Kvartalsrapport april - juni 2010

”Efterfrågan under kvartalet har fortsatt att förbättras inom de flesta av våra segment och nivåerna i våra orderböcker är bra. Vi fortsätter att förbättra våra marknadspositioner och att bygga ett starkare och effektivare Trelleborg.
En stark organisk tillväxt om 21 procent och en effektivare kostnadsstruktur har bidragit till en mycket stark utveckling av marginalerna. EBITDA-marginalen i kvartalet ökade till 13,3 procent jämfört med 8,6 procent under samma period 2009 respektive11,5 procent i första kvartalet 2010. Samtidigt har vi genererat ett bra kassaflöde.
Vi fortsätter att fokusera verksamheten och öka vår närvaro inom utvalda, lönsamma segment samt på växande geografiska marknader. Som ett led i fokuseringen genomförde vi under kvartalet en avyttring inom affärsområde Trelleborg Automotive,” säger VD och koncernchef Peter Nilsson.

Nettoomsättningen, inklusive avvecklade verksamheter, ökade till 7 814 MSEK (6 867).         
Resultatet efter skatt, inklusive avvecklade verksamheter och reaförlust, ökade till 274 MSEK (46).

Ytterligare fokusering av verksamheten har skett genom avyttring av Fluid Solutions inom affärsområde Trelleborg Automotive.
Fluid Solutions redovisas som avvecklad verksamhet i denna rapport.                                       
Samtliga jämförelsetal är justerade i enlighet med detta.

Kvarvarande verksamheter:

Nettoomsättningen ökade till 7 430 MSEK (6 500).

Rörelseresultatet ökade till 675 MSEK (188).
Jämförelsestörande poster ingick med -50 MSEK (-91).

Resultat per aktie ökade till 1,60 SEK (0,35).

Det operativa kassaflödet var 818 MSEK (958).
Fritt kassaflöde var 591 MSEK (653).

April - juni 2010, inom parentes samma period 2009

MSEK

Kvarvarande verksamheter

Nettoomsättning                       7 430    (6 500)   

Rörelseresultat                             675       (188)

Resultat efter skatt                       440         (86)     

Resultat per aktie, SEK 1)         1,60      (0,35) 

Rörelseresultat exklusive

jämförelsestörande poster          725       (279)

Resultat per aktie, SEK exkl.
jämförelsestörande poster 1)     1,75      (0,65)

 

Januari - juni 2010, inom parentes samma period 2009

MSEK

Kvarvarande verksamheter

Nettoomsättning                     14 104   (13 058)   

Rörelseresultat                         1 153         (269)   

Resultat efter skatt                       739         (211)

Resultat per aktie, SEK 1)         2,70        (1,00)  

Rörelseresultat exklusive

jämförelsestörande poster      1 230         (374)      
Resultat per aktie, SEK exkl.
jämförelsestörande poster 1)    2,90        (1,35)

Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2010.
Sammantaget förväntas en efterfrågan i nivå med eller marginellt bättre än det andra kvartalet 2010, justerat för säsongsmässiga variationer.


Inbjudan till telefonkonferens den 21 juli kl 09:30

En telefonkonferens kommer att hållas den 21 april kl 09:30. För att delta
i telefonkonferensen ring 08-5051 3643 eller +44 (0) 20 7806 1968.
Kod: 4651733 eller ”Trelleborg”. Konferensen sänds även på Internet
i realtid.
Besök vår hemsida:
www.trelleborg.com/sv/Investerare/Presentationer
för internetlänk och presentationsmaterial.

Kalender  
Delårsrapport juli-september:         28 oktober
Kapitalmarknadsdag (Stockholm):  24 november
Bokslutskommuniké 2010:              15 februari, 2011

För ytterligare information kontakta gärna:
Investerare/analytiker

Conny Torstensson, IR-chef
Tel: 0410 – 670 70
Mobil: 0734 – 08 70 70.
E-mail:
conny.torstensson@trelleborg.com

Media
Mikael Sjöblom, Presschef    
Tel: 0410 – 670 15    
Mobil: 0733 – 74 70 15    
E-mail:
mikael.sjoblom@trelleborg.com


Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Trelleborgledningens nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bl a förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer.

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 21 juli 2010, kl 07:45.

Om oss

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. www.trelleborg.com

Prenumerera

Dokument & länkar