De flesta anställda med invandrarbakgrund anser sig bli väl bemötta på arbetsplatsen

Pressmeddelande 3/2016, 14.1.2016

Att få en arbetsplats och anpassa sig till arbetslivet är en viktig del av integrationsprocessen och något som är bra för både invandrarna själva och hela samhället. I arbetet med att hjälpa invandrare att anpassa sig till det finländska arbetslivet har cheferna en central roll. De flesta löntagare med utländsk bakgrund (63 %) bedömer enligt en färsk undersökning att de får gott stöd av sin chef. Och hela 78 procent av alla löntagare med utländsk bakgrund upplever att de blir jämlikt bemötta på sin arbetsplats. Detta framgår av forskningsstudien Arbete och välbefinnande bland personer med utländsk härkomst.  Studien har genomförts som ett samarbete mellan Arbetshälsoinstitutet, Statistikcentralen och Institutet för hälsa och välfärd.

– Med tanke på integrationsprocessen är det glädjande att invandrare på finländska arbetsplatser känner sig väl behandlade och upplever att de bemöts jämlikt, säger senior forskare Ari Väänänen vid Arbetshälsoinstitutet.

– Men stödet från arbetskamraterna bedöms som mindre av anställda med invandrarbakgrund än av anställda med finländsk bakgrund. Av löntagare med utländsk bakgrund upplevde 66 procent att de fick mycket eller ganska mycket stöd av arbetskamraterna. Motsvarande andel för finskspråkiga löntagare var 82 procent.

Inom gruppen anställda med utländsk bakgrund upplevde löntagare från EU, EFTA och Nordamerika mest stöd av arbetskamraterna. Av dem uppgav majoriteten (73 %) att de fick mycket eller ganska mycket stöd och hjälp av arbetskamraterna, vilket var mer än motsvarande andel för invandrare från Mellanöstern och Afrika.

Skillnaderna i bemötande mellan olika grupper kan visserligen förefalla stora, men de kan delvis förklaras av att människor från olika kulturer upplever sin situation olika och uttrycker den på olika sätt och med användning av olika kriterier, konstaterar forskare Minna Toivanen.

På mångkulturella arbetsplatser fungerar man ofta i gränssnittet för en tvåvägsintegration. Invandrarna försöker lära sig det finländska arbetslivsreglerna och hur man beter sig på finländska arbetsplatser. De andra arbetstagarna försöker vänja sig vid att arbeta i en helt ny, mångkulturell arbetslivsverklighet.

Hälften av alla invandrare med utländsk bakgrund har också arbetskamrater med utländsk bakgrund

Av de löntagare med utländsk bakgrund som medverkade i denna forskningsstudie arbetade mer än hälften på arbetsplatser, där minst en fjärdedel av de anställda har invandrarbakgrund.

På finländska arbetsplatser finns närmare 150 000 anställda med utländsk bakgrund i åldrarna 15–64 år. Det betyder att det finns tusentals arbetsplatser i Finland, där en stor del av personalen är första eller andra generationens invandrare.

– Vi har alltså en helt annan situation nu än i början av 2000-talet, då mångkulturella arbetsplatser och arbetsgemenskaper var ett sällsynt fenomen, säger Väänänen.

– Men man får inte glömma, att många personer med utländsk bakgrund arbetar på arbetsplatser, där det inte finns några andra invandrare.

I Finland är den del av befolkningen som har utländsk bakgrund koncentrerad till huvudstadsregionen och ett fåtal större städer.

Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens, Institutet för hälsa och välfärds och Arbetshälsoinstitutets undersökning Arbete och välbefinnande bland personer med utländsk härkomst. Undersökningspopulationen består av personer av utländsk härstamning i åldrarna 15–64 år, som 2014 var fast bosatta i Finland och har föräldrar som båda är födda utomlands. Undersökningen har fått finansieringsbidrag av EU:s integrationsfond, Undervisnings- och kulturministeriet och Arbets- och näringsministeriet. Länk till publikationen (pdf) och Statistikcentralens meddelande 17.12.2015.

Mer information:

Senior forskare Ari Väänänen, Arbetshälsoinstitutet, tfn 040 582 4540

Forskare Minna Toivanen, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 824 4506

Bekanta dig också med informationen om Arbetslivet i förändring på Arbetshälsoinstitutets webbtjänst www.ttl.fi.

Mångkultur i arbetslivet

Arbeta i Finland – Information för invandrare på 13 språk

Mediatjänster
Kristiina Kulha, informationschef
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 600 anställda.

Taggar:

Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Arbetshälsoinstitutet har cirka 600 anställda. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på five orter och huvudkontor i Helsingfors. 50 % av budjetten kommer från staten.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia