Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké för helåret 2000 · Koncernens resultat efter skatt -25,2 mkr (-23,2mkr) · Koncernens försäljning 14,8 mkr (14,7 mkr) · Beslut om tillfällig minskning av produktionsvolymen vid Kringelgruvan · Satsning på framställning av högren grafit · Grafitfyndigheterna Gropabo och Mattsmyra beviljats bearbetningskoncessioner · Miljödomstolen avslog ansökan om miljötillstånd för kaolinbrytning. Tricorona överklagar till miljööverdomstolen · Positiva resultat från kaolintester KONCERNRESULTAT 2000 blev ett ekonomisk tungt år för Tricorona Mineral. Resultatet blev en förlust på 25,2 mkr (23,2 mkr). Den förväntade resultatförbättringen har ännu inte kunnat infrias. Koncernens förlust beror främst på att försäljningen av grafitprodukter från Kringelgruvan ännu inte nått en sådan nivå att lönsamhet uppnåtts. Koncernens omsättning uppgick till 14,8 Mkr (14,7 Mkr). Resultatet påverkades av ett positivt finansnetto om 4,3 mkr (0,8 mkr). FINANSIELL STÄLLNING Koncernens soliditet uppgick vid periodens slut till 70 % (70 %). Likvida medel uppgick vid årets slut till 17,8 mkr (12,5 mkr). Tricorona Minerals egna kapital uppgick till 81,3 mkr (75,8 mkr) och substansvärdet per aktie var 1,25 kr (1,74 kr). Räntebärande skulder uppgick till cirka 26,7 mkr (25,1 mkr). WOXNA GRAPHITE AB Woxna Graphites försäljning uppgick totalt under 2000 till 12,9 mkr (10,6 mkr). Försäljningsökningen är betydligt mindre än vad som förutspåddes vid årets början. Orderstocken uppgick i slutet av året till cirka 5 mkr (2,8 mkr). Woxna Graphite uppvisar för perioden en förlust efter finansiella poster på 29,8 mkr (-24,4 mkr), vilket kraftigt underskrider förväntat resultat. Orsakerna är flera men produktionsstörningar och fortsatt processutveckling påverkade resultatet. Rörelseresultatet före avskrivningar och kapitalkostnader blev -18,6 mkr (-15,2 mkr). Tillfällig minskning av produktionsvolymen vid Kringelgruvan Som resultat av under året genomförda kompletteringar och intrimning av anrikningsanläggningen har produktionskapaciteten steg för steg höjts och beräknades vid årets slut ligga på en årstakt av cirka 120 000 ton malm, motsvarande 10 000 -13 000 ton färdiga produkter. Årets försäljning uppgick till 4 000 ton jämfört med 3 000 ton 1999. Att köra anläggningen på halvfart är ekonomiskt ofördelaktigt och beslut har därför fattats att under 2001 dra ned på produktionstakten och att försäljningsmässigt bygga upp en större orderstock inför 2002. Under innevarande år kan en del leveranser ske från befintligt lager. I avvaktan på att försäljningsvolymen kan höjas i nivå med produktionskapaciteten har produktionen dragits ned i gruvan och anrikningsverket. Halva personalstyrkan har sagts upp och neddragningarna var i stort genomförda i januari 2001. För att uppnå lönsamhet i produktionsprocessen räcker, med nuvarande prisnivåer, inte befintligt miljötillstånd att bryta och anrika 100 000 ton grafitmalm per år. Samråd enligt miljöbalken har inletts för en utvidgad brytning till 250 000 ton malm, motsvarande minst 20 000 ton färdiga produkter. Woxna Graphites produkter säljs oftast i svenska kronor emedan andra producenter säljer i US dollar. Woxna har sedan starten 1997 haft en oförändrad prisnivå och enbart dollarkursens förändringar motiverar en prishöjning. Även de tekniska framstegen att numera kunna producera grafit med över 94 % kolhalt ger möjligheter till högre priser. Målsättningen inför framtiden är att styra över försäljning från den priskänsliga eldfasta industrin till mera högteknologiska tillämpningar såsom batterier, smörjmedel, flamskyddsmedel, generatorkol, katalysatorer, bromsbelägg och pulvermetallurgi. Satsningen på högren grafit är därför en strategiskt viktig åtgärd. Projektering av kemisk reningsanläggning för framställning av högren grafit Under 2000 satsades stora resurser på en förstudie med syfte att ta fram metod och processchema för framställning av högren grafit. Produktionstester har visat att en kemisk reningsanläggning kan höja kolhalten i slutprodukten till över 99,5 %, jämfört med dagens halter på cirka 95 % kol. Högrena grafitprodukter betingar idag ett betydligt högre pris på marknaden. I ett samarbetsprojekt, inom ramen för Mistra, mellan Ericson, Volvo, Höganäs, ABB, Tricorona och Ångströmslaboratoriet vid Uppsala Universitet har den högrena grafiten använts för tester av nästa generations mobiltelefonbatterier och bränsleceller för bilar. Ångströmslaboratoriet har efter ett framgångsrikt forskningsarbete tagit fram ett prototypbatteri som testats med mycket positivt resultat. En teknisk förstudie har genomförts och högrena produkter för marknadsundersökningar har framställts i mindre skala. Boliden Contech arbetar nu med design och projektering av en kemisk reningsanläggning. Styrelsen bedömer att underlag för ett investeringsbeslut kommer att föreligga under 2001. Parallellt med det tekniska arbetet pågår även arbetet med ansökan om miljötillstånd. SVENSKA KAOLIN AB Avslag på ansökan om miljötillstånd - överklagande till Miljööverdomstolen Miljödomstolen i Växjö beslutade i januari att avslå Tricoronas ansökan om täkttillstånd och miljötillstånd för brytning och utvinning av kaolin i Skåne. Efter juridisk genomgång av skälen till avslag har Tricorona överklagat beslutet till Miljööverdomstolen i Stockholm. Miljödomstolen skriver i sitt beslut att området som behövs för täkt- och anrikningsverksamheten har en naturmiljö som numera inte har några särskilda skydds- eller bevarandekvaliteter. Man pekar dock på omgivande områden, framför allt naturreservatet Jällabjär och Rönneåns dalgång, där skydds- och bevarandeintressen finns. Miljödomstolens skäl till avslag berör sammanfattningsvis tre frågor: Den naturliga vattenavrinningen från området sker genom den s k Anderstorpsbäcken Denna anses inte vara godtagbar som recipient för de föroreningar som följer med utsläppen av bolagets processvatten. På förslag från vissa av remissinstanserna föreslogs en överledning av vatten via slang ned till den större recipienten Rönneå. Tricorona godtog att under en prövotid om två år utreda detta alternativ men Miljödomstolen ansåg inte att man kunde pröva denna fråga eftersom bolaget inte yrkat tillstånd för detta. Vad avser bullerberäkningar för verksamheten i täkten och vid anrikningsverket uppfyller bolaget sannolikt de av remissinstanserna yrkade begränsningsvärdena. Miljödomstolen bedömer det visserligen som sannolikt att begränsningsvärdena för buller skulle klaras, men att den högre graden av säkerhet fordrar att bullerberäkningar utförs för de högre belägna delarna av berget Jällabjär. Den tredje frågan berör EU:s så kallade habitat- och fågeldirektiv som behandlar möjligheterna att bevara livsmiljöer för vilda djur och växter. Jällabjär har föreslagits att bli ett s k Natura 2000 område. Med hänsyn till att brytningskoncessionsområdet ligger omedelbart intill ett föreslaget område enligt habitatdirektivet och endast några kilometer från ytterligare två sådana områden, anser Miljödomstolen att den utredning som bolaget tagit fram i målen inte är tillräcklig för att den skall kunna ligga till grund för en bedömning av om direktiven motverkas eller inte. Tricorona arbetar nu med att komplettera målet med ytterligare utredningar om buller, vattenreningsmöjligheter och naturinventering. Tekniska tester av kaolin Under året har anrikningstester av kaolinprover utförts av de engelska företagen Goonvean Ltd och Kernow Cosultancy. Produktionstesterna har bevisat att det med olika metoder går att producera en kaolinkvalitet som uppfyller de höga kraven för bestrykning av papper men även som nischprodukt inom den keramiska industrin. Arbetet har resulterat i en processlayout som maximerar kvalitet och värde hos kaolinprodukterna. Användande av en speciell malningsteknik för Billingekaolinen är av mycket stor betydelse för hela projektets ekonomi. Testerna under året har visat att det totala kaolinutbytet kan höjas från 54% till 86 % genom s k sandmalning, vilket avsevärt kan förbättra det ekonomiska resultatet. Vidare finns möjlighet att med låg energiförbrukning få fram en större andel finkornig kaolinprodukt som lämpar sig till bestrykning av till exempel s k lättviktspapper, LWC. Användning av starkmagnetisk separation höjer ljusheten från ca 79 % till 84 % och komplettering med blekning höjer ljusheten till över 85 %. Gulheten sjunker också till låga 3 %. TRICORONA SALES AB I Tricorona Sales bedrivs marknadsföring av koncernens grafitprodukter. Grafitförsäljningen ökade under 2000 med cirka 25 %. Tricorona Sales bedriver även en kompletterande verksamhet med handel och distribution av industrimineralprodukter, huvudsakligen på agentbasis och riktat till kunder på den nordiska marknaden. Produktsortimentet omfattar bland annat kiselkarbid, aluminiumoxid, wollastonit och kaolin. Intäkterna (huvudsakligen provisioner) under året blev cirka 1,1 mkr (1,6 mkr). AROS MINERAL AB Bolagets tidigare ansökan om miljötillstånd för drift av gruva och anrikningsverk vid wollastonitfyndigheten Banmossen i Västmanland skall enligt besked från miljööverdomstolen behandlas enligt miljöbalken. En ny ansökan skall lämnas in men har prioriteras ned till förmån för kaolinprojektet. Under året har projektutvecklingen koncentrerats till processtekniska undersökningar. INVESTERINGAR Tricoronakoncernen investerade under 2000 totalt 5,5 mkr (8,1 mkr). Huvuddelen av investeringarna har rört förbättringar i anrikningsverket i Woxna Graphite och förberedelser för en framtida kaolinverksamhet. NYTT KAPITAL I augusti 2000 genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 30 mkr efter avdrag för emissionskostnader. VERKSAMHET OCH PROGNOS 2001 De två viktigaste uppgifterna för Tricorona Mineral år 2001 är att fullfölja överklagandet om miljötillstånd för kaolinbrytning och att så fort som möjligt få miljötillstånd för en förädling av högren grafit i dotterbolaget Woxna Graphite. Verksamheten vid Kringelgruvan har dragits ned och försäljningsinsatserna för grafit inriktas på att bygga upp en större orderstock inför år 2002 så att produktionskapaciteten kan utnyttjas maximalt. Med tanke på osäkerheten om när grafitproduktionen skall dras upp till full volym och när tillstånd för kemisk rening av grafit kan erhållas, kan Tricorona Mineral inte ge någon tillförlitlig prognos för år 2001. UTDELNING Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning för verksamhetsåret 2000 lämnas. BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den 16 maj, klockan 1600 i Göteborg. Årsredovisning beräknas bli utsänd den 20 april 2001 och kommer dessutom att finnas tillgänglig på företagets kontor, Vasagatan 40 i Göteborg. Nästa rapporteringstillfällen: 2001-05-16 Kvartalsrapport 2001-08-22 Halvårsrapport 2001-10-26 Kvartalsrapport Göteborg den 27 februari 2001 Styrelsen i Tricorona Mineral AB För ytterligare information kontakta verkställande direktör Paul Hammergren, telefon 018-15 64 24 eller styrelsens ordförande Lars Ransgart telefon 08-463 33 61. Tricorona Minerals verksamhet är produktion och försäljning av kvalificerade industrimineral. Förutom grafit, där produktionen redan startat, innehar Tricorona stora fyndigheter av wollastonit och kaolin, vilka dessutom innehåller biprodukterna fältspat och kvarts. De olika fyndigheternas storlek och höga halter kan göra brytningen möjlig under mycket lång tid. Koncernen Moderbolaget Resultaträkningen i 2000 1999 2000 1999 sammandrag (Tkr) Nettoomsättning 14 754 14 720 2 084 1 956 Förändring lagervaror 3 403 - 1 193 Resultatandel intressebolag - - Rörelsens kostnader - 40 612 - 31 656 - 5 802 - 5 013 Avskrivningar av - 6 984 - 5 874 - 801 - 787 anläggningstillgångar Rörelseresultat - 29 439 - 24 003 - 4 519 - 3 844 Finansnetto 4 265 781 9 491 5 039 Resultat efter finansiella - 25 174 - 23 222 4 972 1 195 poster Skatt på årets resultat - 7 491 - 5 664 Periodens resultat - 25 174 - 23 222 - 2 519 - 4 469 Balansräkningen i sammandrag 001231 991231 001231 991231 (Tkr) Anläggningstillgångar 85 637 87 144 84 250 80 593 Omsättningstillgångar 12 406 9 713 571 1 243 Kassa bank 17 746 11 431 16 304 9 996 SUMMA TILLGÅNGAR 115 789 108 288 101 125 91 832 Eget kapital 81 273 75 817 99 627 90 779 Övriga avsättningar 600 500 - - Långfristiga skulder 26 706 25 130 - - Kortfristiga skulder 7 210 6 841 1 498 1 053 SUMMA EGET KAPITAL OCH 115 789 108 288 101 125 91 832 SKULDER Kassaflödesanalys i 2000 1999 sammandrag (Tkr) Den löpande verksamheten - 21 448 -18 052 Investeringsverksamheten - 5 478 9 477 Finansieringsverksamheten 32 205 32 231 Årets kassaflöde 5 279 4 792 Likvida medel vid årets 12 484 7 692 början Likvida medel vid årets slut 17 763 12 484 Nyckeltal (Tkr) 2000 1999 1998 1997 1996 Nettoomsättning 14 754 14 720 10 554 5 835 923 Resultat efter -25 174 - 23 222 - 22 636 12 522 7 037 finansiella poster Balansomslutning, mkr 115,8 108,3 120,2 153,1 121,5 Soliditet % 70 70 66 66 73 Räntabilitet, -22,4 -20,0 - 21,1 12,7 9,4 sysselsatt kapital % Räntabilitet på eget -32,1 -30,0 - 25,0 13,1 9,7 kapital % Resultat per aktie -0,39 -0,36 -0,35 0,19 0,11 Eget kapital, mkr 81,2 75,8 79,1 101,8 89,2 Eget kapital per 1,25 1,67 2,06 2,41 2,21 aktie, kr Substansvärde per 1,25 1,74 2,08 2,68 2,48 aktie, kr Kassaflöde per aktie, -0,42 -0,42 -0,23 -0,20 -0,25 kr Antal aktier, tusen 64 800 32 400 10 800 10 800 10 800 (antal aktier efter 64 800 64 800 64 800 64 800 nyemission) Börskurs, slutkurs 0,62 3,15 7,05 12,90 13,50 för året 2,08 2,01 2,99 3,09 (omräknat efter nyemissioner) Antal anställda 27 23 21 18 13 Uppgifter med kursiv stil är omräknade med hänsyn till gjorda nyemissioner. För definitioner, se årsredovisningen för 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00300/bit0001.pdf

Om oss

Tricorona exploaterar mineralfyndigheter med lämplig teknik.

Dokument & länkar