Underlag inför bolagsstämma i TurnIT angående notering av dotterbolaget IAR Systems

Underlag inför bolagsstämma i TurnIT angående notering av dotterbolaget IAR Systems Inför behandlingen av IARs nyemission vid bolagsstämman den 4 april tillhandahålles underlag på TurnITs kontor som i huvudsak innehåller nedanstående. Planerna för notering av TurnIT ABs dotterbolag IAR Systems AB fortskrider enligt vad som meddelats i bokslutskommuniké för TurnIT den 22 februari 2000. Noteringen beräknas kunna ske under juni månad 2000. Ägarspridning avses ske genom att IAR Systems riktar en nyemission med företrädesrätt för TurnITs aktieägare att teckna aktier motsvarande omkring 25 procent av kapitalet i IAR Systems före nyemission. Vid bolagsstämman i IAR Systems den 27 mars 2000 har förändring av bolagets kapitalstruktur genomförts. Vidare har styrelsen bemyndigats besluta om en riktad nyemission med företrädesrätt för TurnITs aktieägare. Kapitalstruktur Bolaget har genomfört en split 1:200 varefter bolagets aktiekapital har ökats med åttamiljoneråttahundratusen (8 800 000) kronor genom fondemission av sjuttonmiljonersexhundratusen (17 600 000) nya aktier på nominellt belopp om 50 öre. Ökningsbeloppet erhålls genom att 8 800 000 kronor av disponibla vinstmedel överförs till aktiekapitalet. Antalet aktier kommer - efter föreslagen aktieuppdelning och fondemission - att uppgå till 18 000 000. Nyemission Vid bolagsstämman i IAR Systems beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission med företrädesrätt för TurnITs aktieägare att teckna aktier motsvarande omkring 25 procent av kapitalet i IAR Systems före nyemission. Utöver ovanstående bemyndigades styrelsen att besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om totalt 1 000 000 kronor, motsvarande 2 000 000 aktier, att användas i samband med förvärv av företag eller verksamheter. Företrädesrätt för aktieägare i TurnIT AB Varje aktie i TurnIT kommer att berättiga till en teckningsrätt i IAR Systems, varvid fyra teckningsrätter kommer att erfordras för att teckna en aktie i IAR Systems. För att antalet aktieägare i IAR Systems inte ska bli ohanterligt stort för det nyintroducerade bolaget har föreslagits att minsta post för teckning är 100 aktier i IAR Systems. Handel med teckningsrätter avses ordnas genom notering av teckningsrätter vid OM Stockholmsbörsen. Storleken på en noteringspost för IARs aktier är inte fastställd. Nästa informationstillfälle om noteringen av IAR Systems och möjligheten för TurnITs aktieägare att teckna sig för aktier i IAR Systems blir vid offentliggörande av prospektet som beräknas ske under maj månad 2000. Vidare har följande ledamöter valts till styrelsen i IAR Systems AB: Ordförande Peter Enström, VD TurnIT AB Eva Haegerstrand, head of research and development, Electrolux Kent Karlsson, IAR Systems AB Mats Ljunggren, styrelseledamot Allgon AB Mats Olsson, styrelseledamot TurnIT AB Thomas Wolf, VD IAR Systems AB D. Carnegie AB är finansiell rådgivare till TurnIT AB. TurnIT AB Styrelsen För mer information kontakta: Peter Enström, VD TurnIT AB, Tel: 08-545 877 30, Mobil: 070-574 99 82 Rickard Linderoth, Informationsdirektör TurnIT AB, tel 08-545 877 45, Mobil 0709-65 02 98 Mats Danielsson, D. Carnegie AB, Tel: 08-676 88 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/28/20000727BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/28/20000727BIT00130/bit0002.pdf

Dokument & länkar