Arbetsrelaterad utmattning ger ökad risk för allvarliga olyckor

Arbetsrelaterad utmattning ökar risken för dödsolyckor och personskador som kräver sjukhusvård. Riskökningen gäller alla typer av arbets- och fritidsolyckor. Arbetstagare som varje vecka upplever symtom på arbetsrelaterad utmattning har 19 procent högre olycksrisk än arbetstagare som sällan har sådana symtom, visar Arbetshälsoinstitutets undersökning av hälsotillståndet bland arbetstagare i skogsindustrin. Resultaten har publicerats i en artikel som ingick i Journal of Occupational Health i slutet av oktober.

Av de symtom som förekommer i samband med arbetsrelaterad utmattning var det framför allt trötthet och cynism som var förenade med förhöjd olycksrisk.

– Arbetsrelaterad utmattning leder till kraftlöshet och förändrade attityder, som gör de drabbade mindre aktsamma och kan få dem att avvika från gällande regler. Det här ökar risken för slarv och vårdslöhet både i arbetet, under arbetsresorna och på fritiden, säger docent Kirsi Ahola vid Arbetshälsoinstitutet.

Utbrändhet medför ökad risk för alla typer av olyckor

I undersökningen beaktades både arbets- och fritidsolyckor. Flest olyckor förekom bland manliga arbetstagare och arbetstagare med manuellt arbete. Den vanligaste olycksfallstypen i det undersökta materialet var halknings- och fallolyckor (59 %). Arbetsrelaterad utmattning ökade också risken för andra olyckor.

Bra stöd för arbetsförmågan är en förutsättning för tidig diagnos och intervention

Olycksfall leder till sjukskrivningar och funktionsbegränsningar, vilket medför olägenheter också för arbetsgivarna. Det lönar sig därför att hålla ett öga på arbetsförhållandena och se till att arbetsbelastningen inte växer sig för stor.

– Genom att vara lyhörd och tidigt ta tag i problem på individnivå kan man stötta de anställdas arbetsförmåga, konstaterar Ahola.

På många arbetsplatser har man under de senaste åren börjat ge akt på olika förändringar som kan vara varningstecken och kommit överens om hur man ska gå tillväga när man upptäcker sådana förändringar. Det gör det möjligt att upptäcka eventuella uthållighetsproblem i tid, så att man kan åtgärda dem innan de har lett till problem i arbetet. Varningstecken kan vara t.ex. ständiga eftersläpningar i arbetet, eller beteendeförändringar som t.ex. ökad retlighet och undvikande av social kontakt.

– Om man är orolig för sin arbetskamrat, är det bra att ta upp saken med honom själv, så att man kan ta reda på om oron är befogad, säger Ahola.

Arbetsrelaterad utmattning är en följd av långvarig arbetsstress

Arbetsrelaterad utmattning är ett processartat förlopp under vilket det sker en uttömning av den anställdes psykiska resurser som beror på en oförmåga att finna en lösning på en utdragen påfrestande arbetssituation. Enligt den finländska Hälsa 2011-studien förekom allvarlig arbetsrelaterad utmattning hos 2 procent av männen och 3 procent av kvinnorna och lindrig arbetsrelaterad utmattning hos 22 procent av männen och 23 procent av kvinnorna. Tidigare undersökningar har visat att allvarlig arbetsrelaterad utmattning är förenad med ökad risk för fysiska och psykiska sjukdomar.

Undersökningen gällde anställda inom skogsindustrin

I undersökningen medverkade totalt 10 062 skogsindustrianställda. Ingen av de medverkande hade fått behandling för olycksfallsrelaterade skador under de två år som föregick bedömningsåret. Uppgifterna om arbetsrelaterad utmattning baserar sig på enkäter som genomfördes 1996 och 2000. Uppgifterna om allvarliga olycksfall hämtades ur Statistikcentralens dödsorsaksregister och THL:s vårdanmälningsregister. Under en åtta år lång uppföljningstid registrerades sammanlagt 788 allvarliga olycksfall – femton dödsolyckor och 773 personskador som krävde sjukhusvård. Uppgifterna analyserades med avseende på ålder, kön, civilstånd och yrkesställning.

Mer information

Teamchef, docent Kirsi Ahola, Arbetshälsoinstitutet, tfn +358 30 474 2492, kirsi.ahola[at]ttl.fi.

Artikel

Ahola K, Salminen S, Toppinen-Tanner S, Koskinen A, Väänänen A. Occupational burnout and severe injuries: An eight-year prospective cohort study among Finnish forest industry workers. Journal of Occupational Health, J-STAGE Advance Oct 26, 2013.
Mer information om arbetsrelaterad utmattning (på finska)
Arbetsrelaterad utmattning måste förebyggas redan i början av arbetskarriären, pressmeddelande från Arbetshälsoinstitutet 26.4.2010
Niskalenkki työuupumuksesta, Työ Terveys Turvallisuus -lehden pääkirjoitus 22.2.2011 (Ta nacksving på arbetsrelaterad utmattning. Ledare i tidskriften Työ Terveys Turvallisuus) (på finska)
Allmän information om förebyggande av olyckor
Befolkningsstudien Hälsa 2011 (på finska)

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på sex orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Arbetshälsoinstitutet har cirka 750 anställda.

Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Arbetshälsoinstitutet har cirka 600 anställda. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på five orter och huvudkontor i Helsingfors. 50 % av budjetten kommer från staten.

Prenumerera