Uppdatering till aktieägarna avseende budpliktsbud på Trention AB (publ)

Den 16 april 2018 lämnade B.O Intressenter AB ett budpliktsbud till aktieägarna i Trention till ett pris av 59,20 kronor per aktie. Acceptperioden för erbjudandet löpte ut den 12 juni 2018. Totalt 119 aktieägare accepterade erbjudandet motsvarande 37 328 aktier. Således äger B.O Intressenter AB, Mats Gabrielsson och närstående familjemedlemmar till Mats Gabrielsson tillsammans ca 31 procent av aktierna i Trention efter acceptperiodens utgång.

För ytterligare information, vänligen kontakta

William Heigard, Verkställande direktör i Trention, Tel 08 – 510 147 00
william.heigard@trention.se

Denna information är sådan information som Trention AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018 kl. 08.30 CEST.

Om Trention

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas. Trention är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap (TRENT). www.trention.se

Om oss

Trention som nyligen bytt namn från Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. Trention har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.