Trio höjer budet på Netwise

Trio höjer budet på Netwise Dokumentet får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller Japan. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings-, eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. · Trio har idag beslutat att höja sitt offentliga erbjudande till aktieägarna i Netwise. · För varje B-aktie i Netwise erbjuds 3,5 aktier i Trio. För varje A-aktie i Netwise erbjuds 3,7 aktier i Trio. I budet som presenterades den 25 oktober erbjöds 2,5 aktier i Trio för varje aktie i Netwise oavsett aktieslag. · För varje teckningsoption i Netwise erbjuder Trio 90 öre. Det bud som presenterades den 25 oktober uppgick till 50 öre för varje teckningsoption i Netwise. · Erbjudandet förlängs till den 8 januari 2002. Erbjudandet Styrelsen för Trio AB ("Trio") har beslutat att höja sitt offentliga erbjudande till aktieägarna i Netwise AB ("Netwise"). · Innehavare av A-aktier i Netwise erbjuds att för varje A-aktie erhålla: - 3,7 nyemitterade aktier i Trio - Budet motsvarar ett värde för varje A-aktie på 14,06 SEK. · Innehavare av B-aktier i Netwise erbjuds att för varje B-aktie erhålla: - 3,5 nyemitterade aktier i Trio - Budet motsvarar ett värde för varje B-aktie på 13,30 SEK. · För varje teckningsoption 90 öre kontant. · Courtage utgår ej för under Erbjudandet inlämnade aktier och optioner i Netwise. Trios bud innebär, baserat på senaste betalkurs 2001-12-03 den sista handelsdagen före det höjda erbjudandets offentliggörande (3,8 SEK per aktie i Trio respektive 8,0 SEK per aktie i Netwise), en premie om 76 procent för Netwise A-aktie respektive en premie om 66 procent för Netwise B-aktie. Baserat på den genomsnittliga betalkursen i Netwise för de senaste 30 börsdagarna är budpremien för en A-aktie och en B-aktie 71 respektive 61 procent. Baserat på den genomsnittliga betalkursen i Netwise för de senaste 10 börsdagarna är budpremien för en A-aktie och en B-aktie 54 respektive 46 procent. Premieberäkningarna för Netwise onoterade A-aktier är baserade på samma aktiekurs som Netwise B-aktier. Vid full anslutning innebär Erbjudandet en nyemission om 15.913.250 aktier i Trio och en röst- och ägarandel för befintliga aktieägare i Netwise om 21,2 procent i den nya koncernen. Erbjudandet innebär även en kontant betalning om ca 414 KSEK som vederlag för utestående optioner. Det totala värdet av Erbjudandet, inklusive vederlag för utestående optioner, uppgår till ca 60,9 MSEK. Trio äger idag inga aktier i Netwise. Ett samgående mellan Trio och Netwise på ovan angivna villkor leder till att Trio får ca 75,0 miljoner aktier och ett börsvärde om ca 285 MSEK baserat på en kurs på Trios aktie om 3,8 kronor. Det ändrade erbjudandet kommer att innebära ändring vad gäller den skattemässiga behandlingen av aktieägare i Netwise; bland annat kommer avyttring anses äga rum år 2002. Ytterligare information följer i tilläggsprospektet. Anmälningsperioden förlängs till den 8 januari 2002. Möjligheten att ta tillbaka lämnade accepter gäller under den förlängda anmälningstiden. Bakgrund och motiv Trio har under en period utvärderat ett antal tänkbara strukturaffärer och har konstaterat att ett samgående med Netwise är industriellt riktigt. En konsolidering av bolagen skulle medföra en förstärkt marknadsposition och ett flertal möjligheter till kostnadsbesparingar och andra synergier. Styrelsen för Netwise har bekräftat att en sammanslagning av bolagen vore industriellt intressant, men att det tidigare budet inte avspeglade Netwise värde. Efter ytterligare diskussioner med Netwise ledning och styrelse har Trio beaktat Netwise möjlighet till ett internationellt genombrott med sin nya IP-anpassade produkt CM 6.0. Trio har mot bakgrund därav, och efter diskussioner med styrelse och huvudägare i Netwise, beslutat höja sitt bud och accepterar dessutom att A-aktierna, med hänsyn till det inflytande som är kopplat till dessa, får anses ha ett något högre värde jämfört med B-aktierna. Baserat på diskussioner med Styrelsen och större ägare i Netwise, gör Trio bedömningen att det justerade erbjudandet kommer få stor anslutning bland ägare i Netwise. Villkor för Erbjudandet Följande villkor gäller för Erbjudandet: · Att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Trio blir ägare till aktier och optioner som representerar mer än 50 procent av rösterna i Netwise. Trio förbehåller sig dock rätten att fullfölja Erbjudandet även vid lägre anslutning. · Att extra bolagsstämma i Trio fattar erforderliga beslut för att möjliggöra emission av nya aktier som vederlag i Erbjudandet. · Att alla erforderliga myndighetstillstånd erhålls utan villkor eller på villkor som, enligt Trios bedömning, inte på ett väsentligt negativt sätt inverkar på Erbjudandet eller förvärvet av Netwise. · Att förvärvet, innan offentliggörande skett av att Erbjudandet fullföljts, inte helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligt försvåras till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller utlandet, som föreligger eller kan förväntas, eller av annan omständighet utanför Trios kontroll. · Att det inte, innan offentliggörande skett av att Erbjudandet fullföljts, blivit känt för Trio att information som offentliggjorts av Netwise i något väsentligt hänseende är felaktig eller vilseledande eller att någon väsentlig omständighet som borde ha offentliggjorts av Netwise inte har offentliggjorts. Trio förbehåller sig rätten att frånfalla ett eller flera av ovan angivna villkor för erbjudandet. Finansiering Förvärvet finansieras dels genom nyemission av aktier i Trio, dels genom egna medel för kontant likvid avseende teckningsoptioner. Översiktlig tidplan Komplettering till prospekt avseende Erbjudandet utsändes omgående till aktieägare och innehavare av optioner i Netwise. Trio kommer att kalla till en extra bolagsstämma inom kort för att fatta erforderliga beslut. Anmälningstiden för Erbjudandet förlängs till och med den 8 januari 2002. Under förutsättning av att Trio fullföljer Erbjudandet senast den 9 januari 2002 beräknas redovisning av vederlag kunna påbörjas omkring den 22 januari 2002 till de aktieägare och innehavare av optioner som accepterat Erbjudandet. Trio förbehåller sig rätten att förlänga anmälningstiden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag. Rådgivare Trio har anlitat Bankaktiebolaget JP Nordiska som finansiell rådgivare i affären samt Mannheimer Swartling Advokatbyrå som juridisk rådgivare. Stockholm den 4 december 2001 Trio AB (publ) För ytterligare information kontakta: Sverker Hannervall, VD och koncernchef Telefon: 08-457 30 05 Om Trio AB Trio är en företagsgrupp med cirka 110 medarbetare i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Trio utvecklar och marknadsför system för fast-, mobil- och IP-telefoni som förbättrar informationsflödet i företag, ökar medarbetarnas tillgänglighet och ökar servicegraden. Systemen utgörs bland annat av samtalshanteringssystem med hänvisning som central funktion och konvergenslösningar inom telefoni. Med konvergenslösningar menas full integration mellan fast-, mobil- och IP telefoni i ett enda virtuellt telefonisystem, med samma höga funktionalitet som inom fast telefoni. Systemen utgör vidare mobila centrexlösningar, talsvarslösningar, samt contact- och call center system. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Läs mer på www.trio.se Om Netwise AB Netwise utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom området datorstödd telefoni - CTI (Computer Telephony Integration). Företaget startade sin verksamhet 1992 och har idag ca 90 medarbetare med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Netwise Contact Management erbjuder ett flexibelt verktyg för att styra kontaktvägar och förbättra servicen hos stora och medelstora företag och organisationer. Netwise befinner sig i en expansion och lanserar nu konceptet internationellt. Netwise är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bolaget förvärvade den 1 januari 2001 produkt- och tjänsteföretaget Ineo. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00630/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00630/bit0002.pdf

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar