KVARTALSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2013

Ökad omsättning och avsevärt förbättrat resultat

 • Omsättning tredje kvartalet +24 %, 70,0 mkr (56,5 mkr)
 • Avsevärd förbättring av rörelseresultatet, EBIT Q3 –4,6 mkr (–23,3 mkr)
 • Ökad försäljning till kinesiska Snowman samt fortsatt förstärkt samarbete

Kvartal 3, juli–september 2013, kvarvarande verksamhet

 • Nettoomsättningen uppgick till 70,0 mkr (56,5 mkr)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –4,6 mkr (–23,3 mkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till –6,1 mkr (–21,4 mkr)
 • Resultatet per aktie uppgick till –0,02 kr (–0,16 kr)

Januari–september 2013, kvarvarande verksamhet

 • Nettoomsättningen uppgick till 209,0 mkr (261,8 mkr)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –27,0 mkr (–51,5 mkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till –36,1 mkr (–46,2 mkr)
 • Resultatet per aktie uppgick till –0,11 kr (–0,28 kr)

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Efter periodens slut har avtal tecknats om installation av en Opcon Powerbox WST-CU vid energibolaget E.ON:s fjärrvärmeverk i Sollefteå. Anläggningen förväntas vid planerad drift producera kring 4 GWh el per år med driftstart våren 2014

För ytterligare information

 • Rolf Hasselström, koncernchef och vd: 08-466 45 00, 070-594 79 60
 • Niklas Johansson, vice vd, Investor Relations: 08-466 45 11, 070-592 54 53
 • Göran Falkenström, vice vd och ekonomidir.: 0532-611 22, 070-330 05 02

     

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Opcon AB (publ) ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen
den 8 november 2013, kl. 08:30 (CET).

Taggar:

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.