Arbetshälsoinstitutet ser över verksamheten

Pressmeddelande 56/2015, 3.11.2015

Arbetshälsoinstitutets verksamhet finansieras till cirka hälften med medel ur statsbudgeten. Under verksamhetsperioden 2013–2017 kommer statsunderstödet att minska med nästan 40 procent, vilket innebär att vi måste se över vår verksamhet. I fortsättningen kommer vi att fokusera på att utveckla företagshälsovården, stödja finländarnas arbetsförmåga och förbättra arbetsmiljön i små och medelstora företag. I utvecklingen av nya tjänster kommer vi att dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen för med sig.

– Tyngdpunkterna i verksamheten bygger huvudsakligen på de strategiska riktlinjer som vi fastställde ifjol. Vi fokuserar på de områden där vi bäst kan stödja utvecklingen av det finländska arbetslivet och vårt lands konkurrenskraft. På dessa områden har vi ett starkt kunnande, säger generaldirektör Antti Koivula.

– Vi vill också vara en föregångare när det gäller att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen skapar. Vi vill erbjuda våra kunder och andra intressentgrupper välfungerande och konkurrenskraftiga elektroniska tjänster på de områden där våra kunder har bäst nytta av dem. Våra kunder medverkar i det arbete som dessa utvecklingsprocesser för med sig. Arbetet med att skapa digitala tjänster är redan påbörjat. Det omfattar bl.a. arbetet med att bygga upp en kvalitetsportal för företagshälsovården och skapa medlemstjänster för Noll olycksfall-forumet.

Vad måste vi avstå från?

Vi vill trygga vårt utbud av kundtjänster och kommer därför inte att avstå från ett enda av våra nuvarande forskningsområden eller dra in en enda av våra experttjänster helt och hållet. Men en del av våra verksamheter är vi dessvärre tvungna att dra ner på. Nedskärningarna gäller främst den systembiologiska forskningen (gener och proteiner), inneluftsforskningen, arbetshygientjänsterna och verksamhetsområdet Förändring genom kunskap. Vi kommer att dra ner på apparatutvecklingsarbetet vid forskningscentralen Hjärnan och arbetet och fokusera på det arbetssäkerhetsförbättrande arbetet. Direktionen har redan beslutat om nedskärningarna.

– Vi bedömer att det på dessa områden finns eller kunde finnas andra forskningsaktörer och tjänsteproducenter, t.ex. universitet eller privata företag. Även om nedskärningarna inte är önskvärda, behöver de därför inte medföra några orimliga stora ”förluster” för arbetsplatserna och arbetslivet, säger Koivula.

Organisationen blir lättare och verksamheten vid alla verksamhetsställen fortsätter

Vi vidtar också andra sparåtgärder än nedskärning av verksamheten. Vi kommer att övergå från en matrisorganisation till en tydligare linjeorganisation och effektivisera vår lokalanvändning. I Helsingfors kommer vi att bedriva vår verksamhet i fyra olika fastigheter, mot tidigare sex.
Huvudkontoret har flyttats från Topeliusgatan till Haartmansgatan 1 D, Helsingfors.

Samarbetsförhandlingarna avslutades 12.10.2015. Personaleffekterna kommer att konkretiseras efter hand, huvudsakligen i november. Verksamheten kommer att fortsätta vid alla verksamhetsställen, Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors och Åbo.

I slutet av augusti, när samarbetsförhandlingarna inleddes, hade vi cirka 680 anställda. Som mest kommer vår personal nu att minska med 200 personer. Den 25 augusti 2015 hade vi 470 anställda i Helsingfors, 65 i Kuopio, 42 i Uleåborg, 55 i Tammerfors och 46 i Åbo.

Pressmeddelande 25.8.2015: Arbetshälsoinstitutet inleder samarbetsförhandlingar

Pressmeddelande 12.10.2015: Arbetshälsoinstitutets samarbetsförhandlingar avslutades 12.10.2015

Mer information:

generaldirektör Antti Koivula, tfn 030 474 2340, antti.koivula(at)ttl.fi

förvaltningsdirektör Matti Arola, tfn 030 474 2913, 043 824 4500, matti.arola(at)ttl.fi

Mediatjänster:
Kristiina Kulha, informationschef
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tuula Vauhkonen, informatör
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 6170
www.ttl.fi

Taggar:

Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Arbetshälsoinstitutet har cirka 600 anställda. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på five orter och huvudkontor i Helsingfors. 50 % av budjetten kommer från staten.

Prenumerera