TurnITs nyemission om 79,2 Mkr fulltecknad

TurnITs nyemission om 79,2 Mkr fulltecknad Nyemissionen fulltecknad TurnIT tillförs 79,2 Mkr före avdrag för emissionskostnader i den nyemission som avslutades den 28 juni 2004. Cirka 82,3 procent av nyemissionen har tecknats med företrädesrätt och cirka 1,2 procent har tecknats utan företräde. Resterande cirka 16,5 procent har tilldelats Alted AB i enlighet med garantiavtal. "Det är mycket glädjande att våra aktieägare har visat ett starkt stöd i genomförandet av den finansiella omstruktureringen. Den finansiella omstruktureringen, övriga vidtagna åtgärder i bolaget samt ett bättre marknads- och konjunkturläge har skapat goda möjligheter att vidareutveckla koncernens verksamhet" säger TurnITs VD Kent Karlsson. "Den finansiella omstruktureringen, huvudkreditgivarens nedskrivning av fordringar om 75 Mkr och genomförd nyemission, har minskat TurnITs räntebärande nettoskuld till cirka 70 Mkr och ökat soliditeten till cirka 41 procent per den 31 mars 2004 proforma. Per den 31 mars 2004 var den räntebärande nettoskulden cirka 219 Mkr och soliditeten cirka 6 procent. Koncernens finansiella kostnader bedöms minska med cirka 6 Mkr på årsbasis som ett resultat av den finansiella omstruktureringen" tillägger han. Tilldelning och marknadsnotering av optionsrätter Optionsrätter, berättigande till teckning av 1.504.000 A- eller B-aktier och 196.611.888 B-aktier, tilldelas innehavare av betalda tecknade aktier ("BTA") i samband med att BTA omvandlas till ny aktie, vilket beräknas ske omkring den 20 juli 2004. Sista handelsdag med BTA är den 16 juli 2004. Första dag för handel i nya B-aktier och optionsrätter avseende nyteckning av B-aktie är den 19 juli 2004. Marknadsnotering av optionsrätter avseende nyteckning av aktier av serie B sker till och med den 11 maj 2005 på Stockholmsbörsens lista för konverteringslån och teckningsoptioner. Anmälan om teckning av aktier med stöd av optionsrätter kan ske från och med den 19 juli 2004 till och med tisdagen den 17 maj 2005. Anmälningssedel för teckning med stöd av optionsrätter samt villkor för optionsrätterna kan beställas från Nordea Issuer Services (telefon 08-534 921 50) under ovan nämnda teckningsperiod. Villkoren för optionsrätterna kommer även finnas till-gängliga på TurnITs hemsida (www.turnit.se) under teckningsperioden. Villkoren för options-rätterna finns även återgivna i prospektet som utgavs i samband med den nu slutförda nyemissionen. Kvittningsemission Med stöd av bemyndigande lämnat vid extra bolagsstämma den 3 juni 2004 har styrelsen för TurnIT beslutat om emission om 9.905.794 nya B-aktier till en kurs om 0,80 kr, varigenom bolagets aktiekapital ökar med 4.952.897 kronor. Samtliga aktier har tecknats av Alted AB. Den fordran avseende garantiprovision om totalt 7.924.635 kr som Alted AB hade gentemot TurnIT kvittas mot de nya 9.905.794 B-aktierna. Efter teckning i företrädesemissionen och erhållandet av aktierna i kvittningsemissionen samt vidareöverlåtelse av aktier understiger Alted AB:s innehav i TurnIT 5 procent av aktiekapital och röster. Det totala antalet aktier efter nyemissionen och kvittningsemissionen uppgår till 158.492.710 aktier fördelade på 1.128.000 A-aktier och 157.364.710 B-aktier. TurnIT är en IT-koncern noterad på Stockholmsbörsens O-lista. TurnITs affärsidé är att förädla och utveckla framgångsrika IT-relaterade bolag. Koncernens dotterbolag är fördelade inom två affärsområden och består av 5 dotterbolag. Affärsområde Distribution består av CityData, Network Innovation och SweDeltaco. Bolagen erbjuder olika programvaror och datatillbehör och har starka ställningar inom respektive nisch på marknaden. Affärsområde Programvara/Konsulting som består av Arete och IAR Systems arbetar inom en fokuserad nisch av konsult- och programvarumarknaden. TurnITs konsulter kännetecknas av lång erfarenhet och kvalitet i kombination med specialistkunskaper inom prioriterade områden. Mer information finns på: www.turnit.se För mer information kontakta: - Kent Karlsson, VD TurnIT AB, Mobil: 0702-39 78 97, kent.karlsson@turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/16/20040716BIT20050/wkr0001.pdf

Dokument & länkar