Kvartalsrapport januari-mars 2013

"Trelleborg rapporterar ett starkt första kvartal trots svagare marknadsförutsättningar. Koncernen visade återigen kraft och stabilitet att hantera en volatil marknad. Rörelsemarginalen fortsätter att utvecklas positivt liksom hanteringen av rörelsekapitalet.

Under kvartalet förstärkte vi koncernens geografiska balans genom att utöka vår närvaro i marknader utanför Västeuropa och Nordamerika. Exempelvis invigde vi en ny anläggning i Kina. Parallellt fortsätter vi satsa på för oss attraktiva marknadssegment. Två förvärv har slutförts under kvartalet och ett efter periodens slut. Dessa förvärv stärker oss som ledare inom våra utvalda nischer.

Trelleborgs nya fokuserade organisation stärker vårt operationella fokus och tydliggör vårt erbjudande. Vi har idag även en operativ styrka och en betydande finansiell stabilitet som ger oss goda möjligheter att verka även under sämre marknadsvillkor. En styrka som naturligtvis också ger oss ett offensivt handlingsutrymme.

Marknadsutsikterna är fortfarande osäkra, och med begränsad visibilitet låter sig inte någon uttömmande prognos göras. Liksom tidigare följer vi den ekonomiska utvecklingen noga och har fortsatt god beredskap att hantera skiftande marknadsförhållanden," säger Peter Nilsson,VD och koncernchef.


Kvarvarande verksamheter

Nettoomsättningen under första kvartalet 2013 minskade med 6 procent till 5 394 MSEK (5 723). Den organiska försäljningen minskade med 5 procent.
 
Rörelseresultatet i kvartalet, exklusive jämförelsestörande poster och exklusive intressebolagsandel i
TrelleborgVibracoustic, minskade med 4 procent till 639 MSEK (666), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 11,8 procent (11,6).
 
Jämförelsestörande poster uppgick till -37 MSEK (-19).
 
Det operativa kassaflödet i kvartalet uppgick till 1 MSEK (-68).

Rörelseresultatet i kvartalet för intressebolaget TrelleborgVibracoustic, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 238 MSEK (proforma 244 MSEK), motsvarande en rörelsemarginal på 6,6 procent (proforma 6,6).
 
Trelleborgs intressebolagsandel i TrelleborgVibracoustic uppgick i kvartalet till 110 MSEK före skatt (-). Denna andel har belastats med -11 MSEK i jämförelsestörande kostnader.


Totalt koncernen

Nettoomsättningen totalt för koncernen uppgick i kvartalet till 5 394 MSEK (7 773).
 
Rörelseresultatet minskade i kvartalet till 712 MSEK (744).

Resultat per aktie uppgick i kvartalet till 1,80 SEK (1,80).

Under första kvartalet 2012 ingick numera avvecklade verksamheter i koncernens rapportering (se vidare sidan 15).


Marknadsutsikter för andra kvartalet 2013

Efterfrågan bedöms vara i nivå med det första kvartalet 2013, justerat för säsongsmässiga variationer.


Inbjudan till presentation och telefonkonferens den 24 april kl. 15:00

En telefonkonferens kommer att hållas den 24 april kl. 15:00. För att delta i telefonkonferensen ring 08-505 564 76 eller +44 203 364 5371 eller +1877 679 29 93. Kod: ”Trelleborg”. Konferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/sv/Investerare/Presentationer för internetlänk och presentationsmaterial.

För ytterligare information kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410  67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410  67068,
0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 24 april 2013, kl 13:00.

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter drygt 21 miljarder kronor och har verksamhet i över 40 länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgkoncernen äger dessutom 50 procent i TrelleborgVibracoustic, en global ledare inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon, med en omsättning på drygt 14 miljarder kronor och verksamhet i cirka 20 länder. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap.
www.trelleborg.com

Taggar:

Om oss

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. www.trelleborg.com

Prenumerera