiska expansionsstrategi. Under tredje kvartalet förvärvades det tyska profilföretaget DiPro Dichtungssysteme GmbH. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför i huvudsak extruderade tätningsprofiler till den tyska byggindustrin och omsätter 125 MSEK. Lanseringen av nya produkter för byggnadsindustrin har, tillsammans med en positiv utveckling av den svenska byggmarknaden, motverkat en fortsatt svag Europamarknad. Arbetet med det omstruktureringsprogram som beskrivits i tidigare rapporter, och som i huvudsak berör sektorns europeiska enheter, har påbörjats under tredje kvartalet. 72 MSEK av totalt 250 MSEK har belastat koncernens resultat (jämförelsestörande poster) till och med september 1999. Programmet väntas ge en positiv resultateffekt på 75 MSEK per år från 2001. De hittills beslutade projekten omfattar främst en omstrukturering av slangverksamheten inom Trelleborg Engineered Systems och en engelsk profiltillverkningsenhet inom Trelleborg Building Systems. Trelleborg Automotive Utvecklingen på den nordamerikanska marknaden är fortsatt positiv. Under oktober tecknades ett nytt flerårsavtal mellan bilarbetarnas fackliga organisation och bilindustrin, vilket undanröjde den största risken för kortsiktig nedgång i efterfrågan. Trelleborg Automotives verksamhet i Europa befinner sig i en omstruktureringsfas med inriktning på färre och större produktionsenheter och förbättrad lönsamhet. Affärsområdets tekniska center i Trelleborg och försäljningskontor i Frankfurt är nu i full verksamhet. Trelleborg Wheel Systems Marknaden för lantbruksdäck var svag under perioden, i huvudsak på grund av låg nyförsäljning av jordbruksmaskiner i såväl USA som Europa. Affärsområdet har dock fortsatt att ta marknadsandelar inom produktområdet radiala traktordäck genom de marknadsaktiviteter och det nya produktsortiment som introducerades under 1998. Efterfrågan på industridäck är mycket god i Nordamerika medan den europeiska marknaden är trög. Vissa nya nischmarknader utvecklas dock positivt, till exempel marknaden för saxliftar. Trelleborg Engineered Systems Efterfrågan från projektrelaterade sektorer som offshore-, olje-, infrastruktur- och gruvbranschen var fortsatt svag, även om positiva tecken kunnat skönjas mot slutet av perioden. Ett omfattande omstruktureringsprogram för den svenska produktionsenheten för industrislang pågår i syfte att öka kostnadseffektiviteten. De positiva resultaten från tidigare besparingsåtgärder motverkas delvis av lågt kapacitets-utnyttjande och prispress. Den spanska verksamheten visar fortsatt positiv utveckling medan den sydamerikanska verksamheten ligger i en investeringsfas som beräknas vara färdigställd i slutet av året. Trelleborg Building Systems Efterfrågan från den svenska byggsektorn har ökat medan utvecklingen på affärsområdets övriga europeiska marknader varit fortsatt svag. Bitumenbaserade tätskiktsprodukter har haft en god tillväxt, vilket tillsammans med tillskott från förvärvade enheter, balanserat en något svagare resultatutveckling inom Konsument- och Materialenheterna. Den svaga efterfrågan på den ryska marknaden har inneburit en lägre försäljning inom konsumentsektorn. I september 1999 förvärvades DiPro Dichtungssysteme GmbH, Tysklands ledande tillverkare av extruderade tätningslister i TPE-material. Förvärvet kompletterar produktsortimentet inom ett växande materialområde och stärker ytterligare affärsområdets ställning som marknadsledande leverantör till europeisk byggrelaterad industri. Förvärvet av DiPro samt fjolårets förvärvade enheter har bidragit till den ökade försäljningen. HANDELSSEKTORN Exklusive avyttringen av Starckjohann Auto, ökade Handelssektorn sin nettoomsättning med ca 2 procent för jämförbara enheter. Inklusive avyttringen av Starckjohann Auto uppgick nettoomsättningen till 10 846 MSEK (10 888). Den positiva påverkan av såväl en förbättrad byggkonjunktur som svagt ökande stålpriser kan tydligt noteras. Samarbetet mellan de svenska och finska vvs- och stålenheterna har tagit fart och förväntas ge ett positivt resultattillskott med början det fjärde kvartalet. Den finska byggmaterialhandeln har haft en svagare sommarsäsong vilket påverkat byggmaterialkedjan Starkkis försäljningsutveckling. Handelssektorns rörelseresultat blev för årets första nio månader 322 MSEK (394). Förhandlingar pågår om en avyttring av Handelssektorn. Ahlsell Inom såväl vvs- som elverksamheterna har effekterna av den förbättrade svenska byggkonjunkturen väl kunnat märkas. El-divisionen har intensifierat integrationen av Skoogs, som bedöms vara avslutad vid utgången av 1999. Etableringen i Danmark fortgår enligt plan. Avvecklingen av vvs-rörelsen i Polen, som var förlustbringande, avslutas under året. Under innevarande år har dessa åtgärder belastat resultatet med kostnader av engångskaraktär omfattande ca 35 MSEK. Dessa åtgärder väntas leda till en ökad intjäningsförmåga från år 2000. Under tredje kvartalet har industrivaruhuset JW Andersson sålts och avtal ingåtts om förvärv av den norska vvs-grossisten Sjölie & Birch. Bröderna Edstrand Inom Bröderna Edstrands produktområden har trenden vänt mot ökande priser under tredje kvartalet. Under fjärde kvartalet och framförallt från och med nästa år förväntas denna trend förstärkas. Ovanstående har inneburit en viss höjning av lagervärderingen under det tredje kvartalet men en sänkning ackumulerat under perioden totalt. Samarbetet mellan Bröderna Edstrand och Starckjohann Steel fortlöper enligt plan och exempelvis lagring av lågfrekvent material har koordinerats. Reynolds Den franska marknaden har förbättrats, medan den engelska marknaden är fortsatt svag. Detta i kombination med något stigande metallpriser har inneburit en förbättring av rörelseresultatet under det tredje kvartalet. Förvärvet Testas är nu fullintegrerat och ger ett positivt tillskott till resultatet. Den engelska verksamhetens svaga lönsamhet har inneburit att ett kostnadsreduktionsprogram genomförs, med effekt under kommande år. Starckjohann Vvs-rörelsen och stålrörelsen har nu integrerats operationellt inom Ahsell respektive Bröderna Edstrand. För historisk kontinuitet rapporteras Starckjohann externt fortsatt som tidigare. Vvs-rörelsen har ökat på en i övrigt svag marknad och därmed tagit marknadsandelar med bibehållen lönsamhet. Starckjohann Steels servicecenter i Lahti har under tredje kvartalet färdigställts och kommer successivt att tas i drift under fjärde kvartalet. SEKTOR ÖVRIGT Sektorns försäljning sjönk kraftigt på grund av genomförda avyttringar och uppgick till 1 014 MSEK (1 951) för perioden. Förutom ett fastighetsbestånd kvarstår nu i stort sett endast metallåtervinningsföretaget Metech, USA, i sektorn. Antalet anställda har minskat från drygt 1 400 för ett år sedan till ca 150 personer. ÅR 2000 Trelleborgkoncernen har under de senaste åren drivit ett omfattande arbete för att säkerställa att datorer i tekniska, administrativa och så kallade inbäddade system fungerar i samband med övergången till år 2000. Revision av genomförda åtgärder har gjorts med hjälp av Arthur Andersen. Projektet följer i allt väsentligt upprättad tidplan och bedömningen är att alla rimliga åtgärder skall vara vidtagna före årsskiftet. Trelleborgaktiens utveckling Kursen på Trelleborgaktien (trel b) vid periodens slut var 78:00 SEK, en ökning från årets början med 18,2 procent (12 SEK) jämfört med en uppgång av Affärsvärldens generalindex på motsvarande 18,4 procent. Under året har till Trelleborgs aktieägare delats ut 0,3908 stamaktier i Boliden Ltd (i form av depåbevis) per Trelleborgaktie, innebärande 6:45 SEK vid utdelningstillfället. Detta motsvarar ytterligare ca 10 procent värdeuppgång under innevarande år. Förutom utdelning på 2:00 SEK, har därmed Trelleborgs aktieägare haft ca 28 procent värdeförbättring under årets nio första månader. Utsikter 1999 I huvudsak kvarstår samma bedömningar om utsikter som angavs i halvårsrapporten. Den amerikanska marknaden har utvecklats bra under året och visar ännu inga tecken på avmattning. I Europa kan vissa tecken ses på en förbättring i marknaden som hittills varit svag, speciellt i Centraleuropa. Sista kvartalet belastas jämförelsestörande poster av resterande delar av Industrisektorns omstruktureringsprogram om totalt ca 250 MSEK, varav 72 MSEK belastade det tredje kvartalet. Ett betydande arbete pågår för att, i linje med koncernens strategiska inriktning, genomföra nödvändiga struktur-förändringar och därmed koncentrera verksamheten framöver. Trelleborg den 10 november 1999 Fredrik Arp Verkställande direktör Ytterligare information lämnas av Trelleborg AB:s Ekonomi- och finansdirektör Jan Björck, tel: 0410-670 28, eller av Informationsdirektör Mikael Byström, tel. 0410-670 37, mobil: 0708-55 21 69. Delårsrapporten och annan information om Trelleborgkoncernen, bl a intressenttidningen T-TIME, finns också tillgängligt på Internet under adress www.trelleborg.com. Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av Trelleborg AB:s revisorer. Bokslutskommuniké 1999 lämnas den 8 februari år 2000. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/10/19991110BIT00370/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/10/19991110BIT00370/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. www.trelleborg.com

Prenumerera

Dokument & länkar