Rapport för perioden 2001-01-01 till 2001-09-30

Rapport för perioden 2001-01-01 till 2001-09-30 · Koncernens resultat efter skatt för tredje kvartalet - 4,0 mkr (-7,0 mkr). · Koncernens resultat efter skatt för perioden januari - september -18,1 mkr (-16,6 mkr). · Koncernens försäljning 6,9 mkr (10,2 mkr). · Omvänd split 10:1 följt av ett nyemissionspaket med kombinerad teckning i Tricorona Mineral AB och Svenska Kaolin AB genomförd. Emissionen tecknades till drygt 43 procent. · Särnotering av Svenska Kaolin genomförd. Noteras nu på Göteborgs OTC-lista. · Grafitproduktionen vid Kringelgruvan har stoppats temporärt i avvaktan på miljötillstånd för framställning av högren grafit. Remisstid för ansökan går ut i mitten av november. · "Pre-feasibility" studie för kaolinprojektet har genomförts och visar på ett möjligt resultat mellan 18 mkr och 36 mkr per år vid olika produktionsalternativ. · Ansökan om miljötillstånd för kaolinbrytning - Miljööverdomstolen kungjorde ärendet i oktober med remisstid t o m november. · Miljöprövning för brytning av två nya grafitfyndigheter sker i december. · KONCERNRESULTAT Koncernens omsättning uppgick till 6,9 mkr (10,2 mkr), en minskning med 31 procent vilket beror på att grafitproduktionen temporärt lagts i malpåse. Rörelseresultatet för hela perioden blev en förlust på -16,9 mkr (-21,4 mkr). Resultatet efter finansnetto och skatt blev -18,1 mkr (- 16,6 mkr). FINANSIELL STÄLLNING Koncernens soliditet uppgick vid periodens slut till 68 % (72 %). Likvida medel uppgick till 2,0 mkr (22,8 mkr), före nyemissioner. Koncernens egna kapital uppgick till 63,1 mkr (89,8 mkr) och substansvärdet per aktie var 9,74 kr (13,85 kr). Räntebärande skulder uppgick till cirka 26,6 mkr (27,5 mkr). NYEMISSIONER I TRICORONA MINERAL AB OCH SVENSKA KAOLIN AB Som tidigare meddelats har det beslutats att skilja ut och särnotera Svenska Kaolin från Tricorona Mineral. Det är styrelsens uppfattning att denna åtgärd kan underlätta värderingen av såväl grafit- som kaolinprojekten. Inför emissionerna ändrades Tricoronaaktiens nominella värde från 1 kr till 0,10 kr följt av en omvänd split 10:1 (sammanläggning). Det nedsatta aktiekapitalet överfördes till bundet kapital i reservfonden. Antalet aktier blev därefter 6,48 miljoner stycken med ett nominellt värde på 1 kr. I oktober, efter periodens utgång, genomfördes en kombinerad nyemission 1:1 med företrädesrätt för Tricorona Minerals aktieägare att teckna en ny aktie i Tricorona Mineral för 1,50 kr och en ny aktie i Svenska Kaolin AB för 1,50 kr. Utfallet av emissionerna är ännu inte helt klart men vid teckningstidens utgång hade drygt 43 procent tecknats, motsvarande sammanlagt drygt 8 mkr. Svenska Kaolin kommer inledningsvis att noteras på den så kallade Göteborgslistan med fondkommisionärsfirman Thenberg & Kinde som "market- maker" (www.thenberg.se). Styrelsen planerar senare att ansöka om notering av Svenska Kaolin på någon större officiell marknadsplats. WOXNA GRAPHITE AB Tillfälligt stopp för grafitproduktionen vid Kringelgruvan Woxna Graphite:s försäljning uppgick under perioden till 5,8 mkr (9,0 mkr). I januari minskades produktionstiden från sju till fem dagar per vecka och i slutet på mars beslutade styrelsen att från sommaren temporärt lägga verksamheten i malpåse. Detta innebär att personalstyrkan har minskats till 2 personer vid Kringelgruvan. Avsikten är att starta anläggningen igen då miljötillstånd erhållits och en kemisk reningsanläggning för högren grafit färdigställts. Under innevarande år sker en del leveranser från befintligt lager. Woxna Graphite uppvisar för perioden en förlust efter finansiella poster på -16,9 mkr (-21,3 mkr). Rörelseresultatet före avskrivningar och kapitalkostnader blev -8,5 mkr (-13,3 mkr). Satsning på kemisk reningsanläggning för framställning av högren grafit Under 2000 genomfördes en förstudie med syfte att ta fram metod och processchema för framställning av högren grafit. Försök har visat att kemisk rening kan höja kolhalten i slutprodukten till över 99,5 %, jämfört med tidigare högst 95 %. Boliden Contech och MINPRO är i slutfasen med projektering och beräkning av investeringsbehovet för en kemisk reningsanläggning. En ansökan om miljötillstånd för en kemisk reningsanläggning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in till Miljödomstolen i Östersund. Ansökan är nu ute på remiss och svar skall vara Miljödomstolen tillhanda före 13 november 2001. Satsningen på en kemisk reningsanläggning innebär en möjlighet att i framtiden styra över försäljningen från den priskänsliga eldfasta industrin till mera högteknologiska tillämpningar såsom batterier, bränsleceller, smörjmedel, flamskyddsmedel, generatorkol, katalysatorer, bromsbelägg och pulvermetallurgi. Försök hos Battericenter vid Ångströmslaboratoriet, Uppsala Universitet har visat på mycket lovande testresultat för Woxnas högrena grafit i litiumpolymerbatterier. Projektets fortsättning Styrelsen har fattat beslut om att gå vidare med projektet och därvid i ett första steg säkerställa den erforderliga finansieringen. Ett preliminärt finansieringsmemorandum för projektet "Woxna Graphite - Ett högteknologiskt material för generering och lagring av energi" har tagits fram. Under första halvåret har marknadsundersökningar för högren grafit utförts i Japan, USA och Europa. Dessa kommer under hösten att fördjupas och utvalda potentiella kunder kommer att ges tillfälle att testa prover. Samarbetet med Ångströmslaboratoriet inom ramen för MISTRA:s batteriprojekt kommer att fortsätta och en andra etapp planeras i samarbete med bland andra Statens Energimyndighet. SVENSKA KAOLIN AB Notering på Göteborgs OTC-lista Svenska Kaolin är nu ett publikt bolag och sedan onsdag 24 oktober 2001 noterat på Göteborgs OTC-lista. Handel med aktier kan ske genom förvaltare, fondkommissionär eller bank. En börspost utgörs av 1 000 aktier. Aktiens köp och säljkurs kan ses på www.thenberg.se under aktielistor eller till exempel i tidningarna Svenska Dagbladet, Göteborgsposten och Finanstidningen under Göteborgslistan eller i Dagens Industri under Inofficiella noteringar. Styrelse, verkställande direktör, ekonomichef samt försäljningschef i Svenska Kaolin utgörs av samma personer som i Tricorona Mineral. Från och med sista kvartalet 2001 kommer Svenska Kaolin att lämna kvartalsrapporter och årsredovisning. Bokslutskommuniké kommer i februari 2002. "Pre-feasibility" studie med lönsamhetskalkyl En "pre-feasibility" studie för kaolinfyndigheten Billinge i Skåne har utförts av konsultföretaget GeoStart AB. Som underlag för studien har bland annat använts utredningar av Nämnden för statens gruvegendomar och Prorok AB (malmberäkning), MINPRO AB (processlayout och design), SKANSKA AB (brytningsmetoder) samt Prikon Industrikonsult AB (processvattenbalans och miljökontroll). Resultatet av "pre-feasibility" studien redovisades i halvårsrapporten. Resultatkalkyl indikerar en möjlig årsvinst på mellan 18 och 36 mkr vid olika produktionsalternativ. Totalt beräknas investeringarna för markarbeten, byggnader, maskiner, elinstallationer, processutveckling, vattenrening, planering, design, uppstartningskostnader, administration, oförutsett och kapitalkostnader under byggnadstiden uppgå till cirka 135 mkr. Kaolinfyndighetens storlek möjliggör att produktion kan pågå i 80 till 100 år. Miljööverdomstolen kungör överklagandehandlingar Miljödomstolen i Växjö beslutade i januari att avslå Tricoronas ansökan om täkttillstånd och miljötillstånd för brytning och utvinning av kaolin i Billinge. Tricorona har överklagat beslutet till Miljööverdomstolen i Stockholm. Kompletterande utredningar om buller, vattenreningsmöjligheter och naturinventering inlämnades till Miljööverdomstolen i april. Utredningarna visar enligt bolagets bedömning att Naturvårdsverkets gränsvärden för buller i naturreservat kommer att klaras, att utsläpp av vatten kan halveras, att remissinstansernas krav på lägre halter av fosfor och fluor kan klaras samt att verksamheten inte påverkar något Natura 2000-område eller EU:s fågelhabitat. Miljööverdomstolen kungjorde i oktober de kompletteringar som bolaget lämnat in och remisstiden går ut den sista november. Tekniska tester av kaolin Under år 2000 och 2001 utförda tester av billingekaolinen visar att det går att producera en kaolinkvalitet som uppfyller de höga krav som erfordras för bestrykning av papper och även som nischprodukt inom den keramiska industrin. För att ytterligare specificera kaolinens kemisk- fysikaliska egenskaper framställdes under början på 2001 några större prover i England. Dessa behandlades på olika sätt med till exempel starkmagnetisk separation och blekning. Standardtester på dessa prover var positiva och verifierade tidigare resultat. Under året har ett testprogram genomförts hos Skogsindustrins Tekniska Forskningsinstitut, STFI, där olika kaolinprodukter från billingefyndigheten och två engelska producenter jämfördes. I en bestrykningsmaskin applicerades olika tjocka skikt av en kaolinblandning på ett mycket tunt s k lättviktspapper. Proverna har därefter genomgått tryckbarhetstester hos en svensk och en italiensk pappersproducent. Resultaten bekräftar tidigare resultat att billingekaolinen har sådana egenskaper att den väl lämpar sig för framställning av högkvalitativa bestrykningspigment för pappersindustrin. Den engelska konsultfirman Kernow Consultancy skriver i ett utlåtande från augusti 2001: "Billinge kaolin demonstrates an uniquely high degree of platiness surpassing that of any known commercial kaolin and laboratory coating trials have confirmed it's superior printing performance. This same morphological feature is expected to be of value also in other niche applications, e.g. the improvement of barrier properties in food packing. Billinge kaolin's superior whiteness to comparable kaolins will be percieved as an additional bonus". Projektets fortsättning Så snart miljötillstånd erhållits kommer de ekonomiska och tekniska kalkylerna att preciseras med mer noggranna marknadsstudier, konstruktionsritning och kostnadsberäkning av byggnader och anrikningsverk. Under tiden kommer kontakter med potentiella samarbetspartners att fortsätta. TRICORONA SALES AB Förutom försäljning av grafit bedriver Tricorona Sales en kompletterande verksamhet med handel och distribution av industrimineralprodukter, huvudsakligen på agentbasis och riktat till kunder på den nordiska marknaden. Produktsortimenet omfattar bland annat kiselkarbid, aluminiumoxid och wollastonit. Intäkterna (huvudsakligen provisioner) under perioden blev 0,8 mkr (0,7 mkr). Detta motsvarar en omsättning på cirka 7,5 mkr. INVESTERINGAR Tricoronakoncernen investerade under perioden totalt 2,5 mkr (3,6 mkr). Huvuddelen av investeringarna har rört projektering av kemisk reningsanläggning för framställning av högren grafit och förberedelser för en framtida kaolinutvinning. VERKSAMHET OCH PROGNOS 2001 I och med att grafitproduktionen temporärt lagts i malpåse och att nedskärningarna nu slagit igenom har förlusttakten minskats avsevärt. En del intäkter fås fortfarande genom försäljning av grafit från lager. De två viktigaste uppgifterna för Svenska Kaolin och Tricorona Mineral är nu att fullfölja överklagandet om miljötillstånd för kaolinbrytning och att så fort som möjligt få miljötillstånd för en förädling av högren grafit i dotterbolaget Woxna Graphite. Med tanke på osäkerheten om när tillstånd för kemisk rening kan erhållas och när grafitproduktionen därmed skall återupptas, kan Tricorona Mineral inte ge någon tillförlitlig prognos för den närmsta framtiden. Nästa rapporteringstillfälle: Februari 2002 Bokslutskommuniké Göteborg den 26 oktober 2001 Styrelsen i Tricorona Mineral AB För ytterligare information kontakta verkställande direktör Paul Hammergren, telefon 018-15 64 24, styrelsens ordförande Lars Ransgart telefon 08-463 33 61 eller ekonomichef Peter Åkerström 018-60 48 09. Tricorona Minerals verksamhet är produktion och försäljning av kvalificerade industrimineral. Förutom grafit, där produktionen redan startat, innehar Tricorona stora fyndigheter av wollastonit och kaolin, vilka dessutom innehåller biprodukterna fältspat och kvarts. De olika fyndigheternas storlek och höga halter kan göra brytningen möjlig under mycket lång tid. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00260/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00260/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Tricorona exploaterar mineralfyndigheter med lämplig teknik.

Dokument & länkar