Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 Utvecklingen under fjärde kvartalet har varit positiv för omsättning, resultat och kassaflöde. Omsättningen för år 2000 uppgick till 256,3 mkr (238,8 mkr). · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6,0 mkr (-8,0 mkr) (varav återförda medel från SPP utgjorde 5,7 mkr). Vinst per aktie utgjorde 0,97 kr (-1,28 kr). Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. · Orderstocken ökade med 15 procent jämfört med föregående år och var 141 mkr (122 mkr) · vid utgången av 2000. · Snabb tillväxt inom marknaden för luftförsörjningssystem till förbrännings- · och bränslecellsmotorer ger en successiv omsättnings- och resultattillväxt. Positiv utveckling av koncernens omsättning, resultat och kassaflöde förutses för 2001. KONCERNEN Sammanfattning Omsättningen för år 2000 uppgick till 256,3 mkr mot 238,8 mkr för 1999. Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 6,0 mkr (-8,0 mkr). I redovisat resultat för helåret ingår återförda medel från SPP med 5,7 mkr. Det fjärde kvartalet visade en fortsatt förbättring och resultatet uppgick till 3,6 mkr samtidigt som den finansiella ställningen stärktes. Kassaflödet för det fjärde kvartalet var 4,5 mkr. Likvida medel uppgick vid slutet av året till 25,8 mkr (14,3 mkr). Resultatförbättringen i koncernen under året kan till största delen hänföras till Opcon Autorotor AB som vänt ett negativt resultat på -10,8 mkr till ett positivt resultat på 0,5 mkr. Resultatförbättringen har varit möjlig genom ökad beläggning av utvecklingsuppdrag samt ökade leveranser av luftsystem till bränslecellsmotorer. Inom bränslecellsområdet har ett avtal tecknats mellan Opcon Autorotor AB och Xcellsis, ett bolag som ägs av DaimlerChrysler, Ballard och Ford och som utvecklar bränslecellsmotorer. Avtalet innebär att Opcon Autorotor AB ska utveckla luftförsörjningssystem till dessa motorer. Därutöver har Opcon Autorotor AB också ett produk-tionsavtal i form av en option med Xcellsis. Opcon Autorotor AB har också tecknat ytterligare ett avtal med en internationell motortillverkare som innebär ett genombrott inom området för kompressorer till förbränningsmotorer. Dessa motorer ska ge väsentligt lägre emissioner. SEM AB har under året tecknat flerårsavtal med Husqvarna och Stihl för utökade leveranser av tändsystem till motorsågar. De två avtalen innebär sammantaget ett bedömt ordervärde på cirka 140 mkr och är strategiskt viktiga eftersom de bidrar till att koncernens uppsatta tillväxtmål kan nås. . Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick till 25,8 mkr (14,3 mkr) och de räntebärande skulderna till 59,0 mkr (59,0 mkr). Från den löpande verksamheten har under året tillförts ett kassaflöde om 29,2 mkr (0,2 mkr). Kassaflödet totalt, efter påverkan från investerings- och finansieringsverksam-heterna, utgjorde 11,5 mkr mot -19,0 mkr för föregående år. Soliditeten i koncernen är 43,4 procent. Investeringar Investeringar i maskiner, inventarier och verktyg uppgick under året till 12,9 mkr (24,1 mkr) varav produktframtagningskostnader utgjorde 1,0 mkr (3,9 mkr). Kostnader för forskning och utveckling uppgick under året till 15,5 (12,2 mkr) mkr varav 4,9 mkr (1,6 mkr) har balanserats. Ett av EU delfinansierat långsiktigt utvecklingsprojekt benämnt Elevate med målet att utveckla en "ren" tvåtaktsmotor samt utveckling av ett moduluppbyggt tändsystem till motorcyklar upptar merparten av de balanserade utgifterna. Årets avskrivning för balanserade utgifter för forskning och utveckling utgjorde 2,9 mkr. Personal Antalet anställda vid årets slut uppgick till 335 (348). Medeltalet anställda mätt i helårsarbetskrafter var 316 (313). SEM AB Omsättningen för 2000 uppgick till 148,6 mkr (151,4 mkr). Rörelseresultatet för året uppgick till 3,7 mkr (10,0 mkr) exklusive påverkan av SPP-medel (4,2 mkr). Den lägre omsättningen och rörelseresultatet berodde bland annat på minskade leveranser av tändkassetter till Saabs V6-motor. Minskningen var förutsedd i början av året men kom att bestå under en längre period. I jämförelse med föregående år har även leveranserna till Saabs eftermarknad varit lägre. Rörelseresultatet har under året också påverkats av en ökad utvecklingssatsning. Under året har avtal med Husqvarna och Stihl tecknats vilka betyder väsentligt ökade volymer av tändsystem till motorsågar. Avtalen är fleråriga och innebär ett sammantaget bedömt ordervärde på cirka 140 mkr. Avtalen stärker bolagets position som en av de främsta tillverkarna i världen när det gäller tändsystem till småmotorer som motorsågar och handredskap. SEM Drive AB Omsättning för 2000 uppgick till 59,4 mkr (50,8 mkr) vilket är en ökning från föregående år med 17 procent. Rörelseresultatet för året uppgick till 2,1 mkr (-1,5 mkr) exklusive påverkan av SPP-medel (0). Bolaget har haft en positiv utveckling av orderingång, omsättning och resultat under året. Transformator-Teknik AB Omsättningen uppgick till 30,0 mkr (30,4 mkr) för år 2000. Bolagets rörelseresultat på 1,4 mkr (2,3 mkr), exklusive inverkan av SPP-medel (1,5 mkr), påverkades negativt av kostnader av engångskaraktär samt en ökad prispress på några nyckelprodukter. Opcon Autorotor AB Omsättningen för 2000 uppgick till 18,9 mkr (8,2 mkr). Rörelseresultatet uppgick till 1,1 mkr (-10,0 mkr) exklusive påverkan av medel från SPP (0,1 mkr). Den kraftiga resultatförbättringen har varit möjlig genom ökad beläggning av utvecklingsuppdrag och fler order av luftsystem till bränslecellsmotorer samt återupptagna leveranser till eftermarknaden för kompressorer till USA. Dessutom har resultatet påverkats av en engångspost på 1,5 mkr som erhållits vid tecknande av utvecklingsavtal. Under året har Opcon Autorotor AB stärkt sin position genom tecknade leverans- och utvecklingsavtal. Bolaget har inlett utvecklingsprojekt tillsammans med världsledande företag som ska mynna ut i nya motorkoncept för förbrännings- och bränslecellsmotorer. Utvecklingsinsatserna fortsätter att öka världen över när det gäller bränsleceller och nya koncept för förbränningsmotorer som drivkälla för fordon. Moderbolaget Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick för år 2000 till - 3,9 mkr (-4,7 mkr). Inga SPP-medel har tillförts moderbolaget. KOMMENTARER KRING 2001 År 2000 innebar en ökning av såväl omsättning som resultat vilket förväntas fortsätta under 2001. En fortsatt tillväxt görs möjlig genom de teknologier som finns inom koncernen och genom redan tecknade leveransavtal. Inom koncernen finns unika teknologier som kan bidra till minskning av utsläpp från olika typer av fordon och småmotorer. Satsningen på utveckling inom de olika affärsområdena fortsätter. Vidare förväntas tillväxt inom Opcon-koncernen också ske genom planerade förvärv. Betydelsen av den amerikanska marknaden, speciellt för SEM AB och Opcon Autorotor AB, gör det nödvändigt att etablera en tillverknings- och försäljningsorganisation i USA. Förhandlingar om en etablering pågår. SEM ABs fyraåriga leveransavtal med Husqvarna leder till betydande volymtillskott 2001 och framåt. Redan första kvartalet 2001 visar SEM AB en kraftig order- och volymtillväxt jämfört med samma tid förra året. För ordern från Stihl planeras en produktionsstart under första halvåret. Inom SEM AB har nya digitala tändsystem presenterats och dessa har rönt stort intresse bland de europeiska motorcykeltillverkarna. SEM AB går också vidare med satsningen på jonkänningstekniken genom att integrera den i produktutvecklingen av nya motorkontrollsystem för framtidens mer miljövänliga förbränningsmotorer. Affärsområdet är därför väl rustat för att kunna möta de krav som ny miljölagstiftning kommer att ställa. SEM Drive AB tecknade under första kvartalet 2001 ett nytt treårsavtal med Kongsberg Automotive. Avtalet förstärker den positiva trenden och bolagets gynnsamma utveckling. Opcon Autorotor AB har en ojämförlig position på de nya tillväxtmarknaderna bränsleceller och överladdade förbränningsmotorer för mobila applikationer. Allt fler kunder vänder sig till Opcon Autorotor AB och orderingången innebär ökade leveranser under 2001. Genom den snabba tillväxten har Opcon Autorotor AB en position där avkastning på gjorda investeringar kan ske snabbt och långsiktigt bli hög. Inom affärsområdet transformatorer är prispressen på marknaden fortsatt hård. En fortsatt satsning på produktion i Estland ger Transformator- Teknik AB en förbättrad konkurrenskraft och möjlighet att ta marknadsandelar samt att behålla sina kunder med bibehållen marginal. Kommande information ¨ Kvartalsrapport 1 lämnas den 26 april 2001. ¨ Årsredovisning 2000, april 2001. ¨ Ordinarie bolagsstämma äger rum den 26 april 2001 i Stockholm. ¨ Halvårsrapport lämnas den 23 augusti 2001. ¨ Kvartalsrapport 3 lämnas den 25 oktober 2001. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00510/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00510/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar