Beslut av extra bolagsstämma

BESLUT AV EXTRA BOLAGSSTÄMMA Extra bolagsstämma i Trio AB (publ) har, i enlighet med styrelsens förslag till beslut, i dag beslutat, att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Styrelsen skall bemyndigas att öka Trios aktiekapital genom nyemission med högst 15 913 250 kronor till sammanlagt högst 74 978 530 kronor genom emission av högst 15 913 250 nya aktier i Trio, envar aktie på nominellt 1 krona mot apportlikvid i form av aktier i Netwise, enligt följande villkor: De nyemitterade aktierna får tecknas endast av ägare av aktier i Netwise med rätt och skyldighet för tecknarna att betala de nya aktierna genom överlåtelse av sina aktier i Netwise till Trio. Därvid skall varje A-aktie i Netwise medföra rätt att teckna 3,7 aktier i Trio och varje B-aktie i Netwise medföra rätt att teckna 3,5 aktier i Trio. Vid full anslutning innebär Erbjudandet en nyemission om 15.913.250 aktier i Trio och en röst- och ägarandel för befintliga aktieägare i Netwise om 21,2 procent i Trio (efter nyemissionen). Betalning för tecknade aktier skall erläggas vid tecknandet med de för teckningen utnyttjade aktierna i Netwise. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 2001. Detta beslut om bemyndigande ersätter det beslut om bemyndigande som fattats av extra bolagsstämma i Trio den 4 december 2001. Stockholm den 20 december 2001 Trio AB (publ) Styrelsen Om Trio Trio är en företagsgrupp med 110 medarbetare i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Trio utvecklar och marknadsför system för fast-, mobil- och IP-telefoni som förbättrar informationsflödet i företag, ökar medarbetarnas tillgänglighet och ökar servicegraden. Systemen innefattar samtals- och meddelandehantering, mobila centrexlösningar, talsvarslösningar, samt contact- och call center system. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Läs mer på www.trio.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00260/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00260/bit0002.pdf

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar