Ändring av antal aktier i Opcon AB

Med hänvisning till 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument meddelas härmed att antalet aktier i Opcon AB per den 31 augusti 2011 uppgår till 26 034 227 vilket är en ökning med 875 000 aktier jämfört med föregående månad. Ökningen avser nyemitterade aktier till en genomsnittskurs av 15,73 kr i enlighet med tidigare kommunikation den 24 augusti och som nu registrerats hos Bolagsverket.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se
www.opcon.se


Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien. Antalet anställda är cirka 400. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen är uppdelad i två affärsområden:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, torkning av biomassa, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med energieffektiv solenoidteknik och tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Opcon AB (publ) ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och / eller svensk lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 31 augusti 2011, kl 15:00 (CET).

Taggar:

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar