Arbetsrelaterad stress påverkar inte risken för de vanligaste cancerformerna

Arbetsrelaterad stress är inte en riskfaktor för de vanligaste formerna av cancer, visar Arbetshälsoinstitutets och University College Londons gemensamma europeiska metaanalys. Tidigare forskning har gett olika resultat. De aktuella rönen publicerades i British Medical Journal i början av februari.

Resultaten baserar sig på uppgifter om 116 000 personer som följts under en genomsnittlig tid om 12 år. Fem procent av dem drabbades av någon form av cancer under uppföljningstiden. Inget samband noterades mellan arbetsrelaterad stress och de vanligaste cancerformerna, tjocktarms-, lung-, bröst- och prostatacancer.

– Arbetsstress är troligen inte någon betydande riskfaktor för cancer. En minskning av arbetsstressen skulle säkert öka den arbetsaktiva befolkningens välbefinnande, men skulle troligen inte påverka cancerincidensen på befolkningsnivå, konstaterar specialforskare Katriina Heikkilä vid Arbetshälsoinstitutet.

Arbetsstress och cancer kan ha ett indirekt samband

Miljörelaterade riskfaktorer är en bidragande faktor i uppskattningsvis 90 procent av alla nya fall av cancer. De cancerogena effekterna av många miljö- och livsstilsfaktorer – t.ex. ultraviolett strålning och rökning – är väl kända. Också exponering för kemikalier och strålning i arbetet kan ge upphov till cellförändringar som kan leda till cancer. Däremot är det oklart vilken roll t.ex. psykosociala faktorer har i utvecklingen av cancer.

Psykosocial stress kan utlösa en fysiologisk stressreaktion eller leda till en kronisk inflammationsprocess, som i sin tur är förenad med risk för cancer.

– Psykosocial stress och risken för cancer kan också ha ett indirekt samband via olika livsstilsrelaterade faktorer. Många riskfaktorer för cancer, t.ex. rökning, hög alkoholkonsumtion och fetma, är vanligare bland dem som lider av stress än bland dem som inte är stressade, konstaterar Heikkilä.

Arbetsrelaterade riskfaktorer för cancer utreds

Undersökningen utesluter inte möjligheten att även andra arbetsrelaterade riskfaktorer än arbetsstress skulle kunna orsaka cancer. Till de frågor som är föremål för aktiv forskning hör bland annat sambandet mellan skiftarbete och bröstcancer.

Sambandet mellan psykosocial arbetsstress och risk för cancer har undersökts även tidigare, men resultaten har varit varierande. Många av de tidigare undersökningarna har baserat sig på ett relativt litet antal deltagare, ofta bestående av företrädare för någon specifik yrkesgrupp.

Fakta om undersökningen

Utredningen av sambandet mellan arbetsrelaterad stress och risken för cancer utfördes av en forskningsgrupp vid Arbetshälsoinstitutet och University College London, inom ramen för det europeiska forskningskonsortiet IPD-Work. Undersökningen baserar sig på en metaanalys av registerdata för 116 056 ursprungligen friska undersökningspersoner från Finland, Sverige, Storbritannien, Frankrike, Danmark och Nederländerna. Under uppföljningstiden insjuknade 5 765 av undersökningspersonerna i cancer.

I alla de undersökningar som ingick i metaanalysen uppmättes den psykosociala arbetsstressen vid uppföljningstidens början med hjälp av ett validerat och harmoniserat instrument för mätning av arbetsstress (job strain). Resultaten har kontrollerats för möjliga störfaktorer som ålder, kön, socioekonomisk ställning, viktindex, rökning och alkoholkonsumtion.

Mer information

specialforskare Katriina Heikkilä, Arbetshälsoinstitutet, tfn +358 43 824 4261, katriina.heikkila@ttl.fi

Läs mera

Forskningsrapporten i British Medical Journal

Arbetshälsoinstitutets webbsidor:
– Faktabladet Arbetsrelaterad cancer (pdf)
Cancerfarliga ämnen (bara på finska)
Skiftarbete kan eventuellt orsaka bröstcancer hos kvinnor (bara på finska)

Arbetshälsoinstitutet är en forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på sex orter och huvudkontor i Helsingfors. Arbetshälsoinstitutet har närmare 800 anställda.

Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Arbetshälsoinstitutet har cirka 600 anställda. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på five orter och huvudkontor i Helsingfors. 50 % av budjetten kommer från staten.

Prenumerera