Delårsrapport januari-juni 2011

Besparings- och omstruktureringsprogram inlett,
omsättningen växer

 • Omsättningen för jämförbara enheter, koncernen +17 % kv 2
 • Över 30 % tillväxt kv 2 och god lönsamhet för jämförbara enheter inom Engine Efficiency
 • Rörelseresultatet förbättrades med 22,6 mkr mellan kv 1 och kv 2
 • Orderstocken +55 mkr sedan kv 1, uppgår till 731 mkr
 • Besparings- och omstruktureringsprogrammet utvidgas, över 40 mkr i besparingar in i 2012
 • Större order på bioenergianläggningar i Sverige och UK

Kvartal 2, april-juni 2011*

 • Nettoomsättningen uppgick till 158,2 mkr (135,2 mkr)
 • Det operativa rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –1,7 mkr (–4,8 mkr)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –10,8 mkr (–13,1 mkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till –11,5 mkr (–10,5 mkr)
 • Resultatet per aktie uppgick till –0,50 kr (–0,42 kr)

Kvartal 1-2, januari-juni 2011*

 • Nettoomsättningen uppgick till 283,4 mkr (269,2 mkr)
 • Det operativa rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –26,2 mkr (–42,9 mkr)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –44,2 mkr (–58,7 mkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till –37,3 mkr (–45,0 mkr)
 • Resultatet per aktie uppgick till –1,56 kr (–1,83 kr)

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Order värd minst 60 mkr inom kompressorteknik till Kina
 • Riktad emission av 875 000 aktier till GEM som del av finansieringsfaciliteten
 • Försäljning av affärsområdet Engine Efficiency inleds
 • Styrelsen avser kalla till extra bolagsstämma för beslut om företrädesemission om drygt 100 mkr för att säkerställa handlingsutrymme, likviditet och tillväxt

För ytterligare information

 • Rolf Hasselström, koncernchef och vd: 08-466 45 00, 070-594 79 60
 • Niklas Johansson, vice vd, Investor Relations: 08-466 45 11, 070-592 54 53
 • Göran Falkenström, vice vd och ekonomidir.: 0532-611 22, 070-330 05 02

*Jämförelsesiffror för 2010 har justerats för den i september 2010 avyttrade affärsenheten Mobility Products för ökad jämförbarhet, och skiljer sig därmed från de redovisade.

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar