Opcon: Slutligt avtal tecknat med Snowman kring JV för Opcon Powerbox i Kina

  • Eget kapital i JV ska uppgå till 98 m CNY (ca 114 m SEK)

  • Snowman ska investera 50 m CNY (ca 58 m SEK) för 51,0204 % av JV

  • Opcon ska licensiera teknik till JV, för licensen ska Opcon få 72 m CNY (ca 83,5 m SEK), fördelat på;

    • 48,9796 % av aktierna i JV:t, motsvarande 48 m CNY (ca 55,6 m SEK)

    • 24 m CNY (ca 27,8 m SEK) i royalties

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon AB (publ) har tecknat ett slutligt avtal med sin strategiska partner Fujian Snowman Co. Ltd., Fuzhou, Fujian, Kina, kring bildandet av ett gemensamt bolag (joint venture) för marknadsföring, tillverkning och försäljning i Kina och delar av Sydostasien av Opcons Waste Heat Recovery teknologi, Opcon Powerbox. Avtalet följer på den avsiktsförklaring som parterna tecknade i juli 2014 och remöverenskommelsen från tidigare i september.

Det gemensamma bolaget, som nu lämnas in för registrering, ska bl.a. få ansvar för att kommersialisera Opcon Powerbox i Kina, som ses som en av världens potentiellt största marknader för spillvärmeåtervinning med stark tillväxt. Enligt den förstudie som gjorts av Fujian Snowman Co. Ltd., beräknas den årliga försäljningen i det gemensamma bolaget kunna nå över 220 m CNY inom 2-3 år. Det gemensamma bolaget ska även utveckla Snowman’s existerande tillverkningsstruktur för en framtida kostnadseffektiv och högkvalitativ tillverkning av Opcon Powerbox ORC och WST i Kina som även ska kunna utgöra en kostnadseffektiv tillverkningsbas för Opcons försäljning på andra marknader.

Ägande och Kapitalisering

Det gemensamma bolaget skall ägas till 51,0204 % av Snowman och 48,9796 % av Opcon. Bolagets eget kapital blir 98 m CNY (ca 114 m SEK).

Snowman investerar 50 m CNY (ca 58 m SEK) som betalning för sina 51,0204 % av aktierna i bolaget.

Opcons kapitalinsats för de 48,9796 % av aktierna i bolaget, motsvarnade 48 m CNY (ca 55,6 m SEK), ska utgöras av exklusiva och ej exklusiva rättigheter under en systemlicens för tillverkning-, marknadsföring- och försäljning av koncernens egenutvecklade teknologi, Opcon Powerbox ORC och WST (Wet Steam Turbine) inom det avtalade territoriet. Det gemensamma bolaget ska ges en licens med exklusiva tillverkningsrättigheter för Opcon Powerbox i Kina, Taiwan, Thailand, Vietnam, Indonesien, Malaysia och Nordkorea, exklusiva försäljningsrätter i Kina, samt ej exklusiva försäljningsrättigheter för Taiwan, Thailand, Vietnam, Indonesien, Malaysia och Nordkorea.

Det totala värdet på tillverknings- och försäljningsrättigheterna har överenskommits till 72 m CNY (ca 83,5 m SEK). Av detta ska alltså 48 m CNY (ca 55,6 m SEK) utgöra betalning för Opcons kapitalandel på 48,9796 % i det gemensamma bolaget och övriga 24 m CNY (ca 27,8 m SEK) ska betalas som royalty till Opcon.

- Spillvärmeåtervinning är en fantastisk möjlighet till en lösning på ett globalt problem och en av de mest lovande vägarna för energieffektivisering och minskade utsläpp. Genom att kombinera Opcons state-of-the-art teknologi och know-how med Snowmans högkvalitativa och kostnadseffektiva tillverkningsstruktur, finansiella styrka och marknadsnärvaro vill vi skapa en stark aktör som kan göra Opcon Powerbox till en ekonomisk och miljömässig framgång i och utanför Kina. Tillsammans avsätter vi nu stora resurser för detta och har redan börjat rekrytera folk och träffa kunder i Kina, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef i Opcon AB.

- Vår vision är inte bara att utveckla den stora kinesiska marknaden utan även att skapa en högkvalitativ, kostnadseffektiv tillverkningsbas för Opcons försäljning på andra marknader, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef i Opcon AB.

Fujian Snowman Co. Ltd bildades 2000 och är noterad på Shenzenbörsen. Bolaget har ca 700 anställda och är en av Kinas ledande aktörer inom industrikyla. Primärt marknadsför Snowman sina produkter och tjänster under varumärkena Snowkey och RefComp.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se

www.opcon.se

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncen som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda är cirka 140. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen har ett affärsområde:

Renewable Energy arbetar med kompressorteknik, framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, hanteringssystem för biobränslen, slam och annan återvinningsindustri, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Opcon AB (publ) ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 24 september 2014.


Taggar:

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar