Opcons årsredovisning för 2012

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcons årsredovisning för 2012 och revisionsberättelse har publicerats och finns tillgänglig på bolagets webbplats www.opcon.se

Efter styrelsens beslut i april 2013 om att avveckla de lågtemperaturtorkar för biomassa som under flera år tagit stora resurser i anspråk och som dragits med omfattande lönsamhetsproblem har bokslutet för 2012 i enlighet med IAS 10.7 justerats och rörelseresultatet belastats med –82,4 mkr. Denna justering är införd och framgår fullt ut av årsredovisningen. Revisionsberättelsen avviker från standardformulering och innehåller en särskild upplysning samt anmärkning om försent betald skatt vid två tillfällen.

För ytterligare information

  • Rolf Hasselström, koncernchef och vd: 08-466 45 00, 070-594 79 60
  • Niklas Johansson, vice vd, Investor Relations: 08-466 45 11, 070-592 54 53
  • Göran Falkenström, vice vd och ekonomidir.: 0532-611 22, 070-330 05 02

      Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda är cirka 150. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm.

Koncernens affärsområde Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

      
Informationen är sådan som Opcon AB (publ) ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 11 april 2013, kl. 09:00 (CET).

Taggar:

Om oss

Trention som nyligen bytt namn från Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. Trention har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar