Saxlund tar materialhanteringsorder till Käppalaverket på Lidingö, Stockholm

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcons dotterbolag Saxlund Bioenergy AB har tagit en order på sin innovativa och beprövade slamhanteringsutrustning för leverans till Käppalaförbundets avloppsreningsverk på Lidingö, Stockholm. Kund är Goodtech Environment AB, som ansvarar för en mer omfattande leverans till Käppalaverket. Goodtech Environment AB är del av den börsnoterade norska teknikkoncernen Goodtech med ca 1 400 anställda och en återkommande kund. Ordervärdet för Saxlund uppgår till ca 10 mkr med leverans under 2013.

Det nya slamhanteringssystemet har designats enligt STIL- koncept (Slam Till Lastbil) där Saxlunds glidram utgör en avgörande beståndsdel. Systemet ger bättre arbetsmiljö, förbättrad logistik för transporter, enklare hantering, lägre energiförbrukning och minskade underhållskostnader. I leveransen ingår bland annat fem slamsilos med total bruttovolym på 700 m3 utrustade med original Saxlund glidram. Konceptet är detsamma som Saxlund i UK använt i sina leveranser till Anglian Water som är England och Wales största bolag inom vatten och vattenrening och dit Saxlund hittills fått order för leverans till fem av deras reningsverk.

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker i Käppalaverket som är ett av världens mest effektiva avloppsreningsverk. Reningsverket tar också tillvara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam och biogas till samhällets kretslopp.

-Saxlund har runt 60 års erfarenhet inom främst biomassa, återvinning och avloppsrening. Med omfattande verksamhet i Tyskland, Storbritannien och Sverige, med sammanlagt ett 90-tal anställda kan vi erbjuda innovativa och beprövade lösningar inom de flesta applikationer. Vår bredd, storlek och internationella närvaro säkerställer också att våra svenska kunder på avloppssidan får del av den lärdom som vi drar på kontinenen, säger Stefan Wallerman, vd Saxlund Bioenergy AB.

Saxlund och SRE är ledande varumärken inom bioenergi och en del av Opcon’s affärområde Renewable Energy med dess satsning på Waste to Value med särskilt fokus på Waste Heat Recovery och bioenergi. Inom bioenergisektorn erbjuder Opcon allt från design av hela kraftvärmeanläggningar till hanteringssystem och förbränningsanläggningar under varumärket Saxlund. Under varumärket SRE levereras bl.a. system för rening och energieffektivisering för biobränsleeldade fjärrvärmeverk, sågverk, pelletstillverkare och kommersiella växthus samt rökgasreningsutrustning för industrier. Koncernen erbjuder även Opcon Powerbox för produktion av grön el från varmt vatten eller mättad ånga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post:
info@opcon.se

www.opcon.se

Om Opconkoncernen
Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.
Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda är cirka 150. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen har ett affärsområde:
Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.Om oss

Trention som nyligen bytt namn från Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. Trention har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar