Kvartalsrapport oktober-december 2012

Renodling, omstrukturering, nysatsning
– finansiell och operationell

 • Renodling – affärsområdet Engine Efficiency avyttrat, reavinsten uppgår till 83,5 mkr, redovisas som avyttrad verksamhet
 • Företrädesemission om 83,9 mkr genomförd
 • Räntebärande skulder om cirka 160 mkr lösta under fjärde kvartalet 2012
 • Omstrukturering inom bioenergi inleds, fokus på fortsatt tillväxt i Tyskland och Storbritannien samt Saxlunds och SRE:s grundaffärer
 • Besparingar inom koncernen efter försäljning av affärsområdet Engine Efficiency ska successivt sänka kostnadsmassan med 10-15 mkr på årsbasis, full effekt väntas andra halvåret 2013
 • Fjärde kvartalets omsättning och resultat fortsatt svagt
 • Resultatet i kvarvarande verksamhet under kvartal 4 har belastats med 82,4 mkr av  engångskaraktär, varav 57,6 mkr hänför sig till nedskrivning av uppskjuten skatt

Kvartal 4, oktober–december 2012, kvarvarande verksamhet

 • Nettoomsättningen uppgick till 55,1 mkr (110,6 mkr)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –52,6 mkr (–13,7 mkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till –120,0 mkr (–12,2 mkr)
 • Resultatet per aktie uppgick till –0,25 kr (–0,07 kr)

Kvartal 1-4, januari–december 2012, kvarvarande verksamhet

 • Nettoomsättningen uppgick till 316,9 mkr (367,4 mkr)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –104,1 mkr (– 84,4 mkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till –166,2 mkr (–69,9 mkr)
 • Resultatet per aktie uppgick till –0,54 kr (–1,31 kr)

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Riktad nyemission av 12 087 454 aktier à 0,59 kr/aktie till GEM Global Yield Fund Ltd.

          
För ytterligare information

 • Rolf Hasselström, koncernchef och vd: 08-466 45 00, 070-594 79 60
 • Niklas Johansson, vice vd, Investor Relations: 08-466 45 11, 070-592 54 53
 • Göran Falkenström, vice vd och ekonomidir.: 0532-611 22, 070-330 05 02

Taggar:

Om oss

Trention som nyligen bytt namn från Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. Trention har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar