Kallelse till bolagsstämma

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Opcon AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 27 april 2000, kl 16.30, Stadshotellet, Kungsgatan 9, Åmål. Lokalen öppnas för registrering kl 15.30. Registrering måste ha skett före kl 16.30 för att aktieägare skall upptas i röstlängden. DELTAGANDE Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall - dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 17 april. -dels anmäla sitt deltagande till bolagsstämman hos styrelsen under adress: Opcon AB, Box 30, 662 21 Åmål, per fax 0532-120 19, per telefon 0532-611 00 eller via e-mail: anita.johansson@opcon.se senast tisdagen den 25 april 2000, kl 12.00. I anmälan anges namn, person- /organisationsnummer och telefonnummer dagtid. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltar-registrera sina aktier, måste låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i bolagsstämman. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast måndagen den 17 april 2000. Detta innebär, att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål. Ombud Aktieägares rätt vid bolagsstämman får utövas av ombud. Skriftlig fullmakt skall redovisas i original. Den som företräder juridisk person skall dessutom bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakt sänds in samtidigt med anmälan till stämman. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN/FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1) Stämmans öppnande 2) Val av ordförande vid stämman 3) Upprättande och godkännande av röstlängd 4) Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 5) Godkännande av dagordning 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 8) Verkställande direktörens anförande 9) Beslut om: a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncern resultaträkningen och koncernbalansräkningen b) dispositioner av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör d) avstämningsdag för aktieutdelning 10)Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer jämte eventuella suppleanter 11)Fastställande av arvoden åt styrelsen 12)Fastställande av arvoden åt revisorer 13)Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 14)Val av revisorer och revisorssuppleanter 15)Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill nästkommande ordinarie bolagsstämma fatta beslut om ökning av aktiekapitalet, som för närvarande uppgår till 31.210.000 kronor, med högst 11.500.000 kronor genom nyemission av högst 2.300.000 aktier. De nya aktierna skall ha ett nominellt värde av 5 kronor per aktie. Bemyndigandet skall innefatta en rätt att besluta om avvikelse om aktieägares företrädesrätt enligt 4 kap 2 § aktiebolagslagen. Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Patent- och Registreringsverket. Bemyndigandet avses utnyttjas i samband med den fortsatta satsningen inom Opcons verksamhetsområden, främst företagsförvärv. 16) Övriga frågor 17) Stämmans avslutande UTDELNING Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår 1999. STYRELSEN OCH REVISORER Aktieägare som representerar ca 33,1 procent av rösterna i Opcon AB har förklarat att de kommer att föreslå omval av styrelse och revisorer. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning och revisionsberättelse beräknas utkomma i mitten av april 2000 och sänds till aktieägarna. Den kan beställas via Opcon AB:s huvudkontor tel 0532-61139 eller fax 0532-12019. Den ska också finnas tillgänglig på Opcons hemsida www.opconab.com. Åmål i april 2000 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00890/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00890/bit0002.pdf

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar