9-månadersrapport från TurnIT AB

9-MÅNADERSRAPPORT FRÅN TurnIT AB JANUARI - SEPTEMBER 1998 RERESULTATET FÖRDUBBLAT Rörelseresultatet fördubblades till 55,9 (27,7) Mkr Omsättningen ökade 115 % till 549 (255) Mkr Kassaflöde/aktie2 blev 4,04 (3,49) kr Rörelseresultatet för 1998 prognostiseras till över 80 Mkr Marknad Orderingången under årets första 9 månader har varit stark och någon tendens till avmattning kan inte skönjas. Tvärtom uppger flera av bolagets stora kunder att koncernens produkter och tjänster - i förhållande till innevarande år - kan komma att efterfrågas i högre grad under det närmaste året. Tillväxtmålet om lägst 25 % organisk årlig resultattillväxt kommer att överskridas. Rörelseresultatet för 9-månadersperioden uppgår till 55,9 (27,7) Mkr vilket är en ökning med 102 %. Att resultatillväxten är något lägre för det tredje kvartalet i förhållande till tidigare kvartal beror på att konsultandelen av bolagets intäkter ökats kraftigt under året samt att dessa intäkter är blygsamma under juli och halva augusti. Omsättningen har ökat till 549 (255) Mkr. Den organiska andelen svarar för 67 % och nyförvärven för 33 %. Koncernens samtliga elva dotterbolag har förbättrat sina resultat efter 9 månader i förhållande till samma period 1997. Särskilt stark har utvecklingen varit för SweDeltaco, Fiberdata, IAR Systems och TriData. .../2. För TurnIT mäts rörelseresultatbegreppet före avskrivning på intellektuellt kapital. Motivet till detta är att någon förbrukning av den underliggande anläggningstillgången ej föreligger. Kassaflöde/aktie definierar TurnIT som resultat efter finansiella kostnader minus faktisk skatt med återläggning av avskrivningar på intellektuellt kapital dividerat med genomsnittligt antal aktier. 2. Fördelat på inkomstslag ser utvecklingen ut enligt nedanstående: Nettoomsättning Bruttoresultat Q1-Q3/98 % Q1-Q3/97 % Q1-Q3/98 % Q1-Q3/97 % Hårdvara 228,7 42 146,2 57 63,5 38 45,2 53 Mjukvara 113,4 21 68,9 27 43,6 26 30,0 35 Konsulttjä196,3 36 34,1 14 58,3 35 9,7 11 nster Eftermarkn 10,5 2 5,8 2 0,2 0 0,0 0 ad Under året har TurnIT ökat möjligheten för dotterbolagen att expandera sin verksamhet genom t ex kompletterande förvärv eller genom uppstartande av nya rörelseenheter. Således har Libro Datakonsult startat Libro Time och Libro Arkitekt för att i linje med TurnIT´s strategier kunna knyta till sig kompetent personal inom viktiga tillväxtområden. Network Innovation har förvärvat inkråmet i Software Plus vilket gjort Network Innovation´s profil på den grafiska marknaden tydligare. CityData har efter rapportperioden förvärvat Genius Scandinavia vilket inneburit att bolaget blivit dominerande inom CAD-segmentet "mekanik". Det är TurnIT´s avsikt att driva på den här utvecklingen under det närmaste året. Resultat Rörelseresultatet uppgår till 55,9 (27,7) Mkr. Avskrivningarna på det intellektuella kapitalet uppgår till 19,0 (11,3) Mkr. Finansnettot uppgår till -3,4 (0,0) Mkr. Resultatet efter minoritetsintresse men före skatt blir 32,4 (16,4) Mkr vilket är en knapp fördubbling av förra årets motsvarande resultat. Intjäningen i koncernen var under september mycket god och uppgick till drygt 11 Mkr före moderbolags- och räntekostnader. Rörelseresultatet, som mäts före avskrivningar på intellektuellt kapital, är det mest relevanta måttet för att kunna bedöma TurnIT´s framtida konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter. Koncernens mål om en rörelsemarginal om lägst 10 % är relaterat till detta mått. Rörelseresultatet ger information om kassaflödet/aktie vilket är av största betydelse för att kunna bedöma aktier. Vinst/aktie-begreppet, som oftast används vid aktiejämförelser, kan i kunskapsbolag leda till fel slutsats. Detta kan exemplifieras av att den internationella redovisningsorganisationen IASC, som i praktiken vägleder det svenska Redovisningsrådet, nu beslutat att ge bolag rätt att förlänga avskrivningstiderna på immateriella tillgångar upp till 20 år. Innebörden av ett sådant beslut skulle för TurnIT´s del bli att vinsten/aktie ökar med ca 1 kr på årsbasis utan att någon förändring i rörelsen ägt rum. Kassaflödet/aktie förändras dock ej av beslutet. En betydande ökning av det egna kapitalet har under året genomförts i flera steg. Avkastning på eget kapital för rapportperioden uppgick till 11,9 (15,0) %. Motsvarande avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 16,6 (19,1) %. Rörelsemarginalen uppgår till 10,2 (10,9) %. .../3. 3. TurnIT´s systematiska uppbyggnad av konsultsidan innebär att koncernen nu sammanlagt har ca 300 konsulter. Omfattningen av konsultrörelsen kan jämföras med de medelstora konsultbolagen på börsen och i ett långsiktigt perspektiv är målsättningen att dessa intäkter ska svara för ca 40 % av koncernens totala intäkter. Delägarprogram Under perioden genomfördes ett delägarprogram där de anställda erbjöds teckningsoptioner. Programmet fulltecknades. Finansiell ställning Likviditet Under rapportperioden har krediter om 100 Mkr beviljats av vilka 15,5 Mkr har utnyttjats. Bridgelån om 55 Mkr löstes i maj. Kassalikviditeten blev 124 (92) %. Likvida medel uppgick vid utgången av rapporttiden till 37,0 (18,0) Mkr. Eget kapital Soliditeten uppgick vid utgången av perioden till 53,9 (51,9) %. Det egna kapitalet har under perioden ökat från 168 Mkr till 315 Mkr. Av den totala ökningen på 147 Mkr hänförs 125 Mkr till nyemissioner - i huvudsak den kontantemission på ca 120 Mkr som genomfördes under våren. I det egna kapitalet har ej medräknats nyemission av 744.700 aktier riktade till säljarna av ID Network och Ambrosia Data. Per den 30/9 1998 fanns 81,5 Mkr som skuld för köpeskilling avseende dessa förvärv. Efter reglering av köpeskillingen kommer det egna kapitalet att ytterligare öka med ca 81,5 Mkr och soliditeten till 67,6 %. Aktiedata Kassaflödet per aktie uppgick till 4,04 (3,49) kr. Vinsten efter faktisk skatt räknat på nuvarande redovisningsprinciper i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden uppgick till 2,09 (1,78) kr. Justerat eget kapital/aktie uppgick till 28,13 (22,46) kr. Efter reglering av ovan nämnda köpeskilling genom emitterande av aktier kommer det justerade egna kapitalet/aktie att uppgå till 33,20 kr. Antalet aktier efter utgivande av dessa aktier kommer att uppgå till 11.984.003. Vid utgången av rapporttiden fanns utestående optioner berättigande till teckning av 772.074 st B-aktier. .../4. 4. Investeringar Under rapportperioden har tre bolag samt rörelsen i Software Plus förvärvats, vilket medfört en investering i intellektuellt kapital på 158 Mkr. Därutöver har investeringar skett med 10,9 Mkr varav 0,3 Mkr i byggnader. Personal Den sista september var 531 (190) personer anställda i koncernen. Prognos Rörelseresultatet beräknas överstiga 80 Mkr vilket innebär att för dotterbolagen tillsammans prognostiseras vinster i intervallet 92-100 Mkr. Nästa rapport Bokslutskommuniké meddelas den 19/02 1999. Intellektuellt kapital definierar TurnIT som det övervärde i förhållande till eget kapital som TurnIT betalar vid företagsförvärv. Övervärdet utgörs av flera faktorer. De främsta är humankapitalets storlek, strukturkapitalets storlek samt värdet av den framtida avkastningen på dessa kapital. Humankapitalet består av människorna i bolagen. Strukturkapitalet består av t ex databaser, agenturer, strategiska allianser, teknik och metoder mm. @ @ @ @ Stockholm den 22 oktober 1998 @ TurnIT AB @ @ @ @ Peter Enström @ Verkställande Direktör @ @ @ @ @ Frågor med anledning av denna rapport besvaras av Peter Enström på tel 08-661 64 25 eller 0705-74 99 82. Delårsrapport 30/9 1998, TurnIT- koncernen Resultaträkning 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 Belopp i mkr 1998 1997 1997 Nettoomsättning 548,9 255,0 386,0 Kostnad för sålda varor -383,3 -170,1 -266,5 Bruttoresultat 165,6 84,9 119,5 Försäljningskostnader -60,4 -40,6 -55,0 Administrationskostnader -47,2 -17,2 -22,3 Övriga rörelseintäkter 1,6 1,2 3,4 Övriga rörelsekostnader -3,7 -0,6 -1,4 Rörelseresultat före avskrivning på intellektuellt kapital 55,9 27,7 44,2 Avskrivning på intellektuellt -19,0 -11,3 -13,5 kapital Rörelseresultat efter avskrivning på intellektuellt kapital 36,9 16,4 30,7 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande 1,8 2,1 1,0 resultatposter Räntekostnader och liknande -5,2 -2,1 -3,7 resultatposter Resultat efter finansiella poster 33,5 16,4 28,0 Minoritetsintresse -1,1 - - Resultat före skatt 32,4 16,4 28,0 Skatt -10,8*) -4,6 *) -11,9 Resultat efter skatt 21,6 11,8 16,1 *) avser beräknad skatt Delårsrapport 30/9 1998, TurnIT- koncernen Balansräkning Belopp i mkr 98-09-30 97-09-30 97-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella 289,3 137,5 149,9 anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 44,0 26,4 25,8 Finansiella anläggningstillgångar 7,9 - 6,3 Summa anläggningstillgångar 341,2 163,9 182,0 Omsättningstillgångar Övriga omsättningstillgångar 218,6 109,4 143,3 Kassa och bank 37,0 18,0 20,8 Summa omsättningstillgångar 255,6 127,4 164,1 SUMMA TILLGÅNGAR 596,8 291,3 346,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 315,2 151,3 168,4 Minoritetsintresse 6,7 - - Avsättningar 7,6 4,3 6,6 Långfristiga skulder 30,4 21,6 12,9 Kortfristiga skulder 236,9 114,1 158,2 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 596,8 291,3 346,1 Delårsrapport 30/9 1998, TurnIT- koncernen Finansieringsanalys 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 Belopp i mkr 1998 1997 1997 Nettoomsättning 548,9 255,0 386,0 Rörelsekostnader exkl -483,0 -225,4 -338,6 avskrivningar Övriga rörelseintäkter och -2,1 0,6 2,0 kostnader Finansiella intäkter och -3,4 0,0 -2,7 kostnader Minoritetsintresse -1,1 - - Betald skatt -10,8 -4,6 -11,9 Kassaflöde före 48,5 25,6 34,8 rörelsekapitalförändring Förändringar rörelsefordringar -66,4 -23,8 -37,1 Förändringar varulager och -8,8 -20,9 -41,5 pågående arbeten Förändringar rörelseskulder 78,6 65,3 109,4 Kassaflöde från rörelsen 51,9 46,2 65,6 Nettoinvesteringar i materiella -25,8 -8,8 -17,7 anläggningstillgångar Investering i intellektuellt -158,7 -108,5 -122,8 kapital Kassaflöde efter investeringar -132,6 -71,1 -74,9 Förändring av långfristiga -1,3 -5,3 -5,2 fordringar och värdepappersinnehav Förändring av långfristiga skulder, avsättningar och minoritetsskuld 25,1 9,4 3,1 Nyemission och optionslöften 125,1 80,3 93,3 Omräkningsdifferens - - -0,3 Förändring av likvida medel 16,3 13,3 16,0 Likvida medel vid årets början 20,8 4,7 4,7 Likvida medel vid periodens slut 37,1 18,0 20,7 16,3 13,3 16,0 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/22/19981022BIT00300/9mn98(ko.DOC

Dokument & länkar