Kvartalsrapport januari - mars 2011

”Efterfrågan under det första kvartalet 2011 har varit mycket god inom flertalet segment. Den organiska försäljningen har ökat med 19 procent.
Rörelsemarginalerna har förbättrats tack vare ökade försäljningsvolymer och effektivare struktur. EBITDA-marginalen exkl. jämförelsestörande poster ökade till 12,1 procent.
Kostnadsökningar för råmaterial har genom bland annat ökade försäljningsvolymer kompenserats på ett tillfredsställande sätt. Råmaterialpriserna bedöms som fortsatt volatila och ökande.

Aktiviteten har varit hög under kvartalet med ett flertal förvärv och avyttringar. Trelleborg har därmed ytterligare fokuserat verksamheten till prioriterade tillväxtmarknader och utvalda kundsegment,”säger VD och koncernchef Peter Nilsson.

Kvarvarande verksamheter:

 

  • Nettoomsättningen under det första kvartalet 2011 ökade till 7 226 MSEK (6 556). Den organiska försäljningen ökade med 19 procent (12).
  • Rörelseresultatet uppgick till 645 MSEK (488). Jämförelsestörande poster ingick med -9 MSEK   (-27). Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 654 MSEK (515).
  • EBITDA-marginalen exkl. jämförelsestörande poster ökade till 12,1 procent (11,7).
  • Resultat efter skatt var 423 MSEK (308) och resultat per aktie ökade till 1,55 SEK (1,10). Resultat per aktie exkl. jämförelsestörande poster var 1,55 SEK (1,20).
  • Det operativa kassaflödet var -182 MSEK (78).
    Fritt kassaflöde var -528 MSEK (-276).

 

Totalt koncernen:

 

  • Avyttringen av verksamhet inom taktäckning medför en positiv resultat­effekt efter skatt på 262 MSEK som ingår i totala koncernens resultat efter skatt på 685 MSEK.

 

Marknadsutsikter för andra kvartalet 2011.
Sammantaget förväntas en efterfrågan i nivå med eller något bättre än det första kvartalet 2011, justerat för säsongsmässiga variationer.

 

Inbjudan till presentation och telefonkonferens den 20 april kl 14:00

 

En telefonkonferens kommer att hållas den 20 april kl 14:00. För att delta
i telefonkonferensen ring 08-5051 3793 eller +44 (0) 20 7806 1966.
Kod: 6541798 eller ”Trelleborg”. Konferensen sänds även på Internet
i realtid.

Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/sv/Investerare/Presentationer
för internetlänk och presentationsmaterial.

 

Kalender 2011  
Årsstämma (Trelleborg) 20 april kl 17:00
Delårsrapport april-juni 20 juli
Delårsrapport juli-september 25 oktober
Kapitalmarknadsdag (Stockholm) 30 november

 

För ytterligare information kontakta gärna:

 

Investerare/analytiker
Conny Torstensson, IR-chef
Tel: 0410 - 670 70
Mobil: 0734 - 08 70 70.
E-mail: conny.torstensson@trelleborg.com

 

Media
Karin Larsson, Presschef
Tel: 0410 - 670 15
Mobil: 0733 - 74 70 15
E-mail: karin.larsson@trelleborg.com

 

Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Trelleborgledningens nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bl a förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer.

 

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 20 april 2011, kl 13:00.

Om oss

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. www.trelleborg.com

Prenumerera

Dokument & länkar