Beslut av extra bolagsstämma

BESLUT AV EXTRA BOLAGSSTÄMMA Extra bolagsstämma i Trio AB (publ) har, i enlighet med styrelsens förslag till beslut, i dag beslutat, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission i anledning av ett den 25 oktober 2001 offentliggjort beslut av Trio att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner utgivna av Netwise AB (publ) att förvärva samtliga aktier och utestående optioner i Netwise ("Erbjudandet"). Mot bakgrund av Erbjudandet har extra bolagsstämman idag beslutat: att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Styrelsen skall bemyndigas att öka Trios aktiekapital genom nyemission med högst 11 308 750 kronor till sammanlagt 70 374 030 kronor genom en emission av högst 11 308 750 nya aktier i Trio, envar på nominellt 1 krona, mot apportlikvid i form av aktier i Netwise med ett utbytesförhållande enligt följande villkor: * Innehavare av A-aktier och B-aktier i Netwise erbjuds att för varje A- respektive B-aktie erhålla 2,5 nyemitterade aktier i Trio. Vid full anslutning till Erbjudandet innebär nyemissionen 11 308 750 nya aktier i Trio, motsvarande en röst- och ägarandel om ca 16% i Trio (efter nyemissionen). Betalning för tecknade aktier skall erläggas vid tecknandet med de för teckningen utnyttjade aktierna i Netwise. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 2001. Stockholm den 4 december 2001 Trio AB (publ) Styrelsen Om Trio Trio är en företagsgrupp med 110 medarbetare i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Trio utvecklar och marknadsför system för fast-, mobil- och IP-telefoni som förbättrar informationsflödet i företag, ökar medarbetarnas tillgänglighet och ökar servicegraden. Systemen innefattar samtals- och meddelandehantering, mobila centrexlösningar, talsvarslösningar, samt contact- och call center system. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Läs mer på www.trio.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00350/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00350/bit0002.pdf

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar