Opcon genomför riktad nyemission om 875 000 aktier till en genomsnittskurs av 15,73 kr/aktie

Opcons styrelse har med stöd av bemyndigande från bolagsstämman och det avtal om en finansieringsfacilitet, equity-line, som tecknades tidigare i år beslutat genomföra en riktad nyemission av totalt 875 000 aktier. Emissionen riktas till GEM Global Yield Fund Ltd.

Det totala antalet utestående aktier i Opcon Aktiebolag (publ) kommer efter registrering av nyemissionen att uppgå till 26 034 227.

Under andra kvartalet 2011 tecknade Opcon AB ett avtal med GEM Investment Advisers, Inc. och GEM Global Yield Fund Ltd. om en finansieringsfacilitet ”equity-line” på upp till 250 mkr över 36 månader, med ett förskott på 25 mkr. Avtalet tecknades för att stärka bolaget och säkra tillgången till kapital över tid och ger Opcon möjlighet att successivt ta in kapital mot rätt att teckna aktier i nyemission.

Som en del av det avtalet genomför nu Opcon en riktad nyemission av sammanlagt 875 000 aktier till GEM. Priset har fastställts till 16,82 kr per aktie för 500 000 aktier och 14,28 kr per aktie för 375 000 aktier. Det innebär ett genomsnittligt pris om 15,73 kr per aktie. Teckningskursen har fastställts till 90 procent av marknadspriset som ett genomsnitt av ett antal handelsdagar i april och maj i enlighet med avtal. Aktierna har tecknats och tilldelats GEM Global Yield Fund Ltd.

Totalt tillförs Opcon 13 762 875 SEK före kostnader som kvittas mot det förskott som GEM lämnat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53
Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se

www.opcon.se

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien. Antalet anställda är cirka 400. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen är uppdelad i två affärsområden:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, torkning av biomassa, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med energieffektiv solenoidteknik och tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Opcon AB (publ) ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och / eller svensk lag om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 24 augusti 2011, kl 08:25 (CET).

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar