Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

TRICORONA MINERAL AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 - Koncernens försäljning ökar med 122% till 7 791 kkr (3 510 kkr) - Koncernens resultat efter skatt -17 143 kkr (-8 346 kkr*) - Utbyggnaden av grafitanrikningsverket färdig och försäljningen ökar men intrimningen ännu ej färdig (* resultatet 9709 exkluderar en koncernmässig realisationsvinst uppkommen vid riktad nyemission i Riddarhyttan Resources AB om 26,7 mkr) Tricorona koncernen Tricorona Minerals verksamhet inriktas mot produktion och försäljning av kvalificerade industrimineral. Industrimineral är beteckningen på ickemetalliska mineral som pga sina fysikaliska och kemiska egenskaper används bl a till att förbättra olika produkters egenskaper och prestanda. Förutom kristallin grafit, där produktion redan startat, innehar Tricorona stora fyndigheter av wollastonit och kaolin, vilka dessutom innehåller biprodukterna fältspat och kvarts. De olika fyndigheternas storlek och goda halter kan göra brytning möjlig under mycket lång tid. De olika projekten samt försäljningen har organiserats i dotterbolag för att få en effektiv styrning. Tricorona- aktien är noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. Renodling genom utförsäljning av andelar i intressebolag Som ett led i renodlingen av verksamheten i Tricorona Mineral, såldes i juni större delen av aktierna i intressebolaget Riddarhyttan Resources AB (publ) ut till Tricoronas aktieägare. I augusti såldes dessutom innehavet i Svenska Koppar AB (publ) till Riddarhyttan Resources, vilket gav ett likviditetstillskott på 2 034 kkr. De bägge försäljningarna ledde netto till ett likviditetstillskott till Tricorona om 25 mkr. Koncernmässigt gav dessa utförsäljningar 550 kkr i positivt resultat. Resultat och försäljning Tricorona Mineral redovisar under årets nio första månader ett resultat på -17 143 kkr. Andelar i de tidigare intressebolagen Svenska Koppar AB (publ) och Riddarhyttan Resources AB (publ) belastade t o m augusti Tricoronas resultat med -1 106 kkr. Koncernens försäljning ökade under årets första nio månader med 122% till 7 791 kkr, jämfört med motsvarande period under 1997. Finansnettot uppgick till -1 233 kkr (6 828 kkr). Finansnettot är påverkat av icke realiserade nedskrivningar av aktieportföljen med -4 098 kkr. Finansiell ställning Vid periodens slut uppgick koncernens soliditet till 63% jämfört med 66% vid årets början. Likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick den 30 september till cirka 17,7 mkr att jämföras med 24,3 mkr den 31 december 1997. Räntebärande skulder uppgick till 13,1 mkr. Substansvärdet per aktie uppgick till 7,83 kr per aktie. Woxna Graphite AB Försäljningen av egentillverkade grafitprodukter mer än fördubblades under de tre första kvartalen till 5 942 kkr (2 700 kkr). Orderstocken uppgick per sista september till cirka 3 500 kkr. Nya årskontrakt med nya och befintliga större kunder omförhandlas normalt under oktober-november varje år. Dotterbolaget Woxna Graphite redovisar ett resultat på -13 970 kkr före koncernbidrag. Rörelseresultatet före avskrivningar och kapitalkostnader blev -8 985 kkr. Den kraftiga förlusten beror på den tidigare redovisade kapacitetsbristen i anrikningsverket. Woxna har därför fått tacka nej till order och har i stort sett sålt allt som kunnat produceras. Utbyggnaden av anrikningsverket som påbörjades i vintras blev färdig i månadsskiftet september-oktober. Intrimningen av anläggningen är ännu ej klar utan pågår nu för fullt. En hel del driftsstörningar är ännu ej avklarade, varför produktionen fortfarande är för låg. Produktionstakten beräknas nu successivt kunna ökas till 12 000 ton per år. Den nu genomförda utbyggnaden är anpassad för att i ett andra investeringssteg kunna öka volymen till 20 000 ton per år, vilket kan ge en omsättning på 60-80 mkr per år. Förutom att kapaciteten nu ökat beräknas den nya processutrustningen ge en förbättrad kvalitet av grafitprodukterna. Detta gör att Woxna kan intressera fler kundkategorier. I ett utvecklingsprojekt för framställning av högren grafit har Woxna lyckats ta fram produkter i laboratorieskala med 99,8% kol. En eventuell produktion av sådan grafit för tex bränsleceller ligger dock flera år framåt i tiden. Tricorona Sales AB Försäljningen av handelsprodukter utvecklas positivt med flera nya affärsmöjligheter som beräknas ge resultat under 1999. Här ingår bl. a. importerad wollastonit till metallurgibranschen och bauxit till stålindustrin. Försäljningen under perioden blev 1 233 kkr, vilket är en ökning med 55% jämfört med motsvarande period 1997. Orderstocken per den sista september uppgick till 1 300 kkr. Svenska Kaolin AB Ansökan om bearbetningskoncession för kaolinfyndigheten Billinge är ännu ej färdigbehandlad. Bergmästaren har överlämnat ärendet till regeringen för avgörande. Kontakter med utländska aktörer inom kaolinbranschen har tagits under året i avsikt att undersöka eventuella samarbetsmöjligheter.En större kaolinproducent i Europa har visat intresse för kaolinprojektet och avvaktar beslut om bearbetningskoncession för att kunna genomföra en större produkttest. Denna syftar bl.a. till att verifiera Billingekaolinens unika egenskaper som bestrykningspigment vid finpapperstillverkning. Aros Mineral AB Anrikningsförsöken med wollastonit fortsätter med optimering av flotationsprocessen. Vidare sker ett deltagande i ett EU finansierat FoU- projekt med syfte att renframställa fältspat som en intressant biprodukt från Banmossenfyndigheten. Investeringar Tricoronakoncernens investeringar under perioden uppgick till 17,5 mkr. Huvuddelen av detta härrör från utbyggnaden av anrikningsverket i Woxna Graphite. För att möjliggöra en kapacitetshöjning till 12 000 ton grafitprodukter per år, har en ny flotationshall med delvis ny teknik och en ny kvarnhall byggts. Flotationsprocessen var tidigare en flaskhals och den nya anläggningen är nu anpassad för att stegvis kunna byggas ut till en kapacitet av 20 000 ton grafit per år. En ny stångkvarn har införskaffats med en kapacitet motsvarande 20 000 ton grafit per år. Vidare har investeringar i automatisering av packningsmaskiner skett. Alla nya enheter har förberetts för automatisk processtyrning. Finkrossning av malm har flyttats från gruvan till anrikningsverket och inlastning har optimerats via nya tunnelmatare. En modulbyggnad för nytt kontor, laboratorium och personalutrymmen har färdigställts intill anrikningsverket. Specialanpassade dataprogram har inköpts för datamodellering av både gruva med brytning och för processimulering av flöden i anrikningsverket. Marknadsöversikt för grafit Woxna Graphites kunder finns hittills huvudsakligen inom den eldfasta industrin som i sin tur är beroende av stålkonjunkturerna. Stålkonsumtionen i Västeuropa beräknas enligt oktoberrapporten från International Iron and Steel Institute (IISI) öka med 6% under 1998. För 1999 prognosticeras dock en nedgång i Europa med 2,9%. EU-stålverkens produktion ligger alltjämt på en hög nivå, vilket Woxna Graphite kan märka på ökad efterfrågan från befintliga kunder. Beroende på ökad import från Asien har dock flera stålverk under september aviserat produktionsneddragningar, vilket kommer att påverka även producenter av eldfasta produkter och råvaruleverantörer. För Woxna Graphites del kan detta innebära en viss prispress när nya marknadsandelar skall erövras. Prognos Under resten av 1998 kommer Tricorona Mineral att koncentrera arbetet till att utöka produktion samt försäljning och därmed lönsamheten i Woxna Graphite och på att utveckla wollastonit- och kaolinprojekten. Det är vanskligt att göra en tillförlitlig prognos under uppbyggnadsskedet av en gruvverksamhet. Det tar normalt två till tre år innan produktionen trimmats in och försäljningen kommit upp i volym. Woxna Graphite har hittills under 1998 tvingats anpassa försäljningen av grafit till sin begränsade kapacitet, vilket ännu inte ger kostnadstäckning och därför en kraftig förlust. Under perioden oktober till december kommer såväl produktion som försäljning att öka. Woxna Graphite kommer dock fortfarande att gå med förlust under resten av året. För Tricorona-koncernen resulterar kapacitetsproblemen i Woxna Graphite i en prognos på ett negativt resultat uppgående till drygt 20 mkr för 1998. Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Nästa rapporteringstillfälle Bokslutskommuniké 1999-02-25 Göteborg den 28 oktober 1998 Styrelsen i Tricorona Mineral AB För ytterligare information kontakta verkställande direktör Paul Hammergren Telefon 031-774 36 50 eller 018-15 64 24 KONCERNEN MODERBOLAGET RESULTATRÄKNINGEN I SAMMANDRAG 9801 9701 9701 9801 9701 9701 (KKR) -9809 -9709 -9712 -9809 -9709 -9712 Fakturerad försäljning 7 791 3 510 5 835 1 351 871 1 298 Förändring lagervaror 799 492 882 - - - Resultatandel intressebolag - 1 107 24 910 25 323 - - - Rörelsens kostnader - 20 103 - 14 - 23 - 3 - 3 - 4 806 184 489 283 584 Avskrivningar av - 3 290 - 2 - 4 - 92 - 80 - 109 anläggningstillgångar 592 031 Rörelseresultat - 15 910 11 514 4 825 - 2 - 2 - 3 230 492 395 Finansnetto (x) - 1 233 6 828 7 697 23 655 8 186 9 983 Resultat efter - 17 143 18 342 12 522 21 425 5 694 6 588 finansiella poster Koncernbidrag - - - - 10 - - 6 680 587 Periodens resultat - 17 143 18 342 12 522 10 745 5 694 1 BALANSRÄKNINGEN 980930 970930 971231 980930 970930 971231 I SAMMANDRAG (KKR) Anläggningstillgångar 80 226 91 575 91 966 86 287 69 368 70 724 Omsättningstillgångar 34 497 56 812 43 961 27 246 53 184 39 945 Kassa bank 20 072 25 299 17 203 18 731 24 392 14 757 SUMMA TILLGÅNGAR 134 795 173 686 153 130 132 264 146 944 125 426 Eget kapital 84 616 107 579 101 760 102 737 97 686 91 992 Övriga avsättningar 300 - 300 - - - Långfristiga skulder 13 058 14 784 14 150 - - - Kortfristiga skulder 36 821 51 323 36 920 29 527 49 258 33 434 SUMMA EGET 134 795 173 686 153 130 132 264 146 944 125 426 KAPITAL OCH SKULDER (x) Finansnetto i moderbolaget för 9809 innehåller en reavinst om 22 484 kkr från utförsäljningen av Riddarhyttan & Svenska Koppar. FINANSIERINGSANALYS I SAMMANDRAG 9801 9701 9701 (KKR) -9809 -9709 -9712 Tillförda medel Resultat efter finansiella poster - 17 143 18 342 12 522 Avskrivningar som belastat resultatet 3 290 2 592 4 031 Från periodens verksamhet internt tillförda - 13 853 20 934 16 553 medel Förändring av rörelsekapitalet 9 364 - 2 242 - 3 794 Avsättningar exkl latent skatt - - 300 Förändringar långa skulder - 1 092 - 673 - 1 307 Investeringar 8 450 - 28 517 - 30 347 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 2 869 - 10 499 - 18 595 NYCKELTAL 9801 9701 9701 -9809 -9709 -9712 Räntabilitet på eget kapital, % - 18,4 18,6 13,1 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % - 11,3 13,1 12,7 Soliditet, % 63 62 66 Resultat per aktie, kr - 1,59 1,70 1,16 Eget kapital per aktie, kr 7,83 9,96 9,42 Substansvärde per aktie, kr 7,83 13,60 11,05 Genomsnittligt antal aktier, tusen st 10 800 10 800 10 800 Börskurs på balansdagen, kr 6,00 17,80 12,90 För definitioner, se årsredovisningen för 1997. ultat- och balansräkningar har omarbetats enligt nya årsredovisningslagen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/28/19981028BIT00070/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Tricorona exploaterar mineralfyndigheter med lämplig teknik.

Dokument & länkar