Årsstämmokommuniké, Tretti AB (publ.)

Kommuniké från årsstämma i Tretti AB (publ.), som hölls den 15 april 2011 i bolagets lokaler, Norrbackagatan 47, i Stockholm.

Efter presentation av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse fastställdes resultat- och balansräkningarna. Årsstämman fastställde förslaget om utdelning med 2,75 kronor per aktie. Styrelsen samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Till ordinarie ledamöter i Tretti AB (publ.) omvaldes Jan Friedman, Marie Nygren och Peter Westring samt nyvaldes Eva Lindqvist och Victor Press. Vid styrelsesammanträdet efter stämman konstaterades att Jan Friedman kvarstår som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, skall utgå enligt följande: Till styrelseordföranden utgår 200 000 kr och till övriga styrelseledamöter som ej uppbär lön från bolaget utgår 100 000 kr var. Arvode till revisor utgår enligt räkning.

Årsstämman godkände förslaget avseende utseende av ledamöter till valberedning, styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt ändring av bolagsordning.

För ytterligare information kontakta: Paul Fischbein,  VD, Tretti AB (publ.), Telefon: 08-7360230, E-post: paul.fischbein@tretti.se

Tretti (www.tretti.se, www.tretti.dk och www.tretti.no) säljer vitvaror och hushållsapparater med över 8000 artiklar av kända varumärken till marknadens mest konkurrenskraftiga priser. Lägre priser uppnås genom höga volymer, låga kostnader och effektiv distribution vilket möjliggörs genom e-handel. Bolagets aktie handlas på First North Premier. Aktiens kortnamn är TRTI och Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Om oss

Tretti.se (www.tretti.se) säljer vitvaror och hushållsapparater med över 4000 produkter av kända varumärken till marknadens mest konkurrenskraftiga priser. Lägre priser uppnås genom höga volymer, låga kostnader och effektiv distribution vilket möjliggörs genom e-handel. Bolagets aktie handlas sedan 1 december 2008 på First North. Aktiens kortnamn är TRTI. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.