Delårsrapport januari - september 2001

DELÅRSRAPPORT Januari - september 2001 * Rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 17 procent. * Koncernens operativa kassaflöde var 726 MSEK (390). * Resultat efter finansnetto, exklusive jämförelse- störande poster, i nivå med motsvarande period 2000. * Vinst per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 11 procent. * Till extra bolagsstämma den 16 november har föreslagits inlösen av 10 miljoner aktier (från syntetiskt återköpsprogram), indragning av 5 miljoner aktier och tillstånd till nytt återköpsprogram. De första nio månaderna 2001 2000 Nettoomsättning, MSEK 14 226 10 037 Rörelseresultat, MSEK 885 755 (exklusive jämförelsestörande poster) Operativt kassaflöde, MSEK 726 390 Resultat efter finansnetto, MSEK 762 765 (exklusive jämförelsestörande poster) Vinst per aktie, SEK 5:401) 4:852) (exklusive jämförelsestörande poster) Vinst per aktie, SEK 4:651) 6:202) 1) Baserat på genomsnittligt antal aktier exklusive eget innehav 97 471 932. 2) Baserat på genomsnittligt antal aktier exklusive eget innehav 111 647 453. Koncernen, de första nio månaderna 2001 Nettoomsättning och resultat. Resultatet efter finansnetto exklusive jämförelse- störande poster i nivå med föregående år. Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 14 226 msek (10 037). För jämförbara enheter var nettoomsättningen oförändrad, exklusive valutakurseffekter. Koncernens nettoomsättning fördelades under perioden med cirka 30 procent i USD och 70 procent i övriga valutor, främst euro. För jämförbara enheter minskade omsättningen i USD-delen med sju procent medan den ökade i euro-delen med två procent. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med 17 procent till 885 msek (755). Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 905 msek (1 106). Koncernens finansnetto uppgick till -123 msek (10). Resultatet efter finansnetto blev 661 msek (1 016) och exklusive jämförelsestörande poster 762 msek (765). Vinst per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med elva procent. Vinsten per aktie exklusive jämförelsestörande poster ökade under perioden till 5:40 sek (4:85).Vinsten per aktie var 4:65 sek (6:20). Vinst per aktie har påverkats positivt av genomförda aktieåterköp. I tabell i anslutning till resultaträkningen har inkluderats vinst per aktie baserat på bokslutsdagens antal utestående aktier för att visa full effekt av genomförda återköp av egna aktier. Balansräkning, kassaflöde och investeringar. Koncernens operativa kassaflöde var 726 MSEK (390). Koncernens sysselsatta kapital uppgick till 11 064 msek (8 245) vid periodens slut. Under perioden har egna aktier återköpts för sammanlagt 308 msek. De finansiella tillgångarna/skulderna uppgick netto till - 2 977 msek (100). I likvida medel ingår aktier i Boliden med bokfört värde på 281 msek. Skuldsättningsgraden uppgick vid periodens slut till 34,8 procent. Soliditeten var 45,5 procent (61,8). Eget kapital per aktie (cirka 97 miljoner utestående) uppgick vid periodens utgång till 87:10 sek (84:15). Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 7,1 procent (10,2). Koncernens operativa kassaflöde var 726 msek (390) och investeringarna 441 msek (360). Trelleborg Automotive. Förbättrad rörelsemarginal under tredje kvartalet jämfört med samma period 2000. Affärsområdets nettoomsättning uppgick till 7 446 msek (4 208). Rörelseresultatet för affärsområdet steg under perioden till 538 msek (343). Bilproduktionen på den nordamerikanska marknaden fortsatte att falla under det tredje kvartalet och bedömningarna pekar mot en minskad produktion under 2001 med drygt 10 procent. Enligt bedömningar kommer försäljningen av personbilar för helåret på USA-marknaden att minska med cirka 6-7 procent jämfört med 2000. Lagren av bilar i USA är på en normal nivå. Rabatterna för att sälja bilar ökade ytterligare under tredje kvartalet. För att möta den minskade efterfrågan på den nordamerikanska marknaden har Trelleborg kontinuerligt gjort personalanpassningar och dessa bedöms fortsätta under det fjärde kvartalet. Den mexikanska och brasilianska marknaden har mattats av något under tredje kvartalet, men ser för helåret ut att bli bättre än 2000. Bilproduktionen i Europa minskade under det tredje kvartalet med drygt en procent. Bilförsäljningen i Europa beräknas minska med cirka två procent under året. I Trelleborg AVS, Europa, pågår ett arbete att strukturera om verksamheten och minska antalet produktionsenheter. På många håll går arbetet fortare än beräknat. Bland annat har produktionsanläggningen i Peterborough stängts och produktionen flyttats till andra fabriker inom affärsenheten. Integrationen med LAC pågår och inom Components & Acoustics har bland annat beslut fattats om en stängning av produktionsenheten i Bow i England, vilken förväntas vara genomförd sommaren 2002. Produktionen kommer att koncentreras till andra enheter i Storbritannien, Frankrike och Tjeckien. Inom Fluid Systems har två mindre produktionsenheter i Frankrike stängts och produktionen flyttats till Spanien. Trelleborg Wheel Systems. Fallande efterfrågan i kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 2 400 msek, jämfört med 2 258 msek under samma period 2000. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 110 msek (158). Inom produktområdet solida industridäck har efterfrågan varit betydligt svagare i synnerhet i Nordamerika, men även i Europa. Detta gäller både däck till nyproducerade fordon och till eftermarknaden. Lantbruksmarknaden har försvagats under det tredje kvartalet och var sämre än under motsvarande period 2000. För att möta den minskade efterfrågan har affärsområdet initierat en kostnadseffektivare marknadsorganisation. Huvudsyftet är att öka samordningen inom affärsområdet och på så sätt minska kostnaderna. Organisationsförändringarna ska också förbättra kapitalanvändningen genom bland annat effektivare lagerhantering. Den nya organisationen innebär också tydligare fokus på marknader utanför Europa och Nordamerika. En successiv anpassning av antalet anställda inom produktionen har skett löpande under året och hittills inneburit cirka 80 personer färre anställda. Därutöver pågår inom affärsområdet en analys gällande produktionsstruktur och den allmänna kostnadsnivån. Denna bedöms leda till en strukturkostnad om ca 150-200 MSEK som förväntas belasta fjärde kvartalet. Åtgärderna bedöms ge en positiv resultateffekt redan år 2002. Trelleborg Engineered Systems. Fortsatt resultatförbättring trots svagare efterfrågan inom vissa produktsegment. Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 2 518 MSEK (2 180). Rörelseresultatet under perioden ökade med 38 procent till 135 MSEK (98). Resultatförbättringen kommer i första hand från framgångsrik integration av förvärv gjorda under första halvåret samt fortsatta kostnadsrationaliseringar. Även den fortsatta fokuseringen av affärsområdets produktportfölj har bidragit till resultatförbättringen, tack vare bland annat effektivare marknadsbearbetning. Efterfrågan på industriförnödenheter i främst Nordamerika har minskat under perioden, men delvis kompenserats med kostnadsminskningar och kapitalrationaliseringar inom produktområdet. Lyckosamma lanseringar av nya produkter till framförallt infrastruktur- och oljemarknaden har bidragit till periodens försäljningsökning. Efterfrågan på affärsområdets skyddsprodukter har ökat och framförallt har försäljningen av kemskyddsdräkter stigit markant med en god orderingång från samtliga geografiska marknader. Under perioden har betydande projektorder inom marina fendersystem och oljeslangar erhållits. Förvärvet av en företagsgrupp inom framför allt produktområdet marina fender system genomfördes i våras och utvecklingen för dessa företag har varit god. Den förlustbringande produktionen av gummiduk i Mexiko stängdes under kvartal tre, vilket innebär en personalminskning med cirka 160 personer. Arbetet med att förbättra logistikstruktur och kostnader har resulterat i att ett antal lagerpunkter i Europa stängts. Framförallt affärsenheten Industrial Hose (slangverksamheten) har under perioden effektiviserat distributionen genom att stänga ett antal större lagerplatser, ett arbete som genomförts med ökad servicegrad. Den senaste tidens händelser i världen har gett en betydande osäkerhet avseende beslut kring framtida infrastrukturprojekt. En successivt svagare efterfrågan på industriförnödenheter började också märkas i Europa under tredje kvartalet. Trelleborg Building Systems. Svag marknad i Tyskland, blandad utveckling i Norden. Nettoomsättningen uppgick till 1 323 msek (1 098) och rörelseresultatet blev 111 msek (127). Marknaderna i kontinentala Europa var svaga även under det tredje kvartalet medan marknaden i Norden visat på en blandad utveckling. Nybyggnationen har varit stabil medan renoveringssidan mattats av. För att möta den minskade efterfrågan har kapacitetsanpassningar, i första hand genom en minskning av personalstyrkan i Europa, genomförts. I Tyskland har nedgången varit betydande, vilket i sin tur medfört att konkurrensen på andra geografiska marknader ökat eftersom företagen inte fått någon avsättning för sina produkter på den tyska marknaden. Även inom den icke-bygg relaterade delen av affärsområdets marknader har det allmänt skett en viss avmattning under det tredje kvartalet. Inom Industriprofiler, Norden, har efterfrågan varit stabil, vilket i kombination med ett antal effektivitetsförbättringar gett en bra resultatutveckling. För konsumentprofiler har utvecklingen totalt sett varit positiv. Den europeiska marknaden har mattats av, men en positiv utveckling i USA och Ryssland har gett en god tillväxt inom området. Danska Phønix Tag som förvärvades i våras visar i årstakt redan nu ett positivt rörelseresultat. Övrigt Trenor (49%) Koncernens resultatandel före skatt i Trenorkoncernen (49 %) - Trelleborgs tidigare Handelsverksamhet - uppgick till 85 msek (131). Minskningen förklaras framför allt av ett lägre resultat i Bröderna Edstrand. Koncernens aktieinnehav i Trenor Holding är bokfört till 172 msek. Nyemission i Boliden Ltd. Trelleborg har tecknat nya stamaktier för 110 MSEK. I linje med informationen i halvårsrapporten har Trelleborg tecknat nya stamaktier för 110 MSEK som del i Bolidens refinansiering. Trelleborg avser att stödja Bolidens förslag till aktiebyte och flyttning av säte till Sverige vid extra stämma i slutet av november 2001. Vid bokslutsdagens aktiekurs innebär förslaget om byte av preferensaktier till stamaktier att värdet av Trelleborgs samlade innehav av Bolidenaktier överstiger det bokförda värdet 281 MSEK. Återköp av egna aktier. Extra bolagsstämma 16 november. För att normalisera balansräkningen och nå målet gällande avkastning på eget kapital krävs en balanserad finansiell struktur. Trelleborg AB har därför genomfört omfattande återköp av egna aktier. Trelleborg hade per den 1 juli återköpt 8 960 800 aktier (knappt nio procent av utestående aktier) som ett led i det andra återköpsprogrammet omfattande tio procent av antalet aktier. Några ytterligare återköp av egna aktier i detta program har inte skett under tredje kvartalet 2001. Vid den ordinarie bolagsstämman den 26 april 2001 erhöll styrelsen bemyndigande att fortsätta detta program och återköpa upp till tio procent av utestående aktier samt vid behov använda dessa aktier som direkt eller indirekt betalning vid förvärv. Därtill fick styrelsen vid en extra stämma i början av 2001 bemyndigande att genomföra ett så kallat syntetiskt återköpsprogram omfattande maximalt 20 miljoner aktier. I detta program har swapavtal motsvarande 10 miljoner aktier ingåtts, omfattande cirka 830 miljoner kronor. Vid ett styrelsesmöte den 12 oktober beslöt styrelsen kalla till extra bolagsstämma den 16 november gällande: - inlösen av 10 miljoner B-aktier - indragning av 5 miljoner återköpta B-aktier - nytt återköpsmandat. Om bolagsstämman följer styrelsens förslag sjunker antalet utestående aktier från 105,6 miljoner till 90,6 miljoner. Exklusive eget innehav kommer då antalet utestående aktier att uppgå till cirka 86,6 miljoner. Utsikter Svårbedömd marknadsbild medför fokus på effektiviseringar och kassaflöde. Inom såväl Nordamerika som Europa, det vill säga Trelleborgs huvudmarknader, har osäkerheten kring framtida efterfrågan från våra kunder ökat. Bilproduktionen i Nordamerika förväntas under det fjärde kvartalet att vara sämre än under motsvarande period 2000, som i sig var ett svagt kvartal. Prognoserna pekar på upp mot tio procent lägre produktion under fjärde kvartalet 2001. I Europa bedöms bilproduktionen under det fjärde kvartalet 2001 bli fem procent lägre jämfört med samma period under 2000. Bedömningar för utvecklingen av BNP i OECD-området under såväl det fjärde kvartalet 2001 som helåret 2002 har skrivits ned betydligt den senaste tiden. Förväntningarna är därför att tillväxten de närmaste kvartalen blir mycket låg, på vissa håll negativ. Som framgår av beskrivningarna under respektive affärsområde pågår ett kontinuerligt arbete för att anpassa våra resurser mot en svagare marknad. Därutöver pågår inom affärsområde Wheel Systems en analys gällande produktionsstruktur och den allmänna kostnadsnivån. Denna bedöms leda till en strukturkostnad om ca 150-200 MSEK som förväntas belasta fjärde kvartalet såsom en jämförelsestörande post. Åtgärderna bedöms ge en positiv resultateffekt redan år 2002. Trelleborg, den 29 oktober 2001 Fredrik Arp Verkställande direktör Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper har använts som vid senaste årsbokslut. Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av koncernens revisorer. Denna delårsrapport och annan information om Trelleborgkoncernen, bland annat intressenttidningen T-TIME, finns också tillgängligt på Internet under adress www.trelleborg.com. Bokslutskommuniké för 2001 lämnas den 5 februari 2002. Ytterligare information lämnas av Trelleborg AB:s ekonomi- och finansdirektör Jan Björck, tel: 0410-670 28, mobil: 0708-46 02 07, eller av informationsdirektör Mikael Byström, tel. 0410-670 37, mobil: 0708-55 21 69. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00500/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00500/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. www.trelleborg.com

Prenumerera

Dokument & länkar