Södra Skogsägarna väljer energi- och miljöteknik från Opcon

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcons dotterbolag Opcon Bioenergy har fått en order från Södra Timber AB på sin ledande rökgaskondensering SRE Renergi till Kindasågen i Kisa, Sverige. Sågverket, som är en ren furusåg, har idag en biomasseeldad pannanläggning på 14 MW som utöver att förse sågverket med energi även levererar miljövänlig fjärrvärme till ett av Tekniska Verken i Linköpings fjärrvärmenät.

Med Opcons rökgaskondensor kan Södra energieffektivisera Kindasågen ytterligare och utnyttja spillvärme som tidigare gått förlorad. När installationen är klar 2012 kommer Södra att kunna öka sina leveranser av miljövänlig fjärrvärme från Kindasågen med runt 2 MW utan att använda mer bränsle. Installationen medför dessutom ytterligare rening och att hela sågverkets utsläpp av partiklar minskas avsevärt.

– Det här är ännu en del i det omfattande arbete som Södra bedriver för att minska vår miljöpåverkan och vår energiförbrukning. Det här är inte bara en ekonomiskt bra lösning, det är också bra för miljön där vi minskar utsläppen och kan leverera mer bioenergi till fjärrvärmenätet, säger platschef Dan Forslund, Södra Skogsägarna.

– Globalt finns det enorma möjligheter till ökad energieffektivisering och minskade utsläpp genom att återvinna spillvärme där det här är en av de lösningar vi erbjuder. Sen är det naturligtvis extra roligt att kunna hjälpa en aktör som Södra som redan gjort mycket på området. Södra har och har under lång arbetat för att minska sin miljöpåverkan och öka sin produktion av grön energi, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.

Leverans sker sommaren 2012.

Södra är en ekonomisk förening med 51 000 sydsvenska skogsägare som medlemmar. Föreningens främsta uppgift är att trygga avsättningen av skogsråvara och främja lönsamheten i medlemmarnas skogsbruk. De är också ägare till en omfattande skogsindustrikoncern som verkar på den svenska och internationella marknaden med bland annat 5 egna massabruk inom Södra Cell och 9 sågverk inom Södra Timber.

Opcon Bioenergy är en del av Opcon’s växande affärområde Renewable Energy med dess satsning på Waste to Value med särskilt fokus på Waste Heat Recovery och bioenergi. Inom bioenergisektorn erbjuder Opcon allt från design av hela kraftvärmeanläggningar till hanteringssystem och förbränningsanläggningar under varumärket Saxlund. Under varumärket SRE Renergi levereras bl.a. system för rening och energieffektivisering för biobränsleeldade fjärrvärmeverk, sågverk, pelletstillverkare och kommersiella växthus. Men även rökgasreningsutrustning till industrier samt torksystem för biomassa. Koncernen erbjuder även Opcon Powerbox för produktion av grön el från varmt vatten eller mättad ånga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se

www.opcon.se

Om Opconkoncernen
Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien. Antalet anställda är cirka 390. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen är uppdelad i två affärsområden:
Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, torkning av biomassa, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med energieffektiv solenoidteknik och tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer.

Taggar:

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar