Chefer behöver nya typer av arbetsredskap

Den traditionella chefsrollen är under förändring. Dagens chef förväntas i allt högre grad fungera som verksamhetens utvecklare och inte som dess högsta auktoritet och främsta expert. När framtiden inte längre är förutsägbar, måste man basera sin verksamhet på de bästa gissningar man kan göra om framtiden. I det skedet blir en av chefens viktigaste uppgifter att uppmuntra medarbetarnas initiativ genom att erbjuda redskap för lösning av arbetsplatsens gemensamma problem.

– Om ett problem måste vara löst inom en timme, är det bäst att inte genast börja diskutera olika lösningsförslag, utan att ägna den första halvtimmen åt att definiera vad problemet är och att ifrågasätta etablerade perspektiv, hävdar forskare Marika Schaupp vid Arbetshälsoinstitutet.

Ledarskapsidealen behöver förnyas

En organisation som vill vara framgångsrik i dagens läge måste kontinuerligt arbeta på att förnya sin verksamhet. De flesta ledarskapsmetoderna härstammar emellertid från en tidsålder då organisationerna levde i en förutsägbar omvärld.

– De gamla ledarskapsidealen som byggde på övervakning och hierarkier måste ersättas med nya för att företagen ska kunna fungera flexibelt och behålla sin konkurrensförmåga. Cheferna bör uppmuntra sina medarbetare att fungera som förändringsaktörer, så att de bästa idéerna kommer till gemensam användning, sammanfattar Schaupp.

Arbetsutveckling i samverkan främjar arbetsvälbefinnandet

Förändringar medför ofta illabefinnande i arbetet. Men om förändringen leds bra, kan välbefinnandet också förbättras. Det förutsätter att man lär sig att betrakta störningar och problemsituationer som en del av det föränderliga arbetet – utmaningar som måste lösas med helhetens bästa i sikte. När arbetstagarna får vara med och påverka förändringens riktning, känns processen mer hanterbar.

– Inspiration och arbetsmotivation bygger på att arbetet känns meningsfullt och engagerande. Förändringsmotståndet minskar, när de nya rutinerna börjar kännas motiverande. När medarbetarna mår bra, mår också företaget bra, säger Schaupp.

Man kan lära sig att bli en god chef

Med hjälp av effektiva arbetsredskap kan vem som helst bli en bra chef. Arbetshälsoinstitutets nya bok Yhteinen muutos – Työhyvinvointia työtä kehittämällä ger chefen redskap och modeller för att ta fram fungerande lösningar.

De flesta av de exempel som presenteras i boken baserar sig på verkliga fallstudier som hämtats ur Arbetshälsoinstitutets forsknings- och utvecklingsverksamhet. Bokens arbetsmetod baserar sig på teorin om utvecklande arbetsforskning. Skrivprocessen har finansierats av Arbetarskyddsfonden.

Mer information

forskare Marika Schaupp, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 820 0340 (från kl. 10), marika.schaupp@ttl.fi

Mer om ämnet

Yhteinen muutos – Työhyvinvointia työtä kehittämällä (Gemensam förändring – Välbefinnande genom utveckling av arbetet). Arbetshälsoinstitutets bokhandel (på finska)
Experttjänster: Förändringsverkstad (på finska)


Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Arbetshälsoinstitutet har cirka 600 anställda. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på five orter och huvudkontor i Helsingfors. 50 % av budjetten kommer från staten.

Prenumerera