Arbetshälsoinstitutet inbjuder alla arbetslivsaktörer att delta i arbetet med att främja arbetshälsan

Arbetshälsoinstitutet informerar, pressmeddelande 51/2016, 06.10.2016

Hur påverkar arbeten som medför olika slag av belastning hälsan och levnadsvanorna hos dem som utför arbetet?  Och hur påverkar olika arbeten hälsobeteendet? Det har nu inletts ett forskningsprojekt i syfte att utreda levnadsvanornas betydelse för arbetsförmåga och återhämtning från arbetet. Projektet fokuserar speciellt på arbetet med att främja hälsa och arbetsförmåga hos småföretagare. Arbetshälsoinstitutet inbjuder alla som är intresserade av detta ämne, oavsett om de är arbetstagare, arbetstagargrupper, arbetsgivare, småföretagare, sakkunniga eller beslutsfattare, att ansluta sig till samarbetsnätverket för främjande av arbetshälsa.

Forskningsprojektet Promo@Work tar fram evidensbaserade rekommendationer för främjandet av arbetshälsan.

‒ Arbetshälsan kan främjas på många olika sätt. För att finländska arbetsplatser ska kunna bli bäst i världen på att främja arbetshälsan, måste de kunna dela med sig av goda lösningar och nya arbetssätt, konstaterar direktör Jaana Laitinen.

Systematiskt hälsofrämjande är speciellt viktigt på arbetsplatser där man arbetar i skift eller där arbetet är fysiskt krävande. Detsamma gäller arbetsplatser med stor risk för olycksfall.

Promo@Work-projektet tar fram information om vilka typer av handledning som främjar förändring och möjligheterna att använda ”övertygande teknologier” (persuasive technologies). Projektet tar också fram kriterier med vars hjälp man kan bedöma de ekonomiska effekterna av arbetshälsofrämjandet.  Särskild uppmärksamhet läggs vid arbetet med att främja småföretagares hälsa och arbetsförmåga.

Främjandet av arbetshälsan öppnar för nya möjligheter

God hälsa och hälsosamma levnadsvanor är bra både för arbetsförmågan och arbetsvälbefinnandet och för produktiviteten och säkerheten i arbetet. Ett annat sätt att skapa motivation för hälsofrämjande arbete hos aktörerna på en arbetsplats är att hänvisa till kraven i yrket och konsekvenserna av dessa krav. Forskningsprojektet Promo@Work tar fram information om vad olika yrken kräver och vilka levnadsvanor som är väsentliga med avseende på arbetsbelastningen. Där använder man sig av existerande forskningsmaterial.

‒ Förmågan att ta väl vara på sin hälsa och arbetsförmåga är en viktig del av vars och ens yrkeskunskaper, konstaterar Jaana Laitinen.

Arbetet med att motivera arbetstagare till hälsosamma levnadsvanor förutsätter gott samarbete mellan arbetsplatser, företagshälsovårdsenheter och arbetarskyddsaktörer. Promo@Work-projektets mål är att med hjälp av ett bredbasigt samarbete mellan aktörer, intressentgrupper och forskare förbättra det hälsofrämjande arbetet på såväl individ-, arbetsplats- och arbetsmiljönivå som beslutsfattarnivå.

Promo@Work-projektet (2016-2019) finansieras av Rådet för strategisk forskning, som verkar i anslutning till Finlands Akademi. Promo@Work-konsortiet leds av Arbetshälsoinstitutet och i samarbetet deltar Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet och universitet i Köln.

Mer information:

Forskningsprojektets ledare Jaana Laitinen, jaana.laitinen@ttl.fi, tfn 046 851 4426

Mediatjänster
Kristiina Kulha, informationschef
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tiina Kaksonen, koordinator, kommunikation
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 50 364 3158


Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 560 anställda.

Taggar:

Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Arbetshälsoinstitutet har cirka 600 anställda. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på five orter och huvudkontor i Helsingfors. 50 % av budjetten kommer från staten.

Prenumerera

Media

Media