Opcon: Fortsatt renodling – inleder försäljning av affärsområdet Engine Efficiency

För att öka fokus på kärnverksamheten inom energi- och miljöteknik har Opcon gett KPMG Corporate Finance i uppdrag att inleda en försäljning av affärsområdet Engine Efficiency med dotterbolagen SEM AB i Åmål och Opcon Technology Suzhou Co. Ltd i Kina.

–   Det här innebär ytterligare renodling och är ännu ett steg för att öka fokus på kärnverksamheten inom energi- och miljöteknik, samtidigt som vi stärker bolaget finansiellt. Med höga och stigande energipriser och politiska beslut som det tyska att stänga ner kärnkraften ser vi mycket stora tillväxtmöjligheter framöver. Det gäller såväl för bioenergi som inom waste heat recovery med bland annat Opcon Powerbox där vi nu tittar på möjligheter att lägga i ytterligare en växel också på marknader som Kina. En försäljning ger oss samtidigt finansiell styrka att ta vara på de möjligheter vi ser med egna medel, säger Rolf Hasselström vd och koncernchef Opcon AB.

Engine Efficiency har idag ca 220 anställda och omsatte 2010 188,6 mkr med ett rörelseresultat på 15,7 mkr, vilket var en kraftig förbättring från 2009 då omsättningen för jämförbara enheter uppgick till 137,2 mkr med ett negativt rörelseresultat. 2011 förväntas omsättningen fortsätta att öka kraftigt samtidigt som rörelsemarginalen förbättras. Under början av året har såväl omsättning som rörelseresultat legat i linje med eller varit något bättre än budgeterat. Omsättningstillväxten har legat nära 30 procent under början av året med god lönsamhet. Från 2012 och framåt förväntas omsättningen fortsätta att öka om än i lägre takt.

–   Inom Engine Efficiency har vi en mycket välskött, lönsam och tekniskt avancerad verksamhet med en imponerande kundlista. Det är också en verksamhet som vi vet är högintressant för andra parter. Synergierna med koncernens övriga verksamhet är dock små vilket gör att detta kan värderas väsentligt högre av andra än det i dag görs inom Opcon, säger Rolf Hasselström vd och koncernchef Opcon AB.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med energieffektiv solenoidteknik och tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer.

Opcons fokus blir kärnan inom energi- och miljöteknik, det som idag är affärsområdet Renewable Energy, som delas in i affärsenheterna Waste Heat Recovery och Bioenergy. Samtidigt inleds en integration av främst administrativa- och ledningsfunktioner på affärsområdes och koncernnivå för att effektivisera verksamheten. Detta innebär också att hela posten som affärsområdeschef försvinner. Per Hedebäck som är chef för affärsområdet Renewable Energy fortsätter fram till den 1 oktober och ansvarar för att slutföra det besparings- och omstruktureringsprogram som inletts inom affärsområdet. Besparingarna på årsbasis kommer att överstiga de 35-40 mkr in i 2012 som Opcon tidigare redogjort för inklusive nysatsningar.

–   Det här går mot ett spetsigare Opcon med ökat fokus. Samtidigt medför en försäljning att vi minskar antalet verksamhetsställen för koncernen och kan öka synergierna inom administration och ledning vilket kommer att möjliggöra en del ytterligare besparingar på koncernnivå, säger Rolf Hasselström vd och koncernchef Opcon AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se
www.opcon.se

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien. Antalet anställda är cirka 400. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen är uppdelad i två affärsområden:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, torkning av biomassa, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med energieffektiv solenoidteknik och tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Opcon AB (publ) ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 18 augusti 2011, kl 08:30 (CET).

Taggar:

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar