TROAX: DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015

Hillerstorp 6 november, 2015 08.00 CET

JULI – SEPTEMBER 2015

 • Orderingången ökade 13 procent.
 • Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 25,6 (21,3) MEUR.
 • Rörelseresultatet ökade till 5,4 (3,8) MEUR.
 • Rörelsemarginalen steg till 21,1 (17,8) procent.
 • Det justerade rörelseresultatet steg till 5,4 (3,8) MEUR.
 • Den justerade rörelsemarginalen ökade till 21,1 (17,8) procent som en följd av ökade volymer.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,18 (0,12) EUR.

JANUARI – SEPTEMBER 2015

 • Orderingången ökade 28 procent varav 12 procent justerat för förvärv.
 • Nettoomsättningen ökade med 28 procent till 75,8 (59,2) MEUR. Justerat för förvärv var ökningen 13 procentenheter.
 • Rörelseresultatet ökade till 15,8 (10,7) MEUR.
 • Rörelsemarginalen ökade till 20,8 (18,1) procent.
 • Det justerade rörelseresultatet steg till 15,8 (10,0) MEUR 
 • Den justerade rörelsemarginalen ökade till 20,8 (16,9) procent som en följd av ökade volymer.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,47 (0,35) EUR.

VD KOMMENTAR

Även under tredje kvartalet fortsatte den positiva trend som Troax hade under 2014, med ökande orderingång, fakturering och resultat. Under kvartalet var den organiska tillväxten i form av orderingång 13 procent för jämförbara bolag jämfört med motsvarande period föregående år. Speciellt positiv har utvecklingen under kvartalet varit i Norden samt Nya Marknader. Utvecklingen på Nya Marknader har fortsatt förbättrats ifrån en låg nivå. Vi har bland annat erhållit ett par viktiga order till automotive segmentet i Fjärran Östern.

Beträffande Nordamerika går utvecklingen framåt orderingångsmässigt, men något stort genombrott hos signifikanta potentiella kunder har ännu ej gjorts. Inom Kontinentaleuropa har vi under senare delen av kvartalet sett en viss försiktighet hos större kunder avseende investeringar i stora industriprojekt.

Nettoomsättningen ökade i kvartalet med 20 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Speciellt positiv har utvecklingen i nettoomsättning under kvartalet varit i Kontinentaleuropa, Norden samt Nya Marknader. I Norden har omsättningen varit stark inom källarförrådssegmentet (PP).

Under kvartalet har den positiva resultatutvecklingen fortsatt, vilket främst härrör från de ökade volymerna och ett fortsatt gott kapacitetsutnyttjande i våra fabriker. Rörelseresultatet steg till 5,4 (3,8) MEUR, vilket är mer än 40 procent bättre jämfört med Q3 2014. Integrationen av Satech går fortsatt enligt plan och bolaget har levererat ett resultat klart högre än motsvarande period föregående år.

Under kvartalet har det inte varit någon signifikant valutapåverkan på resultatet.

Rörelsekapitalet har varit stabilt under kvartalet, med en viss ökning av kundfordringar förklarat av ökad omsättning i slutet av kvartalet. Koncernens goda kassagenerering har fortsatt, nettoskulden har i kvartalet minskat med 2,7 MEUR, även om vi fortsatt att betala en del av den stora investeringen i ny lackeringsanläggning, som skall vara klar under Q1 2016.

Efter kvartalets slut, har köp av Lagermix Rullportar AB genomförts, vilket ger Troax Group AB ett ytterligare kompletterat produkterbjudande till kunder inom den växande marknaden för uthyrningsförråd.

Bolaget lämnar ingen prognos för helåret.

Thomas Widstrand, VD och koncernchef


Telefonkonferens

Inbjudan – presentation av resultatet för senaste kvartalet:

Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal 6 november 2015, kl. 10.00 CET. Konferensen kommer hållas på engelska.

För att delta i konferensen se mer information på www.troax.com.Denna delårsrapport offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket för NASDAQ Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 6:e novemberi 2015, kl 08:00.Thomas Widstrand
President and CEO
Troax Group AB
Box 89
330 33 Hillerstorp
Tel 46 (0)370-82831
http://www.troax.com
thomas.widstrand@troax.com

Om Troax

Troax är den ledande globala leverantören av områdesskydd för inomhusanvändning (”metallbaserade nätpanelslösningar”) inom marknadsområdena; maskinskydd, materialhantering och logistik samt egendomsskydd.

Troax utvecklar högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar för att skydda människor, egendom och processer.

Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030, har en global organisation med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion, vilket möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i 31 länder. Under 2014 uppgick Troax nettoomsättning till ca 90 MEUR och antalet anställda till cirka 400 personer. Bolagets huvudkontor är beläget i Hillerstorp, Sverige.

www.troax.com

Taggar:

Om oss

Troax är den ledande globala leverantören av områdesskydd för inomhusanvändning (”metallbaserade nätpanelslösningar”) inom marknadsområdena; maskinskydd, lager- och industriväggar samt förrådslösningar. Troax utvecklar högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar för att skydda människor, egendom och processer. Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030, har en global organisation med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion, vilket möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i 36 länder. Under 2016 uppgick Troax nettoomsättning till ca 116 MEUR och antalet anställda till 600 personer. Bolagets huvudkontor är beläget i Hillerstorp, Sverige.