Kommuniké från Trelleborg AB:s årsstämma

Trellelborg AB:s årsstämma hölls den 24 april 2013 i Trelleborg. Cirka 700 aktieägare deltog i årsstämman. Temat för koncernchef Peter Nilssons anförande var ”Förändring och kontinuitet”.

– År 2012 var ett mycket händelserikt år för Trelleborg. Vi fortsatte arbetet med att förbättra koncernens geografiska balans genom att utöka vår närvaro i marknader utanför Västeuropa och Nordamerika. Under året etablerade och förvärvade vi inte mindre än nio verksamheter i Kina, Indien och Brasilien.

– En strategisk milstolpe under året var bildandet av TrelleborgVibracoustic. Detta samägda bolag är en sammanslagning av vår och Freudenbergs respektive verksamheter inom antivibration för personbilar och tunga fordon. Verksamheterna kompletterar varandra utmärkt väl vad gäller geografi, produktportföljer och kunder, och innehar en global marknadsledande position.

– Vi ökar nu våra ansträngningar för att ytterligare förbättra våra olika processer inom försäljning, produktion, inköp och kapitalhantering. Samtidigt pågår förflyttningen till för oss attraktiva geografier och marknadssegment oförtrutet. Detta arbete har redan gett resultat i stärkta marknadspositioner, högre försäljning, bättre lönsamhet och en starkare finansiell ställning. Trots det betydligt svagare marknadsläget under det andra halvåret blev 2012 vårt bästa år hitintills. Men vi är långtifrån nöjda. Från och med 2013 arbetar vi därför målmedvetet mot nya, högre finansiella målsättningar.

Koncernchefens tal från stämman kommer att kunna ses eller läsas på www.trelleborg.com.

Anders Narvinger, Trelleborgs mångårige ordförande, som avböjt omval, avtackades på årsstämman.

Årsstämman beslutade följande:

Utdelning
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att dela ut 3,00 SEK per aktie (2,50). Avstämningsdag för utdelning är den 29 april, vilket innebär att utdelningen beräknas skickas ut från Euroclear Sweden AB den 3 maj.

Resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2012. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Styrelse och revisor
I enlighet med valberedningens förslag skedde omval av Heléne Vibbleus Bergquist, Claes Lindqvist, Sören Mellstig, Hans Biörck, Nina Udnes Tronstad, Bo Risberg och Peter Nilsson. Till ny styrelseledamot valdes Jan Carlson. Stämman valde Sören Mellstig som styrelsens ordförande.

Bolagets revisor, PricewaterhouseCoopers, med Mikael Eriksson som huvudansvarig revisor, omvaldes för tiden till slutet av årsstämman 2014.

Ersättningar och ersättningsprinciper
Stämman beslöt i enlighet med valberedningen förslag att ersättning till styrelsen, exkl reseersättning, utgår med 3 620 000 SEK (3 450 000) att fördelas med 1 100 000 SEK (1 050 000) till ordföranden och 420 000 SEK (400 000) vardera till stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade att revisorernas arvode utgår enligt godkänd räkning.

Vidare beslutade stämman att ersättning för uppdrag i revisionsutskottet skall utgå med 150 000 SEK (150 000) till ordföranden och 100 000 SEK (100 000) till ledamot samt att ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet skall utgå med 50 000 SEK (50 000) till ledamot.

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare.

Beslut om valberedning
Årsstämman godkände den nomineringsprocess för valberedningen som lagts fram.

För ytterligare information kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410  67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410  67068,
0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-04-24 kl.19:00.

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter drygt 21 miljarder kronor och har verksamhet i över 40 länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgkoncernen äger dessutom 50 procent i TrelleborgVibracoustic, en global ledare inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon, med en omsättning på drygt 14 miljarder kronor och verksamhet i cirka 20 länder. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap.
www.trelleborg.com

Taggar:

Om oss

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. www.trelleborg.com

Prenumerera

Dokument & länkar