Delårsrapport januari - september 2001

Delårsrapport januari - september 2001 ·Nettoomsättningen tredje kvartalet ökade med 90 % till 49,3 (26,0) Msek ·Tredje kvartalets resultat 0,9 (-42,0) Msek ·Nettoomsättningen under perioden ökade med 53 % till 111,3 (72,7) Msek ·Nettoresultatet för perioden förbättrades till -25,3 (-113,4) Msek ·Orderingången under perioden ökade 85 % till 115 (62) Msek ·Sju avtal kring IP-telefoni i Norden tecknade under perioden ·Avtal tecknat med Europolitan Vodafone om Trios trådlösa kontor ·Prognos om organisk tillväxt om minst 50 procent för helåret 2001 kvarstår Msek Kv 3 Kv 3 9 mån 9 mån 2001 2000 2001 2000 Orderingång 20 27 115 62 Nettoomsättning 49 26 111 73 Totala kostnader* - 48 - 51 - 142 - 157 Res. före goodwillavskrivningar 1 -35 -25 -90 Periodens resultat 1 -42 -25 -113 *jämförelsestörande poster ingår ej Verksamheten Trio är ett telekommunikationsföretag som utvecklar programvara och systemlösningar med fokus på att erbjuda företag effektiv samtalskontroll och integration av fast-, mobil- och IP-telefoni. De integrationslösningar som Trio erbjuder är kraftfulla rationaliseringsverktyg som ökar intern effektivitet och förbättrar kundservice. Affärsområde System Products. Trio är den ledande växeloberoende leverantören på den nordiska marknaden för samtalskontroll med uppåt 2 000 installationer i företrädesvis större företag och organisationer. Trio är den enda leverantören på denna marknad som kan erbjuda integration av både mobiltelefoni och IP-telefoni med traditionell fast telefoni. Affärsområde Operator Solutions. Trio erbjuder en mobil kontorslösning som möjliggör en fullständig övergång från fast till mobil telefoni. Trios mobila kontor installeras i mobiloperatörers nät och växelfunktionaliteten abonneras från operatörer som en tjänst. När system från affärsområdena Operator Solutions och System Products kombineras, erhålls en mycket avancerad lösning för mobila kontor. Telia Mobile har under perioden tecknat en order omfattande denna lösning som operatören beräknar lansera på den svenska marknaden första halvåret 2002. Customized Systems. Trio erbjuder genom affärsområdet interaktiva talsvarssystem med företrädesvis större svenska företag som kunder, däribland affärsbanker. Därutöver erbjuder affärsområdet flexibla contact- och call center-lösningar med sälj- och supportavdelningar i företag som den viktigaste kundgruppen. Affärsområdet har under perioden även lanserat röststyrning. Försäljnings- och resultatutveckling Trio-koncernens nettoomsättning under årets första nio månader ökade med 53 procent till 111,3 (72,7) Msek. Bakgrunden till den positiva utvecklingen är den offensiva satsning som gjorts under de senaste åren på att dels utveckla koncernens lösningar för integration av fast telefoni med mobil- och IP-telefoni, dels utveckla koncernens mobila kontorslösningar för övergång från fast telefoni till renodlad mobiltelefoni. Under 2001 har utvecklingsarbetet resulterat i en portfölj av avancerade och lättanvända produkter. Den har genererat ett antal strategiska order under året vilka bekräftar Trios marknadsledande position i Norden. Orderingången har under de första nio månaderna ökat med 85 procent till 115 (62) Msek. Tredje kvartalet 2001 nådde Trio break-even med ett nettoresultat om 0,9 (-42,0) Msek. Under årets första nio månader uppgick resultatet till - 25,3 (-113,4) Msek. Det förbättrade resultatet har främst uppnåtts genom en ökad omsättning, vilket kunnat ske samtidigt som kostnaderna minskats i främst affärsområde System Products. De totala omkostnaderna i koncernen har under årets första nio månader minskat med 14 procent till 94 (109) Msek. Strategiska avtal under kvartalet Under kvartalet tecknade Trio fem avtal kring Trio PresentOffice för IP- telefoni baserade på Ciscos telefoniplattform varav fyra i Danmark och en i Norge. Under föregående kvartal tecknades två avtal, ett i Sverige och ett i Norge. Dessa avtal är ett genombrott för Trio när det gäller IP-telefoni. Trio tecknade under kvartalet ett avtal med Europolitan Vodafone kring Wireless Attendant Terminal (WAT). Med WAT kan Europolitan Vodafone erbjuda sina mindre företagskunder en flexibel telefonistarbetsplats inom operatörens koncept "Det Trådlösa Kontoret". Med denna order har Trio levererat mobila kontorslösningar till fyra av Nordens ledande mobiloperatörer inklusive den ordern som andra kvartalet tecknades med Telia Mobile. Sedan tidigare erbjuder Sonera och Telenor Mobile lösningar från Trio för mobila kontor till sina kunder i Finland respektive Norge. Trio tecknade även ett distributionsavtal med brittiska Mettoni Group Plc för Trio PresentOffice produktportfölj. Med hjälp av detta avtal får Trio en stark marknadskanal för konceptet Trio PresentOffice på den brittiska marknaden. Trios nya ledning fulltalig Efter att Sverker Hannervall utsetts som VD i januari 2001 har Trio fått en ny ledning. Under tredje kvartalet tillträdde Per Grönwall som ny Chief Financial Officer, Magnus Håkansson som Vice President med ansvar för affärsområde Operator Solutions och Mats Plahn som Chief Technical Officer med uppdrag att samordna utvecklingen i affärsområdena System Products och Operator Solutions. De kommer närmast från Elekta, Telelogic respektive Sigma. Dessförinnan tillträdde Thomas Doyon som Vice President Sales med ansvar för System Products och Jan Gustavsson som ny VD för Objecta Systems AB. Händelser efter periodens utgång Trio Norge har tecknat partneravtal med den nordiska installations- och servicekoncernen Bravida. Avtalet innebär att Bravida i Norge blir certifierad partner med ett totalansvar för Trio PresentOffice mot slutkund med försäljning, installation, utbildning och support. Den norska koncernen Gjensidige NOR har tecknat avtal om att standardisera sin telefoni på Trio PresentOffice. Lösningen omfattar 8 000 medarbetare och 100 telefonister. Personal Antalet anställda inom koncernen var vid utgången av kvartalet 111 (176) personer. 27 personer gick under andra och tredje kvartalen över till Technology Nexus. Trio tecknade i juni samarbets- och outsourcingavtal med Technology Nexus som innebär att dessa fortsätter att arbeta för Trio under avtalstiden tre år. Investeringar Investeringar i inventarier och datorer har under kvartalet uppgått till 0,6 (0,4) Msek. Finansiell ställning och likviditet Vid utgången av kvartalet uppgick soliditeten till 69 (73) procent och likvida medel uppgick till 69,7 (9,8) Msek. Utsikter för år 2001 Under 2000 minskade efterfrågan dramatiskt i Norden, inom främst affärsområde System Products. Under 2001 har dock efterfrågan ökat. Som nämns ovan är Trios bedömning att det i första hand hänger samman med att koncernen nu har en mycket konkurrenskraftig produktportfölj. Dock kommer en högre andel stora order att innebära större variationer på kvartalsbasis vad gäller tecknade order, nettoomsättning, kostnader och resultat. Den lägre orderingången tredje kvartalet 2001 är ett uttryck för detta. Huvuddelen av de ökade intäkterna 2001 väntas komma från affärsområde Operator Solutions och System Products. Affärsområde System Products förväntas visa en fortsatt resultatförbättring. På koncernnivå kvarstår bolagets bedömning från bokslutskommunikén för helåret 2001. Där förväntas en organisk tillväxt om minst 50 procent. Trio uppnådde under tredje kvartalet ett positivt nettoresultat. Bedömningen för fjärde kvartalet 2001 är ett nettoresultat i nivå med tredje kvartalet. Likvida medel beräknas i slutet av året att uppgå till samma nivå som i slutet av tredje kvartalet. Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké för 2001 publiceras den 12 februari 2002. Stockholm den 19 oktober 2001 Trio AB (publ) Styrelsen För ytterligare information: VD Sverker Hannervall, tel 08 457 30 05 eller styrelsens ordförande Ion Bogdaneris, tel +44 77 969 38 326 Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00630/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00630/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar