Opcon: Internationalisering i styrelsen

Styrelsen för energi- och miljöteknikkoncernen Opcon AB har beslutat att adjungera in Wendy Lin, representant för kinesiska företaget Snowman i styrelsen. Samtidigt lämnar Ulf Ahlén sitt uppdrag i styrelsen.

Sedan sommaren 2011 har energi- och miljöteknikkoncernen Opcons Center of Excellence för kompressorteknik Svenska Rotor Maskiner (SRM) bedrivit ett allt närmare samarbete med Snowman i Kina vad gäller utveckling av främst moderna energieffektiva kylkompressorer för tillverkning i Kina. Bara under de senaste två åren har utvecklings- och licensavtal tecknats med Snowman där de avtalsbundna intäkterna uppgår till som minst nära 90 mkr, varav 75 mkr avser utveckling. Beroende på kundens försäljning kan intäkterna över tid bli väsentligt högre där bedömningen är att licensintäkterna under perioden 2014-2024 kommer att överstiga 100 mkr.

Under 2013 gick kinesiska Snowman genom en riktad nyemission in som 10-procentig ägare i Opcon. Emissionen syftar till att lägga grund för en fortsatt utveckling av det långsiktiga strategiska samarbete som inletts med syfte att knyta bolagen närmare varandra.

Som ett led i att fortsätta att knyta bolagen närmare varandra har styrelsen för Opcon AB i samråd med Snowman och Opcons största ägare B.O. Intressenter AB beslutat att adjungera in Wendy Lin, 22 år, som representant för Snowman i Opcons styrelse.

Samtidigt har Ulf Ahlén valt att inte ställa upp för omval och istället avsäga sig sitt uppdrag i styrelsen redan nu för att på sikt lämna plats för en representant för kinesiska Snowman. I och med att den sista delen i försäljningen av SEM avslutades i augusti 2013 känner Ulf Ahlén att hans branschkompetens inom fordonsindustrin inte längre är av betydelse för Opcon med bolagets nuvarande inriktning samtidigt som han engagerats i ett antal andra uppdrag vilket tar stor tid i anspråk.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se

www.opcon.se

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda är cirka 150. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen har ett affärsområde: 
 
Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.Taggar:

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar