Delårsrapport januari - juni 2002

Delårsrapport januari - juni 2002 Kraftig tillväxt och stärkt ställning bland nordiska mobiloperatörer · Nettoomsättningen andra kvartalet ökade 86% till 57,4 (30,9) Msek och första halvåret 30% till 80,2 (61,9) Msek · Väsentlig resultatförbättring. Resultatet före goodwillavskrivningar andra kvartalet 5,3 (-10,8) Msek och första halvåret -17,4 (-26,0) Msek · Mobiloperatörer viktigaste kundgruppen. Svarar för omkring halva Trios nettoomsättning och orderingång · Telia Mobile lanserar mobil växel på den svenska marknaden baserad på Trio Mobile Office. Ersätter fast telefoni i företag · Samarbete med 3Com om försäljning av IP-telefoni och med Nortel om försäljning av integration fast-mobil telefoni · Avtal med Vodafone i Sverige om trådlöst kontor efter periodens utgång · Stor variation i orderingången. Stark pipeline förväntas dock ge väsentlig orderingång andra halvåret · Bedömningen är en fortsatt organisk tillväxt och ett break-even resultat före goodwillavskrivningar för helåret 2002 Msek Kv 2 Kv 2 2001 6 mån 2002 6 mån 2001 Helår 2001 2002 Orderingång 38 75 77 95 157 Nettoomsättning 57,4 30,9 80,2 61,9 165,2 Totala kostnader* -58,8 -47,1 -104,4 -93,3 -194,4 Res. före 5,3 -10,8 -17,4 -26,0 -24,6 goodwillavskrivn. Periodens resultat 3,0 -10,9 -20,1 -26,1 -25,0 *jämförelsestörande poster ingår ej Verksamheten Trio är ett telekommunikationsföretag som utvecklar system för samtalshantering som ökar den interna effektiviteten och förbättrar kundservicen. Närmare 2 000 system har levererats i Norden till främst stora och medelstora företag. Bland kunderna märks fem ledande nordiska mobiloperatörer. Trio arbetar inom följande affärs- och produktområden: Trio Mobile Office erbjuder en fullständig övergång från fast till mobil telefoni. Abonneras som en tjänst från mobiloperatörer och kan även ingå som en del i Trios integrerade telefoni. Trio PresentOffice erbjuder integrerad telefoni och avancerad samtals- och meddelande-hantering. Integrerad telefoni innebär att fast-, mobil- och IP-telefoni knyts ihop till ett enda virtuellt telefonisystem. Objecta TeleVoice erbjuder lösningar för kundtjänstsystem. Innefattar flexibla call och contact center, interaktiva talsvarssystem som bank-på- telefon och taligenkänning. Försäljnings- och resultatutveckling Triokoncernens nettoomsättning under andra kvartalet uppgick till 57,4 (30,9) MSEK. På halvårsbasis ökade nettoomsättningen med 30 procent till 80,2 (61,9) Msek. Den goda utvecklingen på både kvartals- och halvårsbasis hänger samman med Trios framgångar och snabba tillväxt i kundgruppen mobiloperatörer. Det gynnar både Trio Mobile Office och Trio PresentOffice. Mobiloperatörer svarar för cirka hälften av koncernens omsättning första halvåret. En högre andel stora affärer med mobiloperatörer innebär dock större variationer på kvartalsbasis vad gäller både orderingång och resultatutveckling. På helårsbasis 2002 räknar Trio med att redovisa en högre orderingång och omsättning jämfört med 2001, trots ett svagt marknadsklimat. Trios resultat för andra kvartalet uppgick till 3,0 (-10,9) Msek och första halvåret till -20,1 (-26,1) Msek. Trios resultat belastas med - 2,1 Msek på halvårsbasis på grund av resultatandel i intressebolaget Netwise. Trio Mobile Office nettoomsättning under andra kvartalet uppgick till 26,9 (6,7) Msek och rörelseresultat före goodwill uppgick till 3,8 (- 1,7) Msek. Trio PresentOffice nettoomsättning under andra kvartalet uppgick till 23,4 (19,9) Msek och rörelseresultat före goodwill uppgick till 2,7(-4,9) Msek. Objecta TeleVoice nettoomsättning under samma period uppgick till 7,1(4,2) Msek och rörelseresultat före goodwill uppgick till -1,2 (-3,2) Msek. Stärkt position på mobiloperatörsmarknaden Trio har under andra kvartalet fortsatt stärka sin ställning bland mobiloperatörer i Norden. Till dessa levererar Trio system för mobila kontor, samt för integration av fast och mobil telefoni. Trio Mobile Office och delar av Trios integrationslösningar installeras i mobiltelefoninät och säljs som tjänster till operatörernas företagskunder. Mobiloperatörer i Norden som erbjuder tjänster baserade på Trios lösningar är Telia Mobile, Telenor Mobil, Sonera, TDK Mobil och Vodafone. [REMOVED GRAPHICS]Sammanlagt svarar Trios operatörslösningar för cirka hälften av Trios orderingång och nettoomsättning under första halvåret. Sedan 1999 har operatörslösningarnas andel av Trios omsättning successivt ökat enligt nedanstående diagram. Telia Mobile lanserade i juni en mobil kontorslösning benämnd Mobile Switcher baserad på Trio Mobile Office. Den riktas till små och medelstora företag som nu helt kan ersätta fasta telefonisystem med mobiltelefoner. Växelfunktionerna finns i Telia Mobiles nät och abonneras som en tjänst av företag. En vanlig PC fungerar som telefonistarbetsplats. Telenor Mobil. Under första halvåret har Trio tecknat två ordrar med Telenor Mobil om utbyggnad av operatörens mobila kontorstjänst ProffNett som baseras på Trio Mobile Office. Det sammanlaga ordervärdet uppgår till 28 MSEK. Utbyggnaderna har krävts för att klara tillströmningen av företagskunder. Vodafone. Trio tecknade, efter periodens utgång, en order om 5 Msek med Vodafone i Sverige kring operatörens tjänst Det Trådlösa Kontoret. Ordern innebär att Vodafones tjänst kompletteras med en variant av Trio PresentOffice som erbjuder en kvalificerad telefonistarbetsplats, hänvisning och växelfunktionalitet. Därmed kan även större företag med 50-500 anställda gå över till att endast använda mobiltelefoni. Sedan tidigare har Trio levererat en något enklare telefonistarbetsplats till Vodafones Det Trådlösa Kontoret avsedd för mindre företag. Försäljningen av Trios operatörslösningar har inte drabbats av det rådande marknadsläget. Anledningen är, som Trio ser det, att dessa lösningar skapar intäkter från mobiloperatörernas befintliga företagskunder utan stora nyinvesteringar. Några av drivkrafterna bakom Trios operatörslösningar är: · Ökad användning av mobiltelefoni i företag, vilket ökar företagens totala telefonikostnader samtidigt som samtalshanteringen försämras. Trios operatörslösningar ökar nåbarheten och ökar därför kundservicen och den interna effektiviteten i företag, samt ger kostnadskontroll. · Hög kundomsättning bland mobiloperatörerna på upp till 30 procent. Trios operatörslösningar skapar en starkare kundrelation och ökar därmed kundtroheten. · Tillväxten av mobiltelefoniabonnemang avtar, särskilt på marknader med hög mobilpenetration, samtidigt som minutintäkterna successivt minskar. Trios operatörslösningar skapar merförsäljning på befintliga kunder som mer än väl kan kompensera detta. Väsentliga samarbeten andra kvartalet Under kvartalet har Trio ingått samarbete med 3Com om försäljning av IP- telefoni i Sverige, Norge och Danmark. 3Coms IP-telefoniplattform kompletteras med Trio PresentOffice som tillför telefonistarbetsplats, hänvisning, kalenderkoppling med mera. Under kvartalet togs den första gemensamma ordern. Samarbete har även ingåtts med Nortel Networks om integration mellan fast telefoni och mobiltelefoni. Samarbetet innebär att Nortel Meridian, världens mest sålda företagsväxel, säljs tillsammans med Trio PresentOffice. Därmed kan mobiltelefoner hanteras som fasta anknytningar i Nortels växel. I ett första steg gäller samarbetet Norden. Framgångar för Objecta TeleVoice call och contact center Objecta TeleVoice är sedan länge en etablerad leverantör av kundanpassade talsvarstjänster. En sådan är bank-på-telefon och flera av de svenska affärsbankerna finns bland kunderna. Under senare år har produktfamiljen utökats med en flexibel lösning för call och contact center och en lösning för taligenkänning. Call och contact center-lösningen svarar för en stor del av tillväxten på produktområdet under andra kvartalet. Bland annat tecknades order med Sparbanken Finn kring ett call och contact center som integreras med bankens talsvarssystem, med Stockholms Stads Bostadsförmedling kring en liknande lösning och med Fujitsu Invia om ett call center för 80 samtidiga användare. Med Objectas call och contact center är det möjligt att hantera all telefoni, call back, fax, e-post och web på ett enhetligt sätt. Christian H. Thommessen ny ordförande Vid Trios ordinarie bolagsstämma 25 april omvaldes styrelseledamöterna Ion Bogdaneris, Olof Englund och Christian H. Thommessen. Till ny styrelseledamot valdes Tomas Duffy. Styrelsen beslutade att välja Christian H. Thommessen till ny ordförande. Netwise Som en konsekvens av Trios publika bud på Netwise har under perioden Trio aktier emitteras i enlighet med budet. Trio äger för närvarande 32 procent av kapitalet och 26 procent av rösterna. Personal Antalet anställda inom koncernen var vid periodens slut 110 (121) personer. Investeringar Investeringar i inventarier och datorer har under andra kvartalet uppgått till 0,2 (0,4) Msek. De planenliga avskrivningarna inklusive goodwill uppgick till 1,4 (1,5) Msek. Finansiell ställning och likviditet Likvida medel uppgick per 30 juni 2002 till 43,0 (83,7) Msek, vilket var i nivå med kassaställningen vid utgången av första kvartalet. Likvida medel uppgick per 31 mars 2002 till 45 Msek. Koncernens eget kapital per 30 juni 2002 uppgick till 96,5 (102,1) Msek och soliditeten uppgick till 65 (55) procent. Utsikter för 2002 På koncernnivå förväntas för helåret 2002 en fortsatt organisk tillväxt och ett break-even resultat före goodwillavskrivningar. En högre andel stora affärer med mobiloperatörer innebär dock större variationer på kvartalsbasis både vad gäller tecknade order, nettoomsättning, resultat och kassaflöde. En stark pipeline förväntas ge väsentlig orderingång under andra halvåret. För andra halvåret 2002 förväntas en betydande del av intäkterna inkomma under fjärde kvartalet. Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport för 9 månader publiceras den 24 oktober. Stockholm den 25 juli 2002 Trio AB (publ) Styrelsen För ytterligare information: VD Sverker Hannervall, tel 08 457 30 05 eller styrelsens ordförande Christian H. Thommessen, tel +47 91 888 000. Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Kommentarer till resultaträkningen för andra kvartalet Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i senaste årsredovisning med undantag för det fall där nya rekommendationer trätt i kraft, vilka bolaget inte har tillämpat i förtid. Dessa är: RR13 Intresseföretag, RR21 Lånekostnader och RR 23 Upplysningar om närstående. Dessa antagna rekommendationer har inte haft någon påverkan på bolagets resultat och ställning i jämförelse med tidigare tillämpade principer. Trio tillämpar successiv resultatavräkning i större projekt. Principen innebär att resultatavräkningen sker successivt under projektets löptid i förhållande till projektets färdigställande. I kostnad för sålda produkter ingår material- och produktionskostnader för 14,3 (3,5) Msek samt kostnader för produktunderhålls-, installations- , support- och utbildningspersonal för motsvarande 13,5 (11,5) Msek. Kostnader för lokaler och interna system har fördelats efter respektive funktions utnyttjande. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,6 (0,8) Msek och är fördelade efter respektive funktions utnyttjande. I jämförelsestörande poster ingår försäljning av immateriella rättigheter. Resultat från andel i intressebolag avser Trios andel av Netwise resultat första kvartalet samt avskrivning av goodwill. Resultat från intressebolaget redovisas med ett kvartals förskjutning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/25/20020725BIT00350/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/25/20020725BIT00350/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Prenumerera

Dokument & länkar