Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001 · Omsättningen ökade med 21 procent jämfört med föregående år och uppgick till 221,3 mkr (182,8 mkr) för perioden januari-september. · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,4 mkr (2,5 mkr) vilket innebar 0,68 kr (0,40 kr) per aktie. · Orderstocken ökade med 25 procent jämfört med föregående år och var 183 mkr (147 mkr). · Opcon Autorotor AB har erhållit en prototyporder på luftsystem till bränsleceller från en stor japansk biltillverkare. · Avtal har tecknats om försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Transformator-Teknik AB till Dantrafo A/S i Danmark. · Pågående produktionsomläggningar i syfte att öka kapaciteten tynger resultatet under andra halvåret. · Prognosen för innevarande år visar ett förbättrat resultat jämfört med föregående år. KONCERNEN Sammanfattning Omsättningen för perioden januari-september uppgick till 221,3 mkr jämfört med 182,8 mkr samma tid föregående år, vilket innebar en ökning med 21 procent. Rörelseresultatet uppgick till 6,2 mkr vilket var en förbättring med 8 mkr jämfört med samma tid föregående år exklusive påverkan av SPP-medel. Resultat efter finansiella poster var 4,4 mkr (2,5 mkr), vilket motsvarade 0,68 kr (0,40 kr) per aktie. Resultat efter minoritetens andel och proformaskatt var 2,9 mkr (1,6 mkr), vilket motsvarade 0,45 kr (0,26 kr) per aktie. Tredje kvartalets omsättning ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Resultatet har dock påverkats negativt av bland annat inkörnings- kostnader för nya produkter samt kostnader för flyttning av en produktionsenhet. Omsättningen för perioden juli-september uppgick till 63,8 mkr (58,4 mkr). Rörelseresultatet för samma period var -0,5 mkr (1,8 mkr). En fortsatt stabil orderingång under det tredje kvartalet medförde att orderstocken ökade med 31 mkr till 183 mkr. Den största förändringen hänförs till SEM AB som fått ökade ordervolymer av tändsystem till främst småmotorer. Opcon Autorotor AB har noterat en ökad orderingång och ökat intresse för luftsystem till bränslecellsmotorer. Under perioden har Opcon Autorotor AB fått en order från en stor japansk biltillverkare på luftsystem. Efter mer än 10 års utvecklingsarbete går nu bränslecellsmotorn mot serieproduktion och Opcon Autorotor AB fortsätter befästa sin position som marknadsledande när det gäller luftsystem till bränsleceller. Opcon förvärvade under första kvartalet Laminova-bolagen. I förvärvet ingick tre bolag: Laminova Production AB, Upplands Väsby, Laminova Inc. USA och Heatex Inc. USA. Laminova omsatte 40,8 mkr 2000 och hade ett rörelseresultat på 7,5 mkr. Till-trädesdagen var den 1 januari 2001 vilket innebär att Laminova-bolagens omsättning och resultat ingår periodens uppgifter för koncernen. Efter rapportperiodens utgång har ett avtal tecknats om överlåtelse av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Transformator-Teknik AB. Försäljningen, som sker per den 31 december, kommer att medföra en realisationsvinst på ca 5,2 mkr och ett likviditetstillskott på ca 9,5 mkr. Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick i slutet av perioden till 12,9 mkr (21,2 mkr) och de räntebärande skulderna till 68,9 mkr (58,9 mkr). Soliditeten i koncernen var 47,5 procent (47,1 procent). I delårsrapporten har den nya rekommendationen angående inkomstskatt (RR9) tillämpats. Uppskjuten skattefordran har lagts in i den ingående balansräkningen för året med 9,3 mkr. Eget kapital har också justerats med samma belopp. Nyckeltalsberäkningen har också påverkats av den nya redovisningsprincipen. Omräkning har skett av historiska jämförelsetal. Under kvartal 1 till och med 3 har en skattekostnad på 1,3 mkr beräknats. Uppskjuten skattefordran vid slutet av perioden var 8,0 mkr. Bolagets aktier I samband med förvärvet av Laminova-bolagen genomfördes en nyemission varvid 241 546 aktier emitterades. Antal aktier vid utgången av föregående år var: 6 242 000 Nyemitterade aktier: 241 546 Antal aktier vid utgången av perioden (kvartal 3): 6 483 546 Bolagsstämman 2001 gav styrelsen ett bemyndigande att fatta beslut om nyemission av högst 2 100 000 aktier. För närvarande finns inget optionsprogram för anställda men styrelsens avsikt är att ett sådant program ska utarbetas under 2001. Investeringar Investeringar i maskiner och inventarier uppgick under perioden januari- september till 19,4 mkr (7,3 mkr). Investeringar i balanserade utgifter för forskning och utveckling var 2,4 mkr (2,2 mkr). I samband med förvärvet av Laminova-bolagen uppstod en koncernmässig goodwill på 12,3 mkr. Personal Antalet anställda vid tredje kvartalets slut uppgick till 359 (345) varav tillkommande personal i Laminova-bolagen utgjorde 20 anställda. SEM AB Omsättningen under perioden uppgick till 118,5 mkr (107,0 mkr). Rörelseresultatet för perioden blev 6,8 mkr (4,1 mkr). I föregående års rörelse-resultat på 4,1 mkr ingår resultatförda medel från SPP med 4,2 mkr. SEM ABs resultat för perioden har i hög grad påverkats av en volymtillväxt samt en förändrad produktmix. Den genomförda produktionsomläggningen, vilken givit en utökad produktionskapacitet för tillverkning av tändsystem till småmotorer, har medfört att kostnaderna temporärt har ökat. SEM Drive AB Omsättningen under perioden uppgick till 42,4 mkr (42,0 mkr). Bolagets rörelseresultat blev 2,7 mkr (1,2 mkr). Den allmänna konjunkturnedgången har betytt att bolaget noterat en viss minskad efterfrågan på sina produkter. En intensifiering av marknadsaktiviteter har gjorts under perioden för att identifiera kunder inom områden där bolagets standardprodukter kan användas. Bolaget har också inlett undersökningar i avsikt att bredda produktprogrammet och öka kundbasen. Transformator-Teknik AB Omsättningen under perioden uppgick till 19,6 mkr (22,5 mkr). Bolagets rörelseresultat blev -0,3 mkr (2,7 mkr). I föregående års rörelseresultat på 2,7 mkr ingår resultatförda medel från SPP med 1,5 mkr. Prispressen och konkurrensen inom affärsområdet transformatorer har varit fortsatt svår samtidigt som bolaget också fått vidkännas den allmänna konjunkturavmattningen. Opcon Autorotor AB Omsättningen under perioden uppgick till 13,5 mkr (11,8 mkr). Rörelseresultatet blev -3,2 mkr (-0,6 mkr). Produktionsstörningar har medfört att beräknad fakturering inte kunnat nås under tredje kvartalet. Den kapacitetsökning, som nu genomförs, möjliggör dock en ökning av leveranserna till eftermarknaden. Under perioden har bolaget fått en order från en ny kund, en stor japansk biltillverkare, på ett nytt högeffektivt luftsystem till bränslecellsmotorer för leverans under innevarande år. Ordern är en inbryt-ning på den japanska marknaden och förhandlingar om ett långsiktigt samarbete med biltillverkaren pågår. Det nya luftsystemet har bolaget utvecklat i samarbete med två andra svenska företag och med stöd av Statens Energimyndighet (STEM). Systemet pre-senterades i samband med motormässan Engine Expo i Tyskland i juni och möttes av ett stort intresse. Laminova-bolagen Omsättningen under perioden uppgick till 27,7 mkr (31,7 mkr). Rörelseresultatet blev 5,9 mkr (7,1 mkr). Jämfört med föregående år är försäljning och rörelseresultat lägre till följd av minskade, men beräknade, leveranser till Land Rover i England. Bolagets resultat påverkas också av ökade kostnader i samband med flyttning av bolagets verksamhet. Produktionsenheten flyttas till Åmål samtidigt som det kompetenscentrum med bland annat utveckling och marknadsföring som blir kvar flyttas till nya kontorslokaler i Upplands Väsby. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick till 12,1 mkr (12,6 mkr). Omsättningen är till övervägande del fakturering av koncerninterna tjänster inom områdena administration, ekonomi, IT, information, fastighet och kvalitet. Moderbolagets resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -4,1 mkr (-1,8 mkr). De likvida medlen i moderbolaget uppgick vid periodens slut till 0,1 mkr (20,3 mkr). Kommentarer kring 2001 och framåt Prognosen för innevarande år visar en markant resultatförbättring jämfört med föregående år. En fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet görs möjlig genom den teknik och de patenterade produkter som finns och utvecklas inom koncernen men också genom de leveransavtal som redan tecknats. De skärpta miljökrav som beslutats eller förväntas bli beslutade inom en snar framtid gynnar också Opcon och dess affärsområden. Inom koncernen finns den kunskap och de tekniska lösningar som kan bidra till en minskning av avgaser från olika typer av fordon och motorer. Pågående förhandlingar om nya leverans- och utvecklingsavtal tillsammans med redan tecknade avtal garanterar en fortsatt tillväxt efter 2001. I och med etableringen av Opcon Inc. i USA som ett säljtekniskt center ges också framför allt Laminova, Opcon Autorotor AB och SEM AB närmare kontakt och möjlighet till utökad service på den amerikanska marknaden. En fördubbling av koncernens omsättning enligt plan exklusive förvärv fram till 2005 är fortsatt realistisk. SEM AB SEM AB fortsätter satsningen på nya generationer av tändsystem för både fordons- och motorindustrin. Intresset för företagets nya motorstyrsystem har varit stort från bland annat de europeiska motorcykeltillverkarna. Satsningen på tändsystem mot motorcykelsidan har bland annat resulterat i ett nytt utvecklingsavtal med den svenska mc- tillverkaren Husaberg. I juni presenterades det nya tändsystemet I4X för nya, magrare och miljövänligare motorer. Systemets funktionalitet utvärderas nu av ett antal kunder. Samtidigt går företaget vidare med satsningen på jonkänningstekniken genom att integrera den i produktutvecklingen av nya system för framtidens mer miljövänliga motorer. SEM AB planerar också för införandet av nya produkter i produktion våren 2002. SEM Drive AB SEM Drive AB tillverkar idag många olika solenoider för fordonsindustrin och annan industri. En markant ökning av offerter på solenoider samt pågående utvecklingsuppdrag ser ut att säkra den planerade tillväxten. Företagets nya teknik - Linoid - är en vidareutveckling av solenoidprincipen. Kombinationen av enkelhet, pris och slaglängd gör att Linoid kan bli ett alternativ till dagens pneumatiska och elektriska ställdon. Företaget planerar också för en utvidgning av produktsortimentet med målet att SEM Drive AB i framtiden ska bli en komplett leverantör av elektriska "muskler" för linjära rörelser. Transformator-Teknik AB Under oktober har ett avtal om att överlåta samtliga aktier i Transformator-Teknik AB träffats med det danska företaget Dantrafo A/S. Affären slutförs den 31 december. Försäljningen är ett led i att koncentrera koncernens verksamhet. Dantrafo A/S har tecknat ett treårigt hyresavtal för Transformator- Teknik ABs nuvarande lokaler samt ett avtal som innebär att vissa administrativa tjänster köps av Opcon AB. Opcon Autorotor AB Företaget har fortsatt att befästa sin marknadsposition både när det gäller kompressorer till förbränningsmotorer och bränsleceller. Den utvecklingen har förstärkts ytterligare genom att leveranser numera sker i serier och inte enstaka prototyper, vilket visar att utvecklingen när det gäller bränsleceller accelererar. Enligt kundernas egna prognoser ska bussar serieproduceras 2002 och personbilar 2003-2004. Kanadensiska Ballard, den världsledande bränslecellsutvecklaren som Opcon Autorotor AB har samarbetat med i 10 år, har nu köpt upp DaimlerChryslers och Fords andelar i Xcellsis och är därmed helägare av Xcellsis. Detta beräknas ge en positiv effekt för Opcon Autorotor AB. Utvecklingen av det nya högeffektiva luftsystemet fortsätter. Företaget bedömer att det finns potential att ytterligare förbättra luftsystemets prestanda. Företaget har också fortsatt utveckla kompressorer till förbränningsmotorer och produktionen förbereds för en kapacitetshöjning. Företaget går därmed in i ett skede där bolaget växer från ett utvecklingsbolag till ett industriföretag anpassat för att serietillverka större volymer. Laminova-bolagen Den patenterade kompakta värmeväxlaren, där även produktionsprocessen är patenterad, röner allt större intresse bland fordonstillverkarna. Produkterna är kostnadseffektiva och tillgodoser det ökande behovet som finns inom fordonsindustrin av att reglera temperaturer. Laminovas teknik ger ojämförliga integreringsmöjligheter. Produkterna provas för närvarande av flera stora bil- och motortillverkare. Flera kundprojekt av samma storleksordning som de två tidigare tecknade ramavtalen är under förhandling i Europa och USA. Även i bränsleceller för både mobila och stationära installationer finns behovet att styra temperaturer och Laminovas värmeväxlare har nu börjat marknadsföras till den växande bränslecellsmarknaden. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20. Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen, dock har i denna delårsrapport tillämpats redovisningsrådets nya rekommendation RR9, inkomstskatter. Omräkning av jämförelsetal har skett. Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kommande information ¨ Bokslutskommuniké för 2001 lämnas den 21 februari 2002. ¨ Årsredovisning för 2001 presenteras under april 2002. ¨ Ordinarie bolagsstämma hålls 25 april 2002. ¨ Delårsrapport januari-mars 2002 lämnas 25 april 2002. ¨ Åmål den 25 oktober 2001 Opcon AB (publ) 556274-8623 Styrelsen Frågor kring delårsrapporten besvaras av Sven G Oskarsson, koncernchef och VD Opcon AB, 0532-611 00, mb 070-625 81 21, Göran Falkenström, vice VD och ekonomidirektör Opcon AB, 0532-611 00, mb 070-330 05 02 Opcons affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra system och produkter som medverkar till att generera ren och miljövänlig kraft. Opcon AB omsatte under 2000 drygt 256 miljoner kronor och har för närvarande ca 360 anställda i Åmål, Nacka, Upplands Väsby samt USA. Opconkoncernen består av SEM AB, SEM Drive AB, Transformator-Teknik AB, Opcon Autorotor AB och Laminova-bolagen. Laminova-bolagen, med en omsättning på 40,8 mkr och 20 anställda, förvärvades första januari 2001. Inom koncernen tillverkas tänd- och motorkontrollsystem, elektromekaniska manöverdon, skruvkompressorer, värmeväxlare och transformatorer. De flesta kunderna återfinns inom fordons-, småmotor- och verkstadsindustrin. Opcon AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00740/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00740/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Trention som nyligen bytt namn från Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. Trention har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar