Kommuniké från årsstämman 2018-05-22

Årsstämman i True Heading AB (publ) avhölls kl. 14:00, 2018-05-22 och i sammandrag beslutades följande;

· Bolagets VD Anders Bergström hälsade alla deltagare välkomna och lämnade
över till advokat Jenny Grunden som valdes till ordförande vid stämman.

· Stämman ansågs vara behörligen kallad till och agendan godkändes enhälligt

· Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning och att resultatet skall
disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt att bevilja ansvarsfrihet åt
styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

· Stämman beslutade att bevilja styrelsen mandat för att besluta om emissioner med 50 000 000 B-aktier enligt till stämman framlagt förslag. Beslutet stöddes av 99,99 % av rösterna.

· Stämman beslutade att arvoden till styrelse skall utgå med max ett basbelopp per år och till ordförande om max ett och ett halvt basbelopp. För personer anställda eller som konsulter inom bolaget eller koncern utgår inget arvode. För revisorer skall ersätting utgå enligt bok och räkning. Beslutet var enhälligt.

· Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes; Anders Bergström, Thomas Söderberg. Till ordinarie styrelseledamöter nyvaldes; Håkan Mild Svensson, Nils Willart.

Danderyd 2018-05-22
True Heading AB

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se
Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

Om oss

True Heading AB (publ) bedriver konsultverksamhet, tillverkning och försäljning inom huvudsakligen telematik och transponderteknologi för transportbranschen med huvudsaklig inriktning mot den marina marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar